HeorungBaVi bán lợn rừng (Giống và thương phẩm) thuần chủng !!!

  • Thread starter Nguyá»…n Huy Hoàng
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nguyễn Huy Hoàng

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Huy Hoàng
- Địa chỉ: Thôn 7_Ba Trại _ Ba Vì_ Hà Nội
- Tel, Fax: 0982456140 ::: FaX
- email: hoangnguyen_0382@yahoo.com
================================

<div id="\&quot;post_message_30428\&quot;"><span class="\&quot;highlight\&quot;"><a target="\&quot;_blank\&quot;" href="http://agriviet.com/%5C%22http://agriviet.com/home/ext.php?ref=http://agriviet.com/home/showthread.php?p=29782&amp;mode=threaded#post29782%5C%22"><strong><font face="\&quot;Times"><font size="4">B&aacute;n lợn rừng (Giống v&agrave; thương phẩm) Th&aacute;i Lan thuần chủng </font></font></strong></a></span><br /> <br /> Trang Trại lợn rừng Ba V&igrave; hiện đang b&aacute;n lợn rừng Th&aacute;i Lan (giống v&agrave; thương phẩm) với đủ c&aacute;c loại trọng lượng v&agrave; lứa tuổi. Hiện nay trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute;&nbsp; 30 n&aacute;i. Giống được Viện Chăn nu&ocirc;i Quốc gia cung cấp, tư vấn trong qu&aacute; tr&igrave;nh chăm s&oacute;c v&agrave; nu&ocirc;i dưỡng; được&nbsp; Chi cục Kiểm l&acirc;m&nbsp; (H&agrave; Nội) chứng nhận về nguồn gốc v&agrave; chất lượng. Kh&aacute;ch h&agrave;ng v&agrave; b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n chưa c&oacute; nhiều kinh nghiệm se được ch&uacute;ng t&ocirc;i tư vấn thiết kế chuồng trại, ky thuật nu&ocirc;i ... <br /> </div><p><a rel="\&quot;nofollow\&quot;" href="http://agriviet.com/%5C%22http://agriviet.com/home/newreply.php?do=newreply&amp;p=30428%5C%22">. Ch&uacute;ng t&ocirc;i cam kết đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng người chăn nu&ocirc;i trong việc ph&ograve;ng bệnh, <strong><em>tăng tỷ lệ sống của heo con mới sinh</em></strong>, điều trị bệnh ....).</a></p><p>&nbsp;Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ:</p><p>&nbsp;A. Ho&agrave;ng. Th&ocirc;n 7, Ba Trai, Ba V&igrave; H&agrave; Nội.</p><p>&nbsp;ĐT: 0433881022 or 0982456140 </p><p>&nbsp;Mail: hoangnguyen_0382@yahoo.com<br /></p><span class="highlight" />
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top