Bán HN - Cần bán Đàn chó AMERICAN BULLY Bully màu blue trắng 3 tháng tuổi

#1
Cần b&aacute;n&nbsp; Đ&agrave;n ch&oacute; bully&nbsp; m&agrave;u blue trắng 2 m&agrave;u chủ đạo 3 th&aacute;ng tuổi <br />-Body good - Đầu to, đẹp -Thể lực tốt , rất ngầu đ&atilde; ti&ecirc;m phong` đủ 2 mũi 7 bệnh , c&oacute; sổ kh&aacute;m . ch&oacute; bố mẹ đẹp hậu duệ của Demois gi&aacute; hợp l&yacute; . <br />ĐC . số 7 đườn S trường ĐHNN1 tr&acirc;u Quỳ gia l&acirc;m HN . 0985.768.669 . 0943.342.1982 <br />Ko mua đừng n&oacute;i lời cay đắng nh&eacute;, ai gh&eacute; ngang up phụ m&igrave;nh trả lễ vẹn to&agrave;n<br /><br />
<br /><br />
<br /><br />
<br /><br />


THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: đặng hoài nam
- Địa chỉ: trâu quỳ gia lâm hà nội
- Điện thoại: 0985768669 - Fax:
- email:
 

#2
Cần bán Đàn chó bully màu blue trắng 2 màu chủ đạo 3 tháng tuổi
-Body good - Đầu to, đẹp -Thể lực tốt , rất ngầu đã tiêm phong` đủ 2 mũi 7 bệnh , có sổ khám . chó bố me. đẹp hậu duệ của Demois giá hợp lý .

ĐC . số 7 đườn S trường ĐHNN1 trâu Quỳ gia lâm HN . 0985.768.669 . 0943.342.1982
Ko mua đừng nói lời cay đắng nhé, ai ghé ngang up phụ mình trả lễ vẹn toàn
--------

:( Cần bán Đàn chó bully màu blue trắng 2 màu chủ đạo 3 tháng tuổi
-Body good - Đầu to, đẹp -Thể lực tốt , rất ngầu đã tiêm phong` đủ 2 mũi 7 bệnh , có sổ khám . chó bố me. đẹp hậu duệ của Demois giá hợp lý .
--------

Cần bán Đàn chó bully màu blue trắng 2 màu chủ đạo 3 tháng tuổi
-Body good - Đầu to, đẹp -Thể lực tốt , rất ngầu đã tiêm phong` đủ 2 mũi 7 bệnh , có sổ khám . chó bố me. đẹp hậu duệ của Demois giá hợp lý .--------

888888882828282882222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
 
Last edited:
#5
Cần bán Đàn chó AMERICAN BULLY màu blue trắng 2 màu chủ đạo 3 tháng tuổi
-Body good - Đầu to, đẹp -Thể lực tốt , rất ngầu đã tiêm phong` đủ 2 mũi 7 bệnh , có sổ khám . chó bố mẹ đẹp hậu duệ của Demois giá hợp lý .

--------

Cần bán Đàn chó AMERICAN BULLY màu blue trắng 2 màu chủ đạo 3 tháng tuổi
-Body good - Đầu to, đẹp -Thể lực tốt , rất ngầu đã tiêm phong` đủ 2 mũi 7 bệnh , có sổ khám . chó bố mẹ đẹp hậu duệ của Demois giá hợp lý .

--------

Cần bán Đàn chó bully màu blue trắng 2 màu chủ đạo 3 tháng tuổi
-Body good - Đầu to, đẹp -Thể lực tốt , rất ngầu đã tiêm phong` đủ 2 mũi 7 bệnh , có sổ khám . chó bố me. đẹp hậu duệ của Demois giá hợp lý .
 
Last edited:
#6
Cần bán Đàn chó AMERICAN BULLY màu blue trắng 2 màu chủ đạo 3 tháng tuổi
-Body good - Đầu to, đẹp -Thể lực tốt , rất ngầu đã tiêm phong` đủ 2 mũi 7 bệnh , có sổ khám . chó bố mẹ đẹp hậu duệ của Demois giá hợp lý .

--------

Cần bán Đàn chó AMERICAN BULLY màu blue trắng 2 màu chủ đạo 3 tháng tuổi
-Body good - Đầu to, đẹp -Thể lực tốt , rất ngầu đã tiêm phong` đủ 2 mũi 7 bệnh , có sổ khám . chó bố mẹ đẹp hậu duệ của Demois giá hợp lý .
ĐC . số 7 đườn S trường ĐHNN1 trâu Quỳ gia lâm HN . 0985.768.669 . 0943.342.1982
Ko mua đừng nói lời cay đắng nhé, ai ghé ngang up phụ mình trả lễ vẹn toàn

--------

Cần bán Đàn chó bully màu blue trắng 2 màu chủ đạo 3 tháng tuổi
-Body good - Đầu to, đẹp -Thể lực tốt , rất ngầu đã tiêm phong` đủ 2 mũi 7 bệnh , có sổ khám . chó bố me. đẹp hậu duệ của Demois giá hợp lý .
--------

9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
 
Last edited:
#8
666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666

--------

Cần bán Đàn chó AMERICAN BULLY màu blue trắng 2 màu chủ đạo 3 tháng tuổi
-Body good - Đầu to, đẹp -Thể lực tốt , rất ngầu đã tiêm phong` đủ 2 mũi 7 bệnh , có sổ khám . chó bố *** đẹp hậu duệ của Demois giá hợp lý .

-------- 
Last edited:

2k12

Lữ khách
#10
Giá 1 em nhiu thế anh

--------

Đàn con bị lai ak`... Sao tai dài hơn mẹ của nó
 
Last edited:
#11
mot be' da~ co' nguoi dat gach uppppppppp cho ngay moi

--------

cần bán Đàn chó bully màu blue trắng 2 màu chủ đạo 3 tháng tuổi
-Body good - Đầu to, đẹp -Thể lực tốt , rất ngầu đã tiêm phong` đủ 2 mũi 7 bệnh , có sổ khám . chó bố *** đẹp hậu duệ của Demois giá hợp lý .
ĐC . số 7 đườn S trường ĐHNN1 trâu Quỳ gia lâm HN . 0985.768.669 . 0943.342.1982
Ko mua đừng nói lời cay đắng nhé, ai ghé ngang up phụ mình trả lễ vẹn toàn

--------

cần bán Đàn chó bully màu blue trắng 2 màu chủ đạo 3 tháng tuổi
-Body good - Đầu to, đẹp -Thể lực tốt , rất ngầu đã tiêm phong` đủ 2 mũi 7 bệnh , có sổ khám . chó bố *** đẹp hậu duệ của Demois giá hợp lý .
ĐC . số 7 đườn S trường ĐHNN1 trâu Quỳ gia lâm HN . 0985.768.669 . 0943.342.1982
 
Last edited:
#12
Đã cắt tai dau ma` trả dài UPPPPPPPPPPPPPPP

--------

cần bán Đàn chó bully màu blue trắng 2 màu chủ đạo 3 tháng tuổi
-Body good - Đầu to, đẹp -Thể lực tốt , rất ngầu đã tiêm phong` đủ 2 mũi 7 bệnh , có sổ khám . chó bố *** đẹp hậu duệ của Demois giá hợp lý .
ĐC . số 7 đườn S trường ĐHNN1 trâu Quỳ gia lâm HN . 0985.768.669 . 0943.342.1982
 
Last edited:

vanlamdn

Nhà nông nghiệp dư
#13
anh bán thì cho em cái giá hốt trọn ổ hoặc mua lẻ thì sao anh nhé nhìn mặt tụi nó ngầu ghê
 
#15
HN-Cần bán Đàn chó AMERICAN BULLY baby màu blue trắng 3 tháng tuổi
-Body good - Đầu to, đẹp -Thể lực tốt , rất ngầu đã tiêm phong` đủ 2 mũi 7 bệnh , có sổ khám . chó bố *** đẹp hậu duệ của Demois giá hợp lý .
ĐC . số 7 đườn S trường ĐHNN1 trâu Quỳ gia lâm HN . 0985.768.669 . 0943.342.1982
Ko mua đừng nói lời cay đắng nhé, ai ghé ngang up phụ mình trả lễ vẹn toàn

--------

ĐC . số 7 đườn S trường ĐHNN1 trâu Quỳ gia lâm HN . 0985.768.669 . 0943.342.1982
Ko mua đừng nói lời cay đắng nhé, ai ghé ngang up phụ mình trả lễ vẹn toàn
 
Last edited:
#16
HN-Cần bán Đàn chó AMERICAN BULLY baby màu blue trắng 3 tháng tuổi
-Body good - Đầu to, đẹp -Thể lực tốt , rất ngầu đã tiêm phong` đủ 2 mũi 7 bệnh , có sổ khám . chó bố *** đẹp hậu duệ của Demois giá hợp lý .
ĐC . số 7 đườn S trường ĐHNN1 trâu Quỳ gia lâm HN . 0985.768.669 . 0943.342.1982
Ko mua đừng nói lời cay đắng nhé, ai ghé ngang up phụ mình trả lễ vẹn toàn

--------

ĐC . số 7 đườn S trường ĐHNN1 trâu Quỳ gia lâm HN . 0985.768.669 . 0943.342.1982
Ko mua đừng nói lời cay đắng nhé, ai ghé ngang up phụ mình trả lễ vẹn toàn

--------

ĐC . số 7 đườn S trường ĐHNN1 trâu Quỳ gia lâm HN . 0985.768.669 . 0943.342.1982
Ko mua đừng nói lời cay đắng nhé, ai ghé ngang up phụ mình trả lễ vẹn toàn


 
Last edited:
#17
HN-Cần bán Đàn chó AMERICAN BULLY baby màu blue trắng 3 tháng tuổi
-Body good - Đầu to, đẹp -Thể lực tốt , rất ngầu đã tiêm phong` đủ 2 mũi 7 bệnh , có sổ khám . chó bố *** đẹp hậu duệ của Demois giá hợp lý .
 
#18
HN-Cần bán Đàn chó AMERICAN BULLY baby màu blue trắng 3 tháng tuổi
-Body good - Đầu to, đẹp -Thể lực tốt , rất ngầu đã tiêm phong` đủ 2 mũi 7 bệnh , có sổ khám . chó bố *** đẹp hậu duệ của Demois giá hợp lý .