Hóa chất trong ngành thủy sản

  • Thread starter kienduc
  • Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty Cổ Phần Quốc Thăng
- Địa chỉ: R4- Hưng Phước 3 PMH Q.7 Tp. Hcm
- Tel, Fax: 08- 5410 2431 ::: FaX 08- 5410 2430
- email: kienduc.sales@cpquocthang.com; kienduc.sales@gmail.com
================================

<p>C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c sản phẩm như Chlorine- 70%, CuSO4 &amp; phụ gia để sản xuất trong thủy sản (Glycine, sodium erythorbate, Spring , Mix Phosphate). C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i nhập khẩu trực tiếp n&ecirc;n nguồn h&agrave;ng ổn định (chất lượng &amp; số lượng) cũng l&agrave; g&oacute;p phần sự th&agrave;nh c&ocirc;ng của Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng.</p><p>Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n để biết th&ecirc;m chi tiết:</p><p>0908 699 333 Đức</p><p>Thanks</p>
 
Back
Top