Hội chợ xuân Canh Dần tại Hải Phòng

  • Thread starter nguyenacs
  • Ngày gửi
N

nguyenacs

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty CP ACS Việt Nam.
- Địa chỉ: Số 5 Hồ Xuân Hương - Hồng Bàng- Hải Phòng
- Tel, Fax: Tel: (031) 3 569088/ ::: FaX Fax: 0313841999
- email: nguyenacs.com.vn
================================

<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><tbody><tr><td style="width: 290px" valign="top"><font size="3">ubnd th&micro;nh ph&egrave; h&para;i ph&szlig;ng<br /></font><strong><font size="3">s&euml; n&laquo;ng nghi&Ouml;p v&micro; ph&cedil;ttri&Oacute;nn&laquo;ngth&laquo;n</font></strong><strong> </strong><strong><br /></strong><font size="3">S&egrave;: 1055 / SNN-QLCL<br /></font><p><font size="3">&nbsp;</font></p><font face=".VnTime">V/v: Tham gia Ch&icirc; T&Otilde;t Vi&Ouml;t n&uml;m 2010<strong><br /></strong></font></td><td style="width: 358px" valign="top"><strong><font size="3">C&eacute;ng ho&micro; x&middot; h&eacute;i ch&ntilde; ngh&Uuml;a Vi&Ouml;t Nam<br /></font></strong><strong><font face=".VnTime">&sect;&eacute;c l&Euml;p &ndash; T&ugrave; do- H&sup1;nh ph&oacute;c<br /></font></strong><font face=".VnTime" /><p><font face=".VnTime">&nbsp;</font></p><p><font face=".VnTime">&nbsp;</font></p><p><font face=".VnTime">&nbsp;</font></p><p><font face=".VnTime">&nbsp;</font></p><em><p><font face=".VnTime">&nbsp;</font></p></em><br /><font face=".VnTime"><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; H&para;i Ph&szlig;ng, ng&micro;y 10 &nbsp;th&cedil;ng 12 n&uml;m 2009</em><strong><em><br /></em></strong></font></td></tr></tbody></table><strong><span /></strong><strong><p><font face=".VnTime">&nbsp;</font></p></strong><strong><p><font face=".VnTime">&nbsp;</font></p></strong><font face=".VnTime"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; K&Yacute;nh g&ouml;i: </strong>..............................................................................................................................................<strong><br /></strong></font><p><font face=".VnTime">&nbsp;</font></p><strong><p><font face=".VnTime">&nbsp;</font></p></strong><font face=".VnTime"><strong>C</strong>h&icirc; T&Otilde;t Vi&Ouml;t xu&copy;n Canh D&Ccedil;n l&micro; m&eacute;t s&ugrave; ki&Ouml;n quan tr&auml;ng nh&raquo;m h&shy;&euml;ng &oslash;ng Cu&eacute;c v&Euml;n &reg;&eacute;ng &ldquo;Ng&shy;&ecirc;i Vi&Ouml;t Nam &shy;u ti&ordf;n d&iuml;ng h&micro;ng Vi&Ouml;t Nam&rdquo; c&ntilde;a B&eacute; Ch&Yacute;nh tr&THORN;, l&micro; ho&sup1;t &reg;&eacute;ng Th&shy;&not;ng m&sup1;i &ndash; V&uml;n h&atilde;a c&atilde; &yacute; ngh&Uuml;a m&otilde;ng &sect;&para;ng, m&otilde;ng Xu&copy;n, l&micro; d&THORN;p qu&para;ng b&cedil; gi&iacute;i thi&Ouml;u c&cedil;c s&para;n ph&Egrave;m n&laquo;ng nghi&Ouml;p, &reg;&aring;ng th&ecirc;i ph&ocirc;c v&ocirc; nhu c&Ccedil;u mua s&frac34;m, th&uml;m quan, vui ch&not;i gi&para;i tr&Yacute; c&ntilde;a &reg;&laquo;ng &reg;&para;o nh&copy;n d&copy;n trong v&micro; ngo&micro;i th&micro;nh ph&egrave; H&para;i Ph&szlig;ng nh&copy;n d&THORN;p T&Otilde;t Canh D&Ccedil;n n&uml;m 2010.<br /></font><font face=".VnTime"><strong>C</strong>h&icirc; T&Otilde;t Vi&Ouml;t n&uml;m 2010 do B&eacute; C&laquo;ng Th&shy;&not;ng v&micro; U&ucirc; ban nh&copy;n d&copy;n th&micro;nh ph&egrave; H&para;i Ph&szlig;ng ch&Oslash; &reg;&sup1;o; &nbsp;S&euml; N&laquo;ng nghi&Ouml;p v&micro; Ph&cedil;t tri&Oacute;n N&laquo;ng th&laquo;n H&para;i Ph&szlig;ng v&micro; C&laquo;ng ty C&aelig; ph&Ccedil;n ACS Vi&Ouml;t Nam ph&egrave;i h&icirc;p v&iacute;i Ch&shy;&not;ng tr&times;nh &reg;&shy;a h&micro;ng v&Ograve; c&cedil;c khu &reg;&laquo; th&THORN; c&ntilde;a B&eacute; C&laquo;ng Th&shy;&not;ng t&aelig; ch&oslash;c v&iacute;i quy m&laquo; l&iacute;n, di&Ocirc;n ra t&otilde; ng&micro;y 29/1/2010 &reg;&Otilde;n 05/2/2010 t&sup1;i Trung t&copy;m H&eacute;i ch&icirc; Tri&Oacute;n l&middot;m Qu&egrave;c t&Otilde; H&para;i Ph&szlig;ng (To&micro; nh&micro; C&cedil;nh Di&Ograve;u) v&iacute;i c&cedil;c n&eacute;i dung &reg;&AElig;c bi&Ouml;t h&Ecirc;p d&Eacute;n nh&shy;: Khu tr&shy;ng b&micro;y v&micro; b&cedil;n h&micro;ng h&atilde;a ti&ordf;u d&iuml;ng ph&ocirc;c v&ocirc; T&Otilde;t; Khu tr&shy;ng b&micro;y v&micro; b&cedil;n c&copy;y c&para;nh, hoa c&para;nh, sinh v&Euml;t c&para;nh; Khu v&uml;n h&atilde;a &Egrave;m th&ugrave;c truy&Ograve;n th&egrave;ng v&micro; t&aelig; ch&oslash;c c&cedil;c tr&szlig; ch&not;i d&copy;n gian, bi&Oacute;u di&Ocirc;n ngh&Ouml; thu&Euml;t c&aelig; truy&Ograve;n d&copy;n t&eacute;c. &sect;&AElig;c bi&Ouml;t, khu tr&shy;ng b&micro;y v&micro; b&cedil;n c&copy;y c&para;nh, hoa c&para;nh, sinh v&Euml;t c&para;nh s&Iuml; &reg;u&icirc;c t&aelig; ch&oslash;c t&otilde; 29/1/2010 &reg;&Otilde;n 13/2/2010 (<em>t&oslash;c t&otilde; ng&micro;y 15 &reg;&Otilde;n 30 T&Otilde;t Canh D&Ccedil;n</em>) &reg;&Oacute; &reg;&cedil;p &oslash;ng v&micro; tho&para; m&middot;n nhu c&Ccedil;u mua s&frac34;m T&Otilde;t c&ntilde;a &reg;&laquo;ng &reg;&para;o nh&copy;n d&copy;n.<br /></font><font face=".VnTime"><strong>&sect;</strong>&Oacute; g&atilde;p ph&Ccedil;n v&micro;o th&micro;nh c&laquo;ng chung c&ntilde;a Ch&icirc; T&Otilde;t Vi&Ouml;t n&uml;m 2010, &reg;&AElig;c bi&Ouml;t l&micro; g&atilde;p ph&Ccedil;n v&micro;o vi&Ouml;c t&aelig; ch&oslash;c th&micro;nh c&laquo;ng Khu sinh v&Euml;t c&para;nh t&sup1;i Ch&icirc; T&Otilde;t Vi&Ouml;t, S&euml; N&laquo;ng nghi&Ouml;p v&micro; Ph&cedil;t tri&Oacute;n N&laquo;ng th&laquo;n H&para;i Ph&szlig;ng &reg;&Ograve; ngh&THORN; c&cedil;c huy&Ouml;n, qu&Euml;n, c&cedil;c &reg;&not;n v&THORN;, c&cedil;c trung t&copy;m, c&cedil;c ph&szlig;ng ban, c&cedil;c doanh nghi&Ouml;p t&Yacute;ch c&ugrave;c h&shy;&euml;ng &oslash;ng tham gia &reg;&Oacute; Ch&icirc; T&Otilde;t Vi&Ouml;t n&uml;m 2010 di&Ocirc;n ra v&micro; th&micro;nh c&laquo;ng t&egrave;t &reg;&Ntilde;p.<br /></font><strong><em><font face=".VnTime">Xin tr&copy;n tr&auml;ng c&para;m &not;n!<br /></font></em></strong><font size="3">M&auml;i chi ti&Otilde;t &reg;&Oacute; li&ordf;n h&Ouml; tham gia Ch&icirc; T&Otilde;t Vi&Ouml;t<strong> </strong>t&sup1;i C&laquo;ng ty C&aelig; ph&Ccedil;n ACS Vi&Ouml;t Nam.<strong><br /></strong></font><font size="3">- &sect;&THORN;a ch&Oslash;: S&egrave; 5 H&aring; Xu&copy;n H&shy;&not;ng H&para;i Ph&szlig;ng.&nbsp;&nbsp; &sect;i&Ouml;n tho&sup1;i: 0313.569088&nbsp;&nbsp; fax: 0313.841199.<br /></font><font size="3">Ho&AElig;c: Ph&szlig;ng QLCL N&laquo;ng l&copy;m Thu&ucirc; s&para;n &ndash; S&euml; NN&amp;PTNT &nbsp;. &sect;i&Ouml;n tho&sup1;i: 0313.877369&nbsp;&nbsp;&nbsp; fax: 0313.877294<br /></font><strong><p><font face=".VnTime">&nbsp;</font></p></strong> <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><tbody><tr><td style="width: 296px" valign="top"><font size="3"><strong>&nbsp;</strong><strong><em>N&not;i nh&Euml;n:</em></strong><strong><br /></strong></font><em>- Nh&shy; k&Yacute;nh g&ouml;i;<br /></em><em>- L&middot;nh &reg;&sup1;o S&euml;;<br /></em><em>- Ph&szlig;ng QLCL-S&euml; NNPTNT &ldquo;Ph&egrave;i h&icirc;p th&ugrave;c hi&Ouml;n&rdquo;<br /></em><em><span /></em><em>- L&shy;u VT; QLCL<br /></em><em><span /></em></td><td style="width: 346px" valign="top"><strong><font size="3">K.t gi&cedil;m &reg;&egrave;c<br /></font></strong><strong><font size="3">Ph&atilde; gi&cedil;m &reg;&egrave;c<br /></font></strong><strong><span /></strong><strong><span /></strong><strong><span /></strong><strong><span /></strong><strong><font face=".VnTime">D&shy;&not;ng &sect;&oslash;c T&iuml;ng<br /></font></strong></td></tr></tbody></table>
 
Back
Top