hỏi về gà bệnh

  • Thread starter ledaithanh2009
  • Ngày gửi
Tôi thấy diễn đàn có rất nhiều bệnh về gia cầm nhưng tôi không tìm thấy loại bệnh ở gà tôi cần tìm nay tôi có câu hỏi mong được diễn đàn giải đáp giúp rất gấp vì đay là bệnh có thật.
"Chú tôi nuôi gà rât nhiều nhưng nay gà mắc bệnh lạ dó la: gà đã trưởng thành nhìn chung là khỏe mạnh, ăn uống bình thường, nhưng chân bị khô, gà vẫn bình thường nhu gà khỏe sau đó một thời gian thì tự nhiên lăn ra chết, mổ ra thấy gan sưng rất to. ở đây là gà chết hàng loạt cùng lúc như dịch bệnh vậy. thú y địa phương không đưa ra được bệnh cũng như không cách chũa trị. gà chết ở vùng rộng mà không ai có trách nhiện hết chúng tôi khá bức xúc rồi, mong diễn đàn thông cảm!"
Dịa chỉ của chung tôi là: thôn 2, xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.
xin cám ơn diễn đan, mong sớm có câu trả lời hướng dẫn từ diễn đàn!
 
Tôi thấy diễn đàn có rất nhiều bệnh về gia cầm nhưng tôi không tìm thấy loại bệnh ở gà tôi cần tìm nay tôi có câu hỏi mong được diễn đàn giải đáp giúp rất gấp vì đay là bệnh có thật.
"Chú tôi nuôi gà rât nhiều nhưng nay gà mắc bệnh lạ dó la: gà đã trưởng thành nhìn chung là khỏe mạnh, ăn uống bình thường, nhưng chân bị khô, gà vẫn bình thường nhu gà khỏe sau đó một thời gian thì tự nhiên lăn ra chết, mổ ra thấy gan sưng rất to. ở đây là gà chết hàng loạt cùng lúc như dịch bệnh vậy. thú y địa phương không đưa ra được bệnh cũng như không cách chũa trị. gà chết ở vùng rộng mà không ai có trách nhiện hết chúng tôi khá bức xúc rồi, mong diễn đàn thông cảm!"
Dịa chỉ của chung tôi là: thôn 2, xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.
xin cám ơn diễn đan, mong sớm có câu trả lời hướng dẫn từ diễn đàn!

Gan sưng thì ở bệnh lỵ, thương hàn,cầu trùng đều có biểu hiện gan sưng . Trong câu hỏi của bạn chỉ có 2 điểm : chân khô, gan sưng to . Nên cũng khó mà để mọi ng xác định bệnh dùm bạn.
Chú bạn nuôi gà gì? giống gà?
Ngoài biểu hiện gan sưng và chân khô còn các yếu tố như phân có bình thường ko? có máu? v..
Nếu gan sưng rất to thì tôi ko tin gà đủ sức ăn uống, sinh hoạt như gà khỏe mạnh
 
Gan sưng thì ở bệnh lỵ, thương hàn,cầu trùng đều có biểu hiện gan sưng . Trong câu hỏi của bạn chỉ có 2 điểm : chân khô, gan sưng to . Nên cũng khó mà để mọi ng xác định bệnh dùm bạn.
Chú bạn nuôi gà gì? giống gà?
Ngoài biểu hiện gan sưng và chân khô còn các yếu tố như phân có bình thường ko? có máu? v..
Nếu gan sưng rất to thì tôi ko tin gà đủ sức ăn uống, sinh hoạt như gà khỏe mạnh
vâng tôi hiểu tôi từ tp về nên không được rõ chỉ là nghe tả lại dược như vậy. bay giờ đâu ai dám nuôi gà ở khu vực đó, vi thế tôi càng không rõ đã có chuyện gì. Tôi hiêu anh đã giúp tôi như vậy tôi rất cám ơn anh. Tôi chỉ tức nhất việc "bọn trâu bò" lam nhiệm vụ ở trên đó dã không có biện pháp giải quyết giúp người dân lại còn lẩn tránh, tháng lĩnh lương. Quả thực chỉ việc gà bệnh mà vẫn ăn tôi cung thấy lạ, sau dó vài ngày lăn quay ra chết.
cám on anh rất nhiều.
 
Bạn nói mô tả bệnh không rõ ràng nên mọi người khó giúp bạn được lắm. Ít nhất bạn phải biết là giống gà, tuổi gà mắc bệnh, số lượng nuôi bao nuôi, tỉ lệ chết, thời gian gà chết ...
 
vâng tôi hiểu tôi từ tp về nên không được rõ chỉ là nghe tả lại dược như vậy. bay giờ đâu ai dám nuôi gà ở khu vực đó, vi thế tôi càng không rõ đã có chuyện gì. Tôi hiêu anh đã giúp tôi như vậy tôi rất cám ơn anh. Tôi chỉ tức nhất việc "bọn trâu bò" lam nhiệm vụ ở trên đó dã không có biện pháp giải quyết giúp người dân lại còn lẩn tránh, tháng lĩnh lương. Quả thực chỉ việc gà bệnh mà vẫn ăn tôi cung thấy lạ, sau dó vài ngày lăn quay ra chết.
cám on anh rất nhiều.

Vật nuôi bệnh thì mình lo chữa thôi ! Chứ chờ thú y địa phương co biện pháp giải quyết gì:eek: ? Có dịch thì dem chôn dùm mình thôi ah
 
Rất cám ơn 2 bạn VtTGIANG và Ngnhung đã hổ trợ bà con nông dân những khó khăn mà họ gặp phải đồng thời hổ trợ Agriviet về lĩnh vực mà BQT webiste Agriviet còn yếu. Thay mặt bà con nông dân chân thành cám ơn những hổ trợ quý báu của 2 bạn .

Mong rằng trong thời gian sắp tới agriviet vẫn sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của bạn để website ngày càng phát triển.
 
Cảm ơn BQT đã có lòng khen ngợi ! Nhưng dđ vắng lặng quá .Cũng buồn ! Mong ngày càng động vui hơn .Mới thu thập dc nhiều nguồn ý kiến đồng thời thu thập thêm kinh nghiệm
 
Toi gu ban tai lieu Toi viet de ban tham khao
[FONT=.VnTime]BÖnh tô huyÕt trïng:[/FONT]
[FONT=.VnTime]1.1.TriÖu chøng:[/FONT]
[FONT=.VnTime]-Gµ bÞ bÖnh qu¸ cÊp chÕt ®ét ngét trªn æ, ®ang ¨n l¨n ra chÕt, tû lÖ chÕt cao.[/FONT]
[FONT=.VnTime]-ThÓ cÊp tÝnh th× xï l«ng, chËm ch¹p, cã nh÷ng con bÞ b¹i dß. Ph©n tr¾ng lo·ng, tr¾ng xanh hoÆc cã m¸u t­¬i, thë khã, ch¶y n­íc m¾t, n­íc mòi. hÓ m·n tÝnh th× Øa ch¶y kÐo dµi, gÇy yÕu cã con bÞ x­ng khíp, quÌ.[/FONT]
[FONT=.VnTime]1.2. BÖnh tÝch:Nh÷ng con chÕt ngµy ®Çu bÖnh tÝch kh«ng râ. Cã thÓ thÊy:hÞt xÉm mµu, vïng ®Çu mµu nhît nh¹t, phæi ®á cã mét vµi chÊm sËm ®en, gan s­ng, ruét s­ng hoÆc cã m¸u. Sau 2-3 ngµy sau thÊy: Mì vµnh tim xuÊt huyÕt, bao tim tÝch n­íc. Phæi tô huyÕt mµu ®en. Gan ®«i khi xuÊt huyÕt vÖt hoÆc ho¹i tö mµu vµng.Buång trøng ®«i khi xuÊt huyÕt ®á hoÆc bÓ trøng non. Ruét ®«i khi viªm ®á ®o¹n trùc trµng, khíp ®«i khi viªm cã dÞch mµu vµng.Tói kÕt m¹c vµ tÝch phï thòng hoÆc cã mñ tr¾ng.Tô m¸u ®á d­íi ra vµ c¸c vïng néi t¹ng bªn trong c¬ thÓ, gan s­ng to, ®á tÝm, mÆt gan cã nh÷ng nèt ho¹i tö tr¾ng, khíp viªm, cã dÞch vµng . . .[/FONT]
[FONT=.VnTime]1.3.ChuÈn ®o¸n.[/FONT]
[FONT=.VnTime]Dùa trªn triÖu chøng l©m sµng chÕt nhanh ®ét ngét mét vµi con trong bÇy (trong ®iÒu kiÖn thêi tiÕt thay ®æi hoÆc míi m­a). CÇn ph©n biÖt víi tr­êng hîp tróng ngé ®éc thøc ¨n do ®éc tè afratocxin (dïng kh¸ng sinh ®iÒu trÞ ®Ó ph©n biÖt, nÕubÞ tô huyÕt trïng gµ ng­ng chÕt, bÞ ngé ®éc gµ vÉn chÕt).[/FONT]
[FONT=.VnTime]1.4. Phßng vµ trÞ bÖnh:[/FONT]
[FONT=.VnTime]*Phßng bÖnh: Phßng b»ng vaccin: ChÝch vaccin chÕt nhò dÇu cho gµ trªn 30 ngµy tuæi, chÝch d­íi da 0,5-1ml/con (theo h­íng dÉn cña c¬ së s¶n xuÊt), sau ®ã cø 4 th¸ng tiªm l¹i 1 lÇn.[/FONT]
[FONT=.VnTime]-Phßng b»ng kh¸ng sinh: Dïng kh¸ng sinh trén vµo thøc ¨n nh­: Colitetravet, Coli coipha, Anticoli B , Imequil, Flumequil, pha n­íc hay trén thøc ¨n liÒu 20mg/kg thÓ träng (1 g/lÝt n­íc) hay 1g/kg thøc ¨n/ngµy. liªn tôc 3-4 ngµy/tuÇn hay trong nh÷ng ngµy thay ®æi thêi tiÕt.[/FONT]
[FONT=.VnTime]-Phßng b»ng c¸c biÖn vÖ sinh thó y[/FONT]
[FONT=.VnTime]*TrÞ bÖnh: Ampicilin chÝch liÒu 50mg/kg TT + Gentamycin liÒu 40mg/kg TT/ngµy, tiªm b¾p tõ 3-5 ngµy. HoÆc Steptomycin, kanamycin +Penicillin tiªm b¾p víi liÒu 100-150mg/1kgP, tiªm 3-5 ngµy.[/FONT]
[FONT=.VnTime]-Chlotetrasol, Neocylin chÝch b¾p 1ml/con/ngµy, liªn tôc 3-5 ngµy.[/FONT]
[FONT=.VnTime]-Chloramphenicol chÝch b¾p 20-50mg/kg TT/ngµy, liªn tôc 3-5 ngµy[/FONT]
[FONT=.VnTime]HoÆc dïng nh÷ng thuèc phßng nh­ng liÒu t¨ng gÊp ®«i.[/FONT]
[FONT=.VnTime]2/BÖnh Newcastle (dï gµ):[/FONT]
[FONT=.VnTime]2.1.TriÖu chøng:[/FONT]
[FONT=.VnTime]Thêi gian nung bÖnh kh¸c nhau th­êng tõ 5-6 ngµy, hiÖn nay ng­êi ta ph©n ra 4 d¹ng bÖnh: [/FONT]
[FONT=.VnTime]+D¹ng g©y ra do chñng ®éc lùc m¹nh: BÖnh ®ét ngét xuÊt hiÖn vµ l©y lan nhanh chÕt cÊp tÝnh trong 3-4 ngµy kh«ng biÓu hiÖn râ triÖu chøng, bÖnh tÝch. ChØ thÊy mét sè triÖu chøng : §Çu tiªn gµ lê ®ê, h« hÊp t¨ng, thë, ho, ®i tiªu ch¶y ®«i khi lÉn m¸u, mét sè con cã ch¶y dÞch tõ mòi, m¾t. Mµo, mång, tÝch tÝm, cã thÓ phï quanh ®Çu.[/FONT]
[FONT=.VnTime]Sau 4-5 ngµy nÕu kh«ng chÕt th× biÓu hiÖn triÖu chøng thÇn kinh nh­ mæ lung tung, ®i quay trßn. tû lÖ chÕt 50-90% tuú theo tõng ®µn.[/FONT]
[FONT=.VnTime]-BÖnh tÝch: §­êng tiªu ho¸ xuÊt huyÕt vµ loÐt tõng ®iÓm.[/FONT]
[FONT=.VnTime]+Thùc qu¶n, d¹ dµy tuyÕn, d¹ dµy c¬, ruét tÞt, ruét giµ vµ lç huyÖt, hËu m«n ®Òu xuÊt huyÕt. H¹ch ruét viªm ®á vµ xu¸t huyÕt, niªm m¹c mòi, khÝ qu¶n viªm ca ta, cã dÞch nhµy vµ ®«i khi xuÊt huyÕt lÊm tÊm ®á. Buång trøng xung huyÕt ®á vµ cã mét sè trøng bÞ teo. Mµng n·o bÞ xuÊt huyÕt ®iÓm ®á lÊm tÊm.[/FONT]
[FONT=.VnTime]+D¹ng g©y ra do vius cã chñng ®éc lùc võa.[/FONT]
[FONT=.VnTime]-TriÖu chøng: BÖnh x¶y ra ®ét ngét, l©y lan nhanh. Gi¶m ¨n, ho, tiªu ch¶y ph©n xanh hoÆc h¬i vµng. Tr¹ng th¸i run rÈy. Sau 2 tuÇn triÖu chøng thÇn kinh sÏ nÆng (b¹i liÖt, ®i vßng quanh)[/FONT]
[FONT=.VnTime]Gµ ®Î tû lÖ trøng gi¶m, trøng non nhiÒu. Tû lÖ chÕt 5-70%.[/FONT]
[FONT=.VnTime]-BÖnh tÝch: Niªm m¹c d¹ dµy tuyÕn xuÊt huyÕt, niªm m¹c ®­êng h« hÊp (khÝ qu¶n, phÕ qu¶n) cã dÞch nhên, ®«i khi xuÊt huyÕt. Giai ®o¹n ®Çu l¸ch s­ng to.[/FONT]
[FONT=.VnTime]+D¹ng g©y ra do chñng ®éc lùc yÕu:[/FONT]
[FONT=.VnTime]-TriÖu chøng: Chñ yÕu ë ®­êng h« hÊp nh­ ho, thë khß khÌ, ®Æc biÖt vÒ ®ªm.[/FONT]
[FONT=.VnTime]Trøng ®Î gi¶m, nh­ng sau mét vµ tuÇn trë l¹i b×nh th­êng, gµ lín kh«ng chÕt, chØ gµ con chÕt nh­ng tû lÖ Ýt tõ 2-15%.[/FONT]
[FONT=.VnTime]-BÖnh tÝch: Viªm nhÑ ë ®­êng h« hÊp vµ khÝ qu¶n.[/FONT]
[FONT=.VnTime]*D¹ng mang trïng: D¹ng nµy kh«ng g©y chÕt, nh­ng nguy hiÓm vµ nã tån tr÷ mÇm bÖnh.[/FONT]
[FONT=.VnTime]2.3. ChuÈn ®o¸n:[/FONT]
[FONT=.VnTime]Trong nh÷ng vïng th­êng x¶y ra dÞch c¨n cø vµo triÖu chøng bÖnh tÝch vµ dÞch tÔ häc. Víi nh÷ng n¬i míi nhiÔm cÇn göi bÖnh phÈm ®Õn c¸c c¬ quan thó y ®Ó chuÈn ®o¸n.[/FONT]
[FONT=.VnTime]2.4.Phßng bÖnh[/FONT]
[FONT=.VnTime]-Ng¨n c¶n sù tiÕp xóc gi÷a gµ khoÎ vµ gµ bÖnh. KiÓm dÞch chÆt chÏ kh«ng cho mÇm bÖnh x©m nhËp vµo qua viÖc nhËp khÈu con gièng. Xö lý chuång tr¹i, dông cô ch¨n nu«i th­êng xuyªn. S¶n xuÊt vaccin ph¶i lÊy trøng tõ nh÷ng ®µn gµ gièng cã mÇm bÖnh.[/FONT]
[FONT=.VnTime]-Ph¶i dïng 3 lÇn vaccin cho 1 ®êi gièng gµ thÞt : dïng vaccin Lassota lÇn 1 vµo ngµy thøc 7, lÇn 2 vµo ngµy 24, tiªm vaccin newcastle vµo ngµy 35-40. Sau ®ã 4 th¸ng tiªm l¹i 1 lÇn. [/FONT]
[FONT=.VnTime]2.5.§iÒu trÞ: Kh«ng cã thuèc ®Æc hiÖu.[/FONT]
[FONT=.VnTime]3.BÖnh b¹ch lþ:[/FONT]
[FONT=.VnTime]-Cßn gäi lµ bÖnh tiªu ch¶y ph©n tr¾ng, do vi khuÈn gram (-), bÖnh x¶y ra ë mäi løa tuæi, ®Æc biÖt gµ con trong thêi gian 3 tuÇn ®Çu, vµ rÊt mÉn c¶m trong ®iÒu kiÖn thêi tiÕt l¹nh vµ ch¨m sãc nu«i d­ìng kÐm. Tû lÖ chÕt tõ 5-15%, ®èi víi gµ lín kh«ng chÕt nh­ng cã triÖu chøng tiªu ch¶y vµ mang trïng.[/FONT]
[FONT=.VnTime]3.1.TriÖu chøng:[/FONT]
[FONT='.VnTimeH']-ë[/FONT][FONT=.VnTime] trøng trong lß Êp: Khi trøng bÞ bÖnh, th­êng chÕt vµo ngµy thø 18, 19 (gµ x¸c), hoÆc në ra chÕt ngay.[/FONT]
[FONT=.VnTime]- [/FONT][FONT='.VnTimeH']ë[/FONT][FONT=.VnTime] gµ con: NÕu trøng nhiÔm bÖnh gµ con në ra kh«ng chÕt, nh­ng th­êng chÕt vµo ngµy thø 4 hoÆc thø 5 lµ cao nhÊt, ®Õn ngµy thø 8 b¾t ®Çu gi¶m. Gµ bÖnh cã triÖu chøng ñ rò, kÐm ¨n, tô l¹i thµnh ®¸m, ph©n tr¾ng nh­ cøt cß, ë hËu m«n dÝnh bÕt, ch©n kh« ®i l¹i yÕu ít. ë thêi ®iÓm tõ 15-20 ngµy tuæi, mÆc dï gµ ®· khái bÖnh nh­ng gµ mang trïng cã mét sè con thÓ hiÖn triÖu chøng quÌ quÆt vµ thÇn kinh.[/FONT]
[FONT=.VnTime]-[/FONT][FONT='.VnTimeH']ë[/FONT][FONT=.VnTime] gµ lín: Kh«ng thÓ hiÖn râ rµng, chØ thÊy gi¶m trøng, mµo t¸i, teo buång trøng.[/FONT]
[FONT=.VnTime]3.2.BÖnh tÝch:[/FONT]
[FONT=.VnTime]-Gµ con chÕt ë 2 tuÇn ®Çu mæ kh¸m lßng ®á kh«ng tiªu mµu xanh hoÆc x¸m, ruét xuÊt huyÕt ®á, thËn l¸ch s­ng to, gan cã ®iÓm ho¹i tö tr¾ng nhá li ti nh­ ®inh nghim. Lßng ®á kh«ng tiªu cã thÓ bÞ b· ®Ëu ho¸ mµu tr¾ng , ®«i khi cã m¸u. L¸ch s­ng to vµ thËn xung huyÕt ®á, mæ kiÓm tra ®­êng niÖu (tõ thËn ra hËu m«n) thÊy cã chÊt urat mµu tr¾ng. Trong ruét ®o¹n cuèi cã thøc ¨n kh«ng tiªu bÞ c« ®Æc mµu vµng, thµnh ruét dµy lªn.[/FONT]
[FONT=.VnTime]-Gµ lín: ruét xuÊt huyÕt, thµnh ruét máng, l¸ch s­ng hoÆc xuÊt huyÕt thµnh h×nh ''§¸ hoa v©n''. Trøng non mÐo mã, mµu s¾c tõ ®á sang tr¾ng. Gµ trèng dÞch hoµn viªm, tõng ®iÓm cã ho¹i tö ®á sau ®ã ho¹i tö tr¾ng.[/FONT]
[FONT=.VnTime]3.3.Phßng bÖnh:[/FONT]
[FONT=.VnTime]-Gµ míi ®em vÒ nu«i trong m«i tr­êng s¹ch vµ biÖt lËp, bÇy gµ gièng gèc nu«i biÖt lËp xa khu gµ con. Gi÷ vÖ sinh dông cô, chuång tr¹i, chÊt ®én chuång....VÖ sinh trøng Êp: lo¹i trøng bÈn , khay s¹ch, s¸t trïng. Lß Êp cÇn tÈy trïng, thiÕt bÞ dông cô sau mçi ®ît Êp ph¶i röa s¹ch vµ tÈy trïng. Gµ míi në sau 3 ngµy dïng Chloloxit, liÒu 10mg/gµ/ngµy dïng tõ 4-5 ngµy hoÆc Genta-Costrim 1g/10kg TT pha n­íc uèng.[/FONT]
[FONT=.VnTime]3.4.§iÒu trÞ:[/FONT]
[FONT=.VnTime]*§èi víi gµ con: [/FONT]
[FONT=.VnTime]-Ampicillin chÝch b¾p liÒu 50-100mg/kgTT, tiªm 3-5 ngµy.[/FONT]
[FONT=.VnTime]- Chlorocit: 100mg/1kgp.Neomycin: 60mg/1kg P. Solnuinnvit:1,0g/1kgP. Trén thøc ¨n liªn tôc 3-5 ngµy. -Neotesol uèng liÒu 150mg/kgTT (pha 5 g/lÝt n­íc) liªn tôc tõ 1-10 ngµy.[/FONT]
[FONT=.VnTime]-Imequil, Flumiquil 10% pha 1 g/lÝt n­íc.[/FONT]
[FONT=.VnTime]*§èi víi gµ ®Î: [/FONT]
[FONT=.VnTime]Dïng Biocolistin, Ampicolistin chÝch b¾p liÒu 1ml/4kgTT/ngµy, liªn tôc 2-3 ngµy.[/FONT]
[FONT=.VnTime]-Chlotetrasol chÝch b¾p liÒu 1ml/5kg TT/ngµy, tõ 2-3 ngµy.[/FONT]
[FONT=.VnTime]4/BÖnh cÇu trïng:[/FONT]
[FONT=.VnTime]4.1.TriÖu chøng:[/FONT]
[FONT=.VnTime]-CÇu trïng ruét non: tiÕn triÓn nhanh, gµ ®ang khoÎ b×nh th­êng tù nhiªn mét vµi c¸ thÓ bá ¨n, ñ rò, gµ Øa ph©n tr¾ng, nÒn chuång nhanh nhít.[/FONT]
[FONT=.VnTime]-CÇu trïng manh trµng: chñ yÕu Øa ph©n s¸p mÇu n©u ®á, hoÆc ph©n cã m¸u.[/FONT]
[FONT=.VnTime]4.2.BÖnh tÝch: NÕu x¶y ra ë manh trµng, th× manh trµng s­ng to, v¸ch manh trµng ®Çy m¸u. CÇu trµng ruét non: ruét non c¨ng phång, s­ng to nh×n bªn ngoµi thÊy nhiÒu ®iÓm tr¾ng ®á hoÆc thµnh vÖt, phÝa trong ruét cã dÞch ngµy mÇu hång.[/FONT]
[FONT=.VnTime]4.3.Phßng bÖnh:[/FONT]
[FONT=.VnTime]-§¶m b¶o vÖ sinh chuång tr¹i tèt.[/FONT]
[FONT=.VnTime]-Dïng thuèc Furazolidon: 2g/10kg c¸m dïng 3-5 ngµy.[/FONT]
[FONT=.VnTime]-HoÆc Tetracylin: 0,125g/lÝt n­íc (0,01 - 0,04g/con) dïng 3-5 ngµy. [/FONT]
[FONT=.VnTime]4.4.§iÒu trÞ: dïng mét trong c¸c lo¹i thuèc sau tõ 3-5 ngµy[/FONT]
[FONT='.VnTime']-ESB 3: 2g/lÝt n­íc, Anticoc 1gr/1 lÝt n[/FONT]ướ[FONT='.VnTime']c, Baycoc 1ml/ 1 lít n[/FONT]ướ[FONT='.VnTime']c, Genta - Costin: 1g/10kg P, Rigecoccin 3g/10kg, Chlorocid 50mg/kg P.[/FONT]
[FONT=.VnTime]+Chó ý thuèc cho uèng nªn uèng 1/2 ngµy. Thêi gian cßn l¹i dïng thuèc trî lùc: Vitamin C : 0,5g/lÝt, Vitamin K: 2ml/lÝt. Pha vµo 1/2 l­îng n­íc cßn l¹i cho uèng. Chó ý: Qu¸ tr×nh phßng bÖnh nªn chuyÓn ®æi thuèc ®Ó tr¸nh dïng kÐo dµi, cÇu trïng sÏ nhên thuèc, gi¶m hiÖu lùc phßng bÖnh.[/FONT]
[FONT=.VnTime]5/BÖnh CRD:[/FONT]
[FONT=.VnTime]5.1.TriÖu trøng:[/FONT]
[FONT=.VnTime]-Gµ con, dß, ®Î ®Òu thë khß khÌ. Ch¶y n­íc m¾t, lóc ®Çu trong sau tr¾ng ®ôc. Gµ hay v¶y má, ph¸t ra tiÕng kªu khoÑt khoÑt. Gµ m¸i gi¶m ®Î, gµ kÐm ¨n.[/FONT]
[FONT=.VnTime]5.2.BÖnh tÝch:[/FONT]
[FONT=.VnTime]-Xoang m¾t, mòi, khÝ qu¶n cã dÞch nhÇy mÇu tr¾ng h¬i vµng. Tói khÝ h¬i ®ôc, phæi phï thòng, viªm tõ nhÑ ®Õn nÆng.[/FONT]
[FONT=.VnTime]5.3.Phßng bÖnh:[/FONT]
[FONT=.VnTime]-§¶m b¶o vÖ sinh chuång tr¹i.Dïng thuèc phßng: Tetracylin 3g/10kg c¸m. Chlorocid 50g/kg P trén c¸m phßng th­êng xuyªn.[/FONT]
[FONT=.VnTime]5.4.§iÒu trÞ:[/FONT]
[FONT=.VnTime]+Ph­¬ng ¸n 1: Trén c¸m:Tetracylin: 4g/10kg c¸m+Chlorocid: 50mg/1kg P+ADE.Bcomplex: 1g/1kg P.[/FONT]
[FONT=.VnTime]-Cho uèng Tylosin: 1g/1 lÝt n­íc, ®iÒu trÞ 3-5 ngµy.[/FONT]
[FONT=.VnTime]+Ph­¬ng ¸n 2: Streptomycin: 70 mg/kg thÓ träng + Peniccilin: 50 mg/kg thÓ träng + n­íc cÊt võa ®ñ tiªm b¾p 1 lÇn/ngµy tiªm 3-5 ngµy. Sau ®ã dïng ph­¬ng ¸n 1 trong 2 ngµy (nÕu bÖnh ch­a døt ®iÓm).[/FONT]
[FONT=.VnTime]Ngoµi ra cã thÓ dïng mét sè thuèc kh¸c: Tiamulin, lincomycin, gentamycin, norfloxillin, spiramycin...[/FONT]
[FONT=.VnTime]6.BÖnh ®Ëu gµ.[/FONT]
[FONT=.VnTime]6.1.Nguyªn nh©n.[/FONT]
[FONT=.VnTime]-Vius g©y nªn, Vius x©m nhËp vµo c¬ thÓ do muçi ®èt hoÆc vÕt c¾n cña c«n trïng, qua vÕt th­¬ng c¬ giíi, kh«ng cã t×nh tr¹ng mang trïng trong c¬ thÓ gµ.[/FONT]
[FONT=.VnTime]6.2. TriÖu chøng.[/FONT]
[FONT=.VnTime]Thêi gian mang bÖnh tõ 4-14 ngµy, kÓ tõ khi nhiÔm bÖnh. MÇm bÖnh l©y lan hoµn toµn trong bÇy ®µn trong vßng 2-3 tu1Çn.[/FONT]
[FONT=.VnTime]BÖnh thÓ hiÖn ë 2 d¹ng nh­ sau:[/FONT]
[FONT=.VnTime]*D¹ng ngoµi da: ¥ da vïng kh«ng cã l«ng, cã nhiÒu lç bÞ viªm. ThØnh tho¶ng cã c¸c lç ch©n l«ng xuÊt hiÖn c¸c môn, ®Çu tiªn môn nhá tr¾ng, sau ®ã lín dÇn vµ cã mµu vµng, sau mét thêi gian bong ra ®Ó l¹i sÑo.[/FONT]
[FONT=.VnTime]*ThÓ b¹ch hÇu: Viªm b¹ch hÇu cã phñ mµng nhÇy vµ h×nh thµnh nh÷ng môn nhá tr¾ng ®ôc. Sau ®ã nh÷ng môn nµy lín dÇn, liªn kÕt l¹i víi nhau thµnh mµng mµu vµng, ho¹i tö, cã chÊt b· ®Ëu phñ lªn trªn nh÷ng vÕt loÐt. Qu¸ tr×nh viªm nµy cã thÓ lan tíi mòi vµ ®­êng h« hÊp. §©y lµ nguyª nh©n g©y bÖnh ®­êng h« hÊp. Gµ bá ¨n do bÖnh tÝch trong miÖng bÞ viªm.[/FONT]
[FONT=.VnTime]6.3.BÖnh tÝch.[/FONT]
[FONT=.VnTime]BÖnh tÝch næi râ ë da, niªm m¹c hÇu, mòi. Nh÷ng môn tr¾ng sau xËm n©u. C¸c c¬ quan phñ t¹ng kh«ng cã bÖnh tÝch g×.[/FONT]
[FONT=.VnTime]6.4.ChuÈn ®o¸n:[/FONT]
[FONT=.VnTime]Dùa trªn triÖu chøng vµ bÖnh tÝch trªn da vµ niªm m¹c hÇu[/FONT]
[FONT=.VnTime]6.5.Phßng vµ trÞ.[/FONT]
[FONT=.VnTime]*Phßng bÖnh:[/FONT]
[FONT=.VnTime] -Sö dông vaccin ®Ëu gµ: dïng r¹ch vµo da c¸nh cho gµ tõ 7-10 ngµy tuæi. §èi víi gµ thÞt chØ cÇn chñng mét lÇn, gµ nu«i ®Î sau 3-4 th¸ng nªn chñng l¹i.[/FONT]
[FONT=.VnTime] -Phßng b»ng ph­¬ng ph¸p vÖ sinh thó y.[/FONT]
[FONT=.VnTime] *TrÞ bÖnh: [/FONT]
[FONT=.VnTime]Kh«ng cã thuèc ®iÒu trÞ lo¹i vius nµy. Ta nªn dïng mét sè lo¹i kh¸ng sinh cã phæ réng cho uèng hoÆc chÝch liªn tôc tõ 3-4 ngµy: Chlotetrasol, Neocylin, Ampicyllin....tr¸nh nhiÔm trïng .[/FONT]
[FONT=.VnTime]-Dïng mét sè thuèc s¸t trïng b«i vµo nh÷ng môn ®Ëu nh­: Xanh methylen 2%, cån Iod 10%, n­íc chanh...§ång thêi bæ sung vµo thøc ¨n n­íc uèng hay trÝch trùc tiÕp vitamin ADE cho gµ nhanh håi phôc.[/FONT]
[FONT=.VnTime]8.BÖnh Gumboro (viªm tói bursal)[/FONT]
[FONT=.VnTime]-Do Birna vius, tÝnh l©y truyÒn réng r·i, rÊt dÔ l©y tõ gµ nµy sang gµ kh¸c bëi ph©n, h¬i thë, dÞch viªm truyÒn qua quÇn ¸o, dông cô ch¨n nu«i. BÖnh cßn truyÒn qua trøng, qua vaccin ®­îc chÕ tõ trøng gµ nhiÔm bÖnh.[/FONT]
[FONT=.VnTime]8.1.TriÖu chøng.[/FONT]
[FONT=.VnTime]TriÖu chøng th­êng khã thÊy, gµ ph¸t bÖnh vµo giai ®o¹n 30-60 ngµy tuæi. Khi míi ph¸t hiÖn bÖnh ®µn gµ tr«ng nhín nh¸c, gµ con bøt døt khã chÞu hay ch¹y nh¶y lung tung, gµ mæ c¾n lÉn nhau, hËu m«n co bãp m¹nh, sau ®so gi¶m ¨n uèng, l«ng xï, lï ®ï, träng l­îng gi¶m nhanh, ®i l¹i run rÈy. BÖnh l©y lan nhanh, chØ mÊy ngµy cã thÓ toµn ®µn bÞ bÖnh.[/FONT]
[FONT=.VnTime]Lóc ®µu ph©n lo·ng tr¾ng sau ®ã lo·ng n©u, ph©n dÝnh xung quanh hËu m«n, tû lÖ chÕt 10-20%, nÕu kÕt hîp bÖnh kh¸c cã thÓ chÕt 50-70%.[/FONT]
[FONT=.VnTime]8.2.BÖnh tÝch.[/FONT]
[FONT=.VnTime]-ThÓ cÊp tÝnh thÊy tói Bursal s­ng, cã líp galentin lÇy nhÇy, cã thÓ xuÊt huyÕt.[/FONT]
[FONT=.VnTime]-BÖnh m·n tÝnh: Tói Barsal teo nhá, tho¸i ho¸, c¬ ®ïi, ngùc xuÊt huyÕt lÊm tÊm hoÆc thµnh vÖt.[/FONT]
[FONT=.VnTime]8.3.ChuÈn ®o¸n ph©n biÖt.[/FONT]
[FONT=.VnTime]-C¨n cø vµo triÖu chøng l©m sµng: §µn gµ ñ rò, bá ¨n, ch¹y nh¶y lung tung, hay mæ hËu m«n, c¬ hËu m«n co th¾t m¹nh. Mæ kh¸m thÊy tói Barsal míi ®Çu s­ng, bÖnh m·n tÝnh th× teo nhá. BÖnh tÝch xuÊt huyÕt c¬ ®ïi c¬ ngùc.[/FONT]
[FONT=.VnTime]-Ph©n biÖt víi bÖnh tô huyÕt trïng: BÖnh THT gµ chÕt nhanh, dïng kh¸ng sinh cã hiÖu qu¶ nhanh, tói barsal kh«ng s­ng hoÆc teo. Cßn bÖnh gumboro khhi dïng kh¸ng sinh th× chÕt nhanh h¬n.[/FONT]
[FONT=.VnTime]-Ph©n biÖt víi bÖnh newcastle: Gµ ñ rò, ph©n tr¾ng, xuÊt huyÕt trªn mÒ, bÖnh cã thÓ kÐo dµi, bÖnh gumboro chØ x¶y ra trong vßng 5-10 ngµy.[/FONT]
[FONT=.VnTime]8.4.Phßng vµ trÞ.[/FONT]
[FONT=.VnTime]*Phßng bÖnh: [/FONT]
[FONT=.VnTime]Sö dông vaccin theo lÞch h­íng dÉn (chó ý ®äc kü h­íng dÉn sö dông theo h·ng s¶n xuÊt vaccin)[/FONT]
[FONT=.VnTime]-VÖ sinh thó y: Xö lý chuång tr¹i, dông cô, chän mua gµ gièng nh÷ng n¬i an toµn dÞch.[/FONT]
[FONT=.VnTime]*TrÞ bÖnh:[/FONT]
[FONT=.VnTime]Dïng c¸c thuèc båi d­ìng n©ng cao thÓ tr¹ng gµ, t¾ng søc ®Ò kh¸ng chèng l¹i bÖnh nh­:[/FONT]
[FONT=.VnTime]+Sö dông thuèc ®Æc hiÖu: Kh¸ng thÓ gumboro, lµ s¶n phÈm cña h·ng Hanvet. ChÝch b¾p liÒu 1-2 ml/gµ con, cho 1kg gµ lín. LiÒu phßng bÖnh: tiªm b¾p lÇn 1: 0,5ml, lÇn 2: 1ml cho gµ ë 15 vµ 30 ngµy tuæi.[/FONT]
[FONT=.VnTime]+Sö dông mét sè lo¹i thuèc kh¸c cña Hanvet: [/FONT]
· [FONT=.VnTime]Hanmivit - super (gãi 100g)[/FONT]
[FONT=.VnTime]Gµ thÞt: 1g/lÝt n­íc uèng 3-7 ngµy.Gµ ®Î : 0,5g/lÝt n­íc uèng 3-7 ngµy[/FONT]
[FONT=.VnTime]Thuèc Anti-Gumboro: 1ml/0,5 lÝt n­íc pha víi 7 g bét ®iÖn gi¶i, uèng liªn tôc 3-5 ngµy. HoÆc nhá miÖng mçi con 2-6 giät/lÇn, c¸ch nhau 8 tiÕngnhá 1 lÇn. Ngoµi ra cßn cã thÓ dïng B.Complex, miltivit tiªm d­íi da.[/FONT]


[FONT=.VnTime]9.BÖnh giun ®òa gµ.[/FONT]
[FONT=.VnTime]BÖnh giun ®òa gµ x¶y ra kh¸ phæ biÕn trªn gia cÇm Ch¨n th¶.[/FONT]
[FONT=.VnTime]9.1.Nguyªn nh©n.[/FONT]
[FONT=.VnTime]-Giun ®òa ascaridia galli g©y ra, ký sinh trong ruét non, dµi 26-70 mm, giun c¸i dµi 55-110 mm. Trøng bÇu dôc, nh½n.[/FONT]
[FONT=.VnTime]9.2.L©y truyÒn.[/FONT]
[FONT=.VnTime]Giun ®òa ký sinh ®Î trøng trong ruét non. Trøng theo ph©n ra ngoµi, gÆp ®iÒu kiÖn thÝch hîp ph¸t triÓn thµnh trøng c¶m nhiÔm. Gµ ¨n ph¶i trøng c¶m nhiÔm sÏ m¾c bÖnh giun ®òa. Sù l©y truyÒn do thøc ¨n ­íc uèng, nÒn chuång cã trøng giun ®òa, do nu«i nhèt chung víi gµ bÞ m¾c. Tõ trøng ph¸t triÓn thµnh giun tr­ëng thµnh cÇn 50 ngµy.[/FONT]
[FONT=.VnTime]9.3.TriÖu chøng.[/FONT]
[FONT=.VnTime]Gµ gÇy yÕu, gi¶m t¾ng träng, khi bÞ nÆng giun sÏ g©y c¸c tai biÕn nh­: t¾c èng mËt, t¨c ruét, chui thñng ruét. BÖnh nÆng ë gµ con 1-3 th¸ng tuæi. BÖnh kh«ng g©y chÕt nhiÒu, nh­ng tæn h¹i kinh tÕ.[/FONT]
[FONT=.VnTime]9.4. §iÒu trÞ.[/FONT]
[FONT=.VnTime]*TrÞ bÖnh: Cã thÓ tÈy b»ng mét trong c¸c lo¹i thuèc sau:[/FONT]
[FONT=.VnTime]+Levamisol 7,5% (èng 5ml) dïng liÒu 1ml/5kg Trung t©m nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn ch¨n nu«i miÒn nói dïng 3 ngµy liªn tôc.[/FONT]
[FONT=.VnTime]+Mebendazol 10% (gãi 2g) dïng liÒu 0,5g/1kg Trung t©m nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn ch¨n nu«i miÒn nói dïng 2 ngµy liÒn.[/FONT]
[FONT=.VnTime]+Tayzu (gãi 4 g): 1 gãi /15kg TT[/FONT]
[FONT=.VnTime]*Phßng bÖnh: [/FONT]
[FONT=.VnTime]§Þnh kú tÈy giun cho ®µn gµ 3-4 th¸ng 1 lÇn b»ng c¸c thuèc trªn. VÖ sinh thó y s¹ch sÏ.[/FONT]
[FONT=.VnTime]=================================[/FONT]

[FONT=.VnArialH]Trung t©m N.C & P.T Ch¨n nu«i miÒn nói[/FONT]
[FONT=.VnArialH]=========[/FONT][FONT=.VnArialH]H­íng dÉn phßng vµ [/FONT]
[FONT=.VnArialH]trÞ mét sè bÖnh cho gµ[/FONT]

[FONT=.VnArialH]TS.NguyÔn V¨n §¹i[/FONT]

[FONT=.VnArialH]Th¸i nguyªn 2008[/FONT][FONT=.VnTime][/FONT]
[FONT=.VnTime][/FONT]
[FONT=.VnTime][/FONT]
[FONT=.VnTime][/FONT]
[FONT=.VnTime][/FONT]
[FONT=.VnTime][/FONT]
[FONT=.VnTime][/FONT]
[FONT=.VnTime][/FONT]
[FONT=.VnTime][/FONT]
 
Toi gu ban tai lieu Toi viet de ban tham khao
Bệnh tụ huyết trùng:
1.1.Triệu chứng:
-Gà bị bệnh quá cấp chết đột ngột trên ổ, đang ăn lăn ra chết, tỷ lệ chết cao.
-Thể cấp tính thì xù lông, chậm chạp, có những con bị bại dò. Phân trắng loãng, trắng xanh hoặc có máu t­ơi, thở khó, chảy n­ớc mắt, n­ớc mũi. hể mãn tính thì ỉa chảy kéo dài, gầy yếu có con bị x­ng khớp, què.
1.2. Bệnh tích:Những con chết ngày đầu bệnh tích không rõ. Có thể thấy:hịt xẫm màu, vùng đầu màu nhợt nhạt, phổi đỏ có một vài chấm sậm đen, gan s­ng, ruột s­ng hoặc có máu. Sau 2-3 ngày sau thấy: Mỡ vành tim xuất huyết, bao tim tích n­ớc. Phổi tụ huyết màu đen. Gan đôi khi xuất huyết vệt hoặc hoại tử màu vàng.Buồng trứng đôi khi xuất huyết đỏ hoặc bể trứng non. Ruột đôi khi viêm đỏ đoạn trực tràng, khớp đôi khi viêm có dịch màu vàng.Túi kết mạc và tích phù thũng hoặc có mủ trắng.Tụ máu đỏ d­ới ra và các vùng nội tạng bên trong cơ thể, gan s­ng to, đỏ tím, mặt gan có những nốt hoại tử trắng, khớp viêm, có dịch vàng . . .
1.3.Chuẩn đoán.
Dựa trên triệu chứng lâm sàng chết nhanh đột ngột một vài con trong bầy (trong điều kiện thời tiết thay đổi hoặc mới m­a). Cần phân biệt với tr­ờng hợp trúng ngộ độc thức ăn do độc tố afratocxin (dùng kháng sinh điều trị để phân biệt, nếubị tụ huyết trùng gà ng­ng chết, bị ngộ độc gà vẫn chết).
1.4. Phòng và trị bệnh:
*Phòng bệnh: Phòng bằng vaccin: Chích vaccin chết nhũ dầu cho gà trên 30 ngày tuổi, chích d­ới da 0,5-1ml/con (theo h­ớng dẫn của cơ sở sản xuất), sau đó cứ 4 tháng tiêm lại 1 lần.
-Phòng bằng kháng sinh: Dùng kháng sinh trộn vào thức ăn nh­: Colitetravet, Coli coipha, Anticoli B , Imequil, Flumequil, pha n­ớc hay trộn thức ăn liều 20mg/kg thể trọng (1 g/lít n­ớc) hay 1g/kg thức ăn/ngày. liên tục 3-4 ngày/tuần hay trong những ngày thay đổi thời tiết.
-Phòng bằng các biện vệ sinh thú y
*Trị bệnh: Ampicilin chích liều 50mg/kg TT + Gentamycin liều 40mg/kg TT/ngày, tiêm bắp từ 3-5 ngày. Hoặc Steptomycin, kanamycin +Penicillin tiêm bắp với liều 100-150mg/1kgP, tiêm 3-5 ngày.
-Chlotetrasol, Neocylin chích bắp 1ml/con/ngày, liên tục 3-5 ngày.
-Chloramphenicol chích bắp 20-50mg/kg TT/ngày, liên tục 3-5 ngày
Hoặc dùng những thuốc phòng nh­ng liều tăng gấp đôi.
2/Bệnh Newcastle (dù gà):
2.1.Triệu chứng:
Thời gian nung bệnh khác nhau th­ờng từ 5-6 ngày, hiện nay ng­ời ta phân ra 4 dạng bệnh:
+Dạng gây ra do chủng độc lực mạnh: Bệnh đột ngột xuất hiện và lây lan nhanh chết cấp tính trong 3-4 ngày không biểu hiện rõ triệu chứng, bệnh tích. Chỉ thấy một số triệu chứng : Đầu tiên gà lờ đờ, hô hấp tăng, thở, ho, đi tiêu chảy đôi khi lẫn máu, một số con có chảy dịch từ mũi, mắt. Mào, mồng, tích tím, có thể phù quanh đầu.
Sau 4-5 ngày nếu không chết thì biểu hiện triệu chứng thần kinh nh­ mổ lung tung, đi quay tròn. tỷ lệ chết 50-90% tuỳ theo từng đàn.
-Bệnh tích: Đ­ờng tiêu hoá xuất huyết và loét từng điểm.
+Thực quản, dạ dày tuyến, dạ dày cơ, ruột tịt, ruột già và lỗ huyệt, hậu môn đều xuất huyết. Hạch ruột viêm đỏ và xuát huyết, niêm mạc mũi, khí quản viêm ca ta, có dịch nhày và đôi khi xuất huyết lấm tấm đỏ. Buồng trứng xung huyết đỏ và có một số trứng bị teo. Màng não bị xuất huyết điểm đỏ lấm tấm.
+Dạng gây ra do vius có chủng độc lực vừa.
-Triệu chứng: Bệnh xảy ra đột ngột, lây lan nhanh. Giảm ăn, ho, tiêu chảy phân xanh hoặc hơi vàng. Trạng thái run rẩy. Sau 2 tuần triệu chứng thần kinh sẽ nặng (bại liệt, đi vòng quanh)
Gà đẻ tỷ lệ trứng giảm, trứng non nhiều. Tỷ lệ chết 5-70%.
-Bệnh tích: Niêm mạc dạ dày tuyến xuất huyết, niêm mạc đ­ờng hô hấp (khí quản, phế quản) có dịch nhờn, đôi khi xuất huyết. Giai đoạn đầu lách s­ng to.
+Dạng gây ra do chủng độc lực yếu:
-Triệu chứng: Chủ yếu ở đ­ờng hô hấp nh­ ho, thở khò khè, đặc biệt về đêm.
Trứng đẻ giảm, nh­ng sau một và tuần trở lại bình th­ờng, gà lớn không chết, chỉ gà con chết nh­ng tỷ lệ ít từ 2-15%.
-Bệnh tích: Viêm nhẹ ở đ­ờng hô hấp và khí quản.
*Dạng mang trùng: Dạng này không gây chết, nh­ng nguy hiểm và nó tồn trữ mầm bệnh.
2.3. Chuẩn đoán:
Trong những vùng th­ờng xảy ra dịch căn cứ vào triệu chứng bệnh tích và dịch tễ học. Với những nơi mới nhiễm cần gửi bệnh phẩm đến các cơ quan thú y để chuẩn đoán.
2.4.Phòng bệnh
-Ngăn cản sự tiếp xúc giữa gà khoẻ và gà bệnh. Kiểm dịch chặt chẽ không cho mầm bệnh xâm nhập vào qua việc nhập khẩu con giống. Xử lý chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi th­ờng xuyên. Sản xuất vaccin phải lấy trứng từ những đàn gà giống có mầm bệnh.
-Phải dùng 3 lần vaccin cho 1 đời giống gà thịt : dùng vaccin Lassota lần 1 vào ngày thức 7, lần 2 vào ngày 24, tiêm vaccin newcastle vào ngày 35-40. Sau đó 4 tháng tiêm lại 1 lần.
2.5.Điều trị: Không có thuốc đặc hiệu.
3.Bệnh bạch lỵ:
-Còn gọi là bệnh tiêu chảy phân trắng, do vi khuẩn gram (-), bệnh xảy ra ở mọi lứa tuổi, đặc biệt gà con trong thời gian 3 tuần đầu, và rất mẫn cảm trong điều kiện thời tiết lạnh và chăm sóc nuôi d­ỡng kém. Tỷ lệ chết từ 5-15%, đối với gà lớn không chết nh­ng có triệu chứng tiêu chảy và mang trùng.
3.1.Triệu chứng:
-Ở trứng trong lò ấp: Khi trứng bị bệnh, th­ờng chết vào ngày thứ 18, 19 (gà xác), hoặc nở ra chết ngay.
- Ở gà con: Nếu trứng nhiễm bệnh gà con nở ra không chết, nh­ng th­ờng chết vào ngày thứ 4 hoặc thứ 5 là cao nhất, đến ngày thứ 8 bắt đầu giảm. Gà bệnh có triệu chứng ủ rũ, kém ăn, tụ lại thành đám, phân trắng nh­ cứt cò, ở hậu môn dính bết, chân khô đi lại yếu ớt. ở thời điểm từ 15-20 ngày tuổi, mặc dù gà đã khỏi bệnh nh­ng gà mang trùng có một số con thể hiện triệu chứng què quặt và thần kinh.
-Ở gà lớn: Không thể hiện rõ ràng, chỉ thấy giảm trứng, mào tái, teo buồng trứng.
3.2.Bệnh tích:
-Gà con chết ở 2 tuần đầu mổ khám lòng đỏ không tiêu màu xanh hoặc xám, ruột xuất huyết đỏ, thận lách s­ng to, gan có điểm hoại tử trắng nhỏ li ti nh­ đinh nghim. Lòng đỏ không tiêu có thể bị bã đậu hoá màu trắng , đôi khi có máu. Lách s­ng to và thận xung huyết đỏ, mổ kiểm tra đ­ờng niệu (từ thận ra hậu môn) thấy có chất urat màu trắng. Trong ruột đoạn cuối có thức ăn không tiêu bị cô đặc màu vàng, thành ruột dày lên.
-Gà lớn: ruột xuất huyết, thành ruột mỏng, lách s­ng hoặc xuất huyết thành hình ''Đá hoa vân''. Trứng non méo mó, màu sắc từ đỏ sang trắng. Gà trống dịch hoàn viêm, từng điểm có hoại tử đỏ sau đó hoại tử trắng.
3.3.Phòng bệnh:
-Gà mới đem về nuôi trong môi tr­ờng sạch và biệt lập, bầy gà giống gốc nuôi biệt lập xa khu gà con. Giữ vệ sinh dụng cụ, chuồng trại, chất độn chuồng....Vệ sinh trứng ấp: loại trứng bẩn , khay sạch, sát trùng. Lò ấp cần tẩy trùng, thiết bị dụng cụ sau mỗi đợt ấp phải rửa sạch và tẩy trùng. Gà mới nở sau 3 ngày dùng Chloloxit, liều 10mg/gà/ngày dùng từ 4-5 ngày hoặc Genta-Costrim 1g/10kg TT pha n­ớc uống.
3.4.Điều trị:
*Đối với gà con:
-Ampicillin chích bắp liều 50-100mg/kgTT, tiêm 3-5 ngày.
- Chlorocit: 100mg/1kgp.Neomycin: 60mg/1kg P. Solnuinnvit:1,0g/1kgP. Trộn thức ăn liên tục 3-5 ngày. -Neotesol uống liều 150mg/kgTT (pha 5 g/lít n­ớc) liên tục từ 1-10 ngày.
-Imequil, Flumiquil 10% pha 1 g/lít n­ớc.
*Đối với gà đẻ:
Dùng Biocolistin, Ampicolistin chích bắp liều 1ml/4kgTT/ngày, liên tục 2-3 ngày.
-Chlotetrasol chích bắp liều 1ml/5kg TT/ngày, từ 2-3 ngày.
4/Bệnh cầu trùng:
4.1.Triệu chứng:
-Cầu trùng ruột non: tiến triển nhanh, gà đang khoẻ bình th­ờng tự nhiên một vài cá thể bỏ ăn, ủ rũ, gà ỉa phân trắng, nền chuồng nhanh nhớt.
-Cầu trùng manh tràng: chủ yếu ỉa phân sáp mầu nâu đỏ, hoặc phân có máu.
4.2.Bệnh tích: Nếu xảy ra ở manh tràng, thì manh tràng s­ng to, vách manh tràng đầy máu. Cầu tràng ruột non: ruột non căng phồng, s­ng to nhìn bên ngoài thấy nhiều điểm trắng đỏ hoặc thành vệt, phía trong ruột có dịch ngày mầu hồng.
4.3.Phòng bệnh:
-Đảm bảo vệ sinh chuồng trại tốt.
-Dùng thuốc Furazolidon: 2g/10kg cám dùng 3-5 ngày.
-Hoặc Tetracylin: 0,125g/lít n­ớc (0,01 - 0,04g/con) dùng 3-5 ngày.
4.4.Điều trị: dùng một trong các loại thuốc sau từ 3-5 ngày
-ESB 3: 2g/lít n­ớc, Anticoc 1gr/1 lít nước, Baycoc 1ml/ 1 lớt nước, Genta - Costin: 1g/10kg P, Rigecoccin 3g/10kg, Chlorocid 50mg/kg P.
+Chú ý thuốc cho uống nên uống 1/2 ngày. Thời gian còn lại dùng thuốc trợ lực: Vitamin C : 0,5g/lít, Vitamin K: 2ml/lít. Pha vào 1/2 l­ợng n­ớc còn lại cho uống. Chú ý: Quá trình phòng bệnh nên chuyển đổi thuốc để tránh dùng kéo dài, cầu trùng sẽ nhờn thuốc, giảm hiệu lực phòng bệnh.
5/Bệnh CRD:
5.1.Triệu trứng:
-Gà con, dò, đẻ đều thở khò khè. Chảy n­ớc mắt, lúc đầu trong sau trắng đục. Gà hay vảy mỏ, phát ra tiếng kêu khoẹt khoẹt. Gà mái giảm đẻ, gà kém ăn.
5.2.Bệnh tích:
-Xoang mắt, mũi, khí quản có dịch nhầy mầu trắng hơi vàng. Túi khí hơi đục, phổi phù thũng, viêm từ nhẹ đến nặng.
5.3.Phòng bệnh:
-Đảm bảo vệ sinh chuồng trại.Dùng thuốc phòng: Tetracylin 3g/10kg cám. Chlorocid 50g/kg P trộn cám phòng th­ờng xuyên.
5.4.Điều trị:
+Ph­ơng án 1: Trộn cám:Tetracylin: 4g/10kg cám+Chlorocid: 50mg/1kg P+ADE.Bcomplex: 1g/1kg P.
-Cho uống Tylosin: 1g/1 lít n­ớc, điều trị 3-5 ngày.
+Ph­ơng án 2: Streptomycin: 70 mg/kg thể trọng + Peniccilin: 50 mg/kg thể trọng + n­ớc cất vừa đủ tiêm bắp 1 lần/ngày tiêm 3-5 ngày. Sau đó dùng ph­ơng án 1 trong 2 ngày (nếu bệnh ch­a dứt điểm).
Ngoài ra có thể dùng một số thuốc khác: Tiamulin, lincomycin, gentamycin, norfloxillin, spiramycin...
6.Bệnh đậu gà.
6.1.Nguyên nhân.
-Vius gây nên, Vius xâm nhập vào cơ thể do muỗi đốt hoặc vết cắn của côn trùng, qua vết th­ơng cơ giới, không có tình trạng mang trùng trong cơ thể gà.
6.2. Triệu chứng.
Thời gian mang bệnh từ 4-14 ngày, kể từ khi nhiễm bệnh. Mầm bệnh lây lan hoàn toàn trong bầy đàn trong vòng 2-3 tu1ần.
Bệnh thể hiện ở 2 dạng nh­ sau:
*Dạng ngoài da: Ơ da vùng không có lông, có nhiều lỗ bị viêm. Thỉnh thoảng có các lỗ chân lông xuất hiện các mụn, đầu tiên mụn nhỏ trắng, sau đó lớn dần và có màu vàng, sau một thời gian bong ra để lại sẹo.
*Thể bạch hầu: Viêm bạch hầu có phủ màng nhầy và hình thành những mụn nhỏ trắng đục. Sau đó những mụn này lớn dần, liên kết lại với nhau thành màng màu vàng, hoại tử, có chất bã đậu phủ lên trên những vết loét. Quá trình viêm này có thể lan tới mũi và đ­ờng hô hấp. Đây là nguyê nhân gây bệnh đ­ờng hô hấp. Gà bỏ ăn do bệnh tích trong miệng bị viêm.
6.3.Bệnh tích.
Bệnh tích nổi rõ ở da, niêm mạc hầu, mũi. Những mụn trắng sau xậm nâu. Các cơ quan phủ tạng không có bệnh tích gì.
6.4.Chuẩn đoán:
Dựa trên triệu chứng và bệnh tích trên da và niêm mạc hầu
6.5.Phòng và trị.
*Phòng bệnh:
-Sử dụng vaccin đậu gà: dùng rạch vào da cánh cho gà từ 7-10 ngày tuổi. Đối với gà thịt chỉ cần chủng một lần, gà nuôi đẻ sau 3-4 tháng nên chủng lại.
-Phòng bằng ph­ơng pháp vệ sinh thú y.
*Trị bệnh:
Không có thuốc điều trị loại vius này. Ta nên dùng một số loại kháng sinh có phổ rộng cho uống hoặc chích liên tục từ 3-4 ngày: Chlotetrasol, Neocylin, Ampicyllin....tránh nhiễm trùng .
-Dùng một số thuốc sát trùng bôi vào những mụn đậu nh­: Xanh methylen 2%, cồn Iod 10%, n­ớc chanh...Đồng thời bổ sung vào thức ăn n­ớc uống hay trích trực tiếp vitamin ADE cho gà nhanh hồi phục.
8.Bệnh Gumboro (viêm túi bursal)
-Do Birna vius, tính lây truyền rộng rãi, rất dễ lây từ gà này sang gà khác bởi phân, hơi thở, dịch viêm truyền qua quần áo, dụng cụ chăn nuôi. Bệnh còn truyền qua trứng, qua vaccin đ­ợc chế từ trứng gà nhiễm bệnh.
8.1.Triệu chứng.
Triệu chứng th­ờng khó thấy, gà phát bệnh vào giai đoạn 30-60 ngày tuổi. Khi mới phát hiện bệnh đàn gà trông nhớn nhác, gà con bứt dứt khó chịu hay chạy nhảy lung tung, gà mổ cắn lẫn nhau, hậu môn co bóp mạnh, sau đso giảm ăn uống, lông xù, lù đù, trọng l­ợng giảm nhanh, đi lại run rẩy. Bệnh lây lan nhanh, chỉ mấy ngày có thể toàn đàn bị bệnh.
Lúc đàu phân loãng trắng sau đó loãng nâu, phân dính xung quanh hậu môn, tỷ lệ chết 10-20%, nếu kết hợp bệnh khác có thể chết 50-70%.
8.2.Bệnh tích.
-Thể cấp tính thấy túi Bursal s­ng, có lớp galentin lầy nhầy, có thể xuất huyết.
-Bệnh mãn tính: Túi Barsal teo nhỏ, thoái hoá, cơ đùi, ngực xuất huyết lấm tấm hoặc thành vệt.
8.3.Chuẩn đoán phân biệt.
-Căn cứ vào triệu chứng lâm sàng: Đàn gà ủ rũ, bỏ ăn, chạy nhảy lung tung, hay mổ hậu môn, cơ hậu môn co thắt mạnh. Mổ khám thấy túi Barsal mới đầu s­ng, bệnh mãn tính thì teo nhỏ. Bệnh tích xuất huyết cơ đùi cơ ngực.
-Phân biệt với bệnh tụ huyết trùng: Bệnh THT gà chết nhanh, dùng kháng sinh có hiệu quả nhanh, túi barsal không s­ng hoặc teo. Còn bệnh gumboro khhi dùng kháng sinh thì chết nhanh hơn.
-Phân biệt với bệnh newcastle: Gà ủ rũ, phân trắng, xuất huyết trên mề, bệnh có thể kéo dài, bệnh gumboro chỉ xảy ra trong vòng 5-10 ngày.
8.4.Phòng và trị.
*Phòng bệnh:
Sử dụng vaccin theo lịch h­ớng dẫn (chú ý đọc kỹ h­ớng dẫn sử dụng theo hãng sản xuất vaccin)
-Vệ sinh thú y: Xử lý chuồng trại, dụng cụ, chọn mua gà giống những nơi an toàn dịch.
*Trị bệnh:
Dùng các thuốc bồi d­ỡng nâng cao thể trạng gà, tắng sức đề kháng chống lại bệnh nh­:
+Sử dụng thuốc đặc hiệu: Kháng thể gumboro, là sản phẩm của hãng Hanvet. Chích bắp liều 1-2 ml/gà con, cho 1kg gà lớn. Liều phòng bệnh: tiêm bắp lần 1: 0,5ml, lần 2: 1ml cho gà ở 15 và 30 ngày tuổi.
+Sử dụng một số loại thuốc khác của Hanvet:
ã Hanmivit - super (gói 100g)
Gà thịt: 1g/lít n­ớc uống 3-7 ngày.Gà đẻ : 0,5g/lít n­ớc uống 3-7 ngày
Thuốc Anti-Gumboro: 1ml/0,5 lít n­ớc pha với 7 g bột điện giải, uống liên tục 3-5 ngày. Hoặc nhỏ miệng mỗi con 2-6 giọt/lần, cách nhau 8 tiếngnhỏ 1 lần. Ngoài ra còn có thể dùng B.Complex, miltivit tiêm d­ới da.


9.Bệnh giun đũa gà.
Bệnh giun đũa gà xảy ra khá phổ biến trên gia cầm Chăn thả.
9.1.Nguyên nhân.
-Giun đũa ascaridia galli gây ra, ký sinh trong ruột non, dài 26-70 mm, giun cái dài 55-110 mm. Trứng bầu dục, nhẵn.
9.2.Lây truyền.
Giun đũa ký sinh đẻ trứng trong ruột non. Trứng theo phân ra ngoài, gặp điều kiện thích hợp phát triển thành trứng cảm nhiễm. Gà ăn phải trứng cảm nhiễm sẽ mắc bệnh giun đũa. Sự lây truyền do thức ăn ­ớc uống, nền chuồng có trứng giun đũa, do nuôi nhốt chung với gà bị mắc. Từ trứng phát triển thành giun tr­ởng thành cần 50 ngày.
9.3.Triệu chứng.
Gà gầy yếu, giảm tắng trọng, khi bị nặng giun sẽ gây các tai biến nh­: tắc ống mật, tăc ruột, chui thủng ruột. Bệnh nặng ở gà con 1-3 tháng tuổi. Bệnh không gây chết nhiều, nh­ng tổn hại kinh tế.
9.4. Điều trị.
*Trị bệnh: Có thể tẩy bằng một trong các loại thuốc sau:
+Levamisol 7,5% (ống 5ml) dùng liều 1ml/5kg Trung tâm nghiên cứu và phát triển chăn nuôi miền núi dùng 3 ngày liên tục.
+Mebendazol 10% (gói 2g) dùng liều 0,5g/1kg Trung tâm nghiên cứu và phát triển chăn nuôi miền núi dùng 2 ngày liền.
+Tayzu (gói 4 g): 1 gói /15kg TT
*Phòng bệnh:
Định kỳ tẩy giun cho đàn gà 3-4 tháng 1 lần bằng các thuốc trên. Vệ sinh thú y sạch sẽ.
=================================

TRUNG TÂM N.C & P.T CHĂN NUÔI MIỀN NÚI
=========H­ỚNG DẪN PHÒNG VÀ
TRỊ MỘT SỐ BỆNH CHO GÀ

TS.NGUYỄN VĂN ĐẠI


THÁI NGUYÊN 2008 
Tài liệu của TS.NGUYỄN VĂN ĐẠI rất rõ ràng chi tiết .Quan trọng là có bệnh tích cùng phương pháp,sử dụng loại thuốc nào điều trị.Mà quan trong là những thuốc hiện đang có bán trên thị trường .Khác với những tài liệu tôi đã đc đọc thường giả thích bệnh nhưng không đề ra phương thức điều trị ,phòng ngừa cụ thể.

 
Hình như bài viết đó do chính TS Đại post lên đó bạn. TS có ghé qua website nên nếu cần thiết việc quan trọng thì PM cho thầy, với lại trong website cũng rất nhiều người có kinh nghiệm trong lĩnh vực CN-TY.
Toi gu ban tai lieu Toi viet de ban tham khao
 
Back
Top