hợp tác trang trại

#1
<div><br /></div><p>C&Ocirc;NG TY CH&Uacute;NG T&Ocirc;I ĐANG HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC N&Ocirc;NG NGHIỆP.BAO GỒM CUNG CẤP GIỐNG C&Acirc;Y TRỒNG,TƯ VẤN ,ĐẦU TƯ ,PH&Aacute;T TRIỂN TRANG TRẠI .THU MUA,CHẾ BIẾN N&Ocirc;NG SẢN. VẬY XIN TH&Ocirc;NG B&Aacute;O VỚI C&Aacute;C TRANG TRẠI,C&Aacute;C HỘ N&Ocirc;NG D&Acirc;N(Ơ MIỀN BẮC)C&Oacute; NHU CẦU TRỒNG C&Aacute;C LOẠI C&Acirc;Y ĂN TR&Aacute;I C&Oacute; HIỆU QUẢ KINH TẾ CAO TH&Igrave; XIN LI&Ecirc;N HỆ VỚI CH&Uacute;NG T&Ocirc;I ĐỂ HỢP T&Aacute;C ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG &Aacute;N SAU</p><p>&nbsp;-C&Ocirc;NG TY CH&Uacute;NG T&Ocirc;I NHẬN CUNG CẤP GI&Ocirc;NG , TƯ VẤN KỸ THU&Acirc;T TRỒNG ,CHĂM S&Oacute;C ĐẾN KHI THU HOẠCH&nbsp;</p><p>&nbsp;-K&Yacute; HỢP ĐỒNG THU MUA SẢN PHẨM TRỌN G&Oacute;I THEO GI&Aacute; THỊ TRƯỜNG HOẠC GI&Aacute; CỐ ĐỊNH&nbsp;</p><p>&nbsp;-ĐỐI VỚI TỪNG LOẠI ĐẤT KH&Aacute;C NHAU CH&Uacute;NG T&Ocirc;I C&Oacute; THỂ TƯ VẤN TRỒNG C&Aacute;C LOẠI C&Acirc;Y KH&Aacute;C NHAU CHO PH&Ugrave; HỢP</p><p>&nbsp;-BẰNG C&Ocirc;NG NGHỆ KHOA HỌC CH&Uacute;NG T&Ocirc;I C&Oacute; THỂ T&Ugrave;Y &Yacute; LỰA CHỌN TH&Ograve;I ĐIỂM THU HOACH TỪNG LOẠI C&Acirc;Y V&Agrave;O NHỮNG THỜI ĐIỂM KH&Aacute;C NHAU (TẠO RA SẢN PHẨM TR&Aacute;I VỤ C&Oacute; GI&Aacute; TRỊ KINH TẾ CAO)</p><p>&nbsp;-ĐĂNG K&Yacute; NH&Atilde;N HIỆU H&Agrave;NG H&Oacute;A V&Agrave; PH&Acirc;N PHỐI SẢN PHẨM ĐẾN C&Aacute;C CHỢ ĐẦU MỐI V&Agrave; C&Aacute;C SI&Ecirc;U THỊ</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;SAU Đ&Acirc;Y L&Agrave; C&Aacute;C LOẠI GIỐNG C&Acirc;Y C&Oacute; HIỆU QUẢ KINH TẾ RẤT CAO HIỆN NAY</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: công ty tnhh T&k
- Địa chỉ: nhân nghĩa lý nhân hà nam
- Điện thoại: 0904797677 - Fax: 0985277344
- email: nguyen_thanh.2010
 

#3
ần hợp tác trang trại

CÔNG TY CHÚNG TÔI ĐANG HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP.BAO GỒM CUNG CẤP GIỐNG CÂY TRỒNG,TƯ VẤN ,ĐẦU TƯ ,PHÁT TRIỂN TRANG TRẠI .THU MUA,CHẾ BIẾN NÔNG SẢN. VẬY XIN THÔNG BÁO VỚI CÁC TRANG TRẠI,CÁC HỘ NÔNG DÂN(Ơ MIỀN BẮC)CÓ NHU CẦU TRỒNG CÁC LOẠI CÂY ĂN TRÁI CÓ HIỆU QUẢ KINH TẾ CAO THÌ XIN LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ HỢP TÁC ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG ÁN SAU -CÔNG TY CHÚNG TÔI NHẬN CUNG CẤP GIÔNG , TƯ VẤN KỸ THUÂT TRỒNG ,CHĂM SÓC ĐẾN KHI THU HOẠCH -KÝ HỢP ĐỒNG THU MUA SẢN PHẨM TRỌN GÓI THEO GIÁ THỊ TRƯỜNG HOẠC GIÁ CỐ ĐỊNH -ĐỐI VỚI TỪNG LOẠI ĐẤT KHÁC NHAU CHÚNG TÔI CÓ THỂ TƯ VẤN TRỒNG CÁC LOẠI CÂY KHÁC NHAU CHO PHÙ HỢP -BẰNG CÔNG NGHỆ KHOA HỌC CHÚNG TÔI CÓ THỂ TÙY Ý LỰA CHỌN THÒI ĐIỂM THU HOACH TỪNG LOẠI CÂY VÀO NHỮNG THỜI ĐIỂM KHÁC NHAU (TẠO RA SẢN PHẨM TRÁI VỤ CÓ GIÁ TRỊ KINH TẾ CAO) -ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU HÀNG HÓA VÀ PHÂN PHỐI SẢN PHẨM ĐẾN CÁC CHỢ ĐẦU MỐI VÀ CÁC SIÊU THỊ SAU ĐÂY LÀ CÁC LOẠI GIỐNG CÂY CÓ HIỆU QUẢ KINH TẾ RẤT CAO HIỆN NAY

Link: http://agriviet.com/home/threads/87343-hop-tac-trang-trai#ixzz1xxxVneep
 
#4
Ở Miền nam pác có chi nhánh không?

Mình đang chuyển hướng sang làm nông nghiệp, nhưng chưa có kinh nghiệm ( dân IT, nhưng quyết định bỏ nghề... ). nếu bạn có cơ sở nào ở Đồng nai thì hay quá... call mình: 0944605566. Tuấn
 
#5
CÔNG TY CHÚNG TÔI ĐANG HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP.BAO GỒM CUNG CẤP GIỐNG CÂY TRỒNG,TƯ VẤN ,ĐẦU TƯ ,PHÁT TRIỂN TRANG TRẠI .THU MUA,CHẾ BIẾN NÔNG SẢN. VẬY XIN THÔNG BÁO VỚI CÁC TRANG TRẠI,CÁC HỘ NÔNG DÂN(Ơ MIỀN BẮC)CÓ NHU CẦU TRỒNG CÁC LOẠI CÂY ĂN TRÁI CÓ HIỆU QUẢ KINH TẾ CAO THÌ XIN LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ HỢP TÁC ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG ÁN SAU -CÔNG TY CHÚNG TÔI NHẬN CUNG CẤP GIÔNG , TƯ VẤN KỸ THUÂT TRỒNG ,CHĂM SÓC ĐẾN KHI THU HOẠCH -KÝ HỢP ĐỒNG THU MUA SẢN PHẨM TRỌN GÓI THEO GIÁ THỊ TRƯỜNG HOẠC GIÁ CỐ ĐỊNH -ĐỐI VỚI TỪNG LOẠI ĐẤT KHÁC NHAU CHÚNG TÔI CÓ THỂ TƯ VẤN TRỒNG CÁC LOẠI CÂY KHÁC NHAU CHO PHÙ HỢP -BẰNG CÔNG NGHỆ KHOA HỌC CHÚNG TÔI CÓ THỂ TÙY Ý LỰA CHỌN THÒI ĐIỂM THU HOACH TỪNG LOẠI CÂY VÀO NHỮNG THỜI ĐIỂM KHÁC NHAU (TẠO RA SẢN PHẨM TRÁI VỤ CÓ GIÁ TRỊ KINH TẾ CAO) -ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU HÀNG HÓA VÀ PHÂN PHỐI SẢN PHẨM ĐẾN CÁC CHỢ ĐẦU MỐI VÀ CÁC SIÊU THỊ SAU ĐÂY LÀ CÁC LOẠI GIỐNG CÂY CÓ HIỆU QUẢ KINH TẾ RẤT CAO HIỆN NAY

Link: http://agriviet.com/home/threads/87343-hop-tac-trang-trai#ixzz1yh5s0opy
 

tamsan

Thành viên mới
#11
Mình đang chuyển hướng sang làm nông nghiệp, nhưng chưa có kinh nghiệm ( dân IT, nhưng quyết định bỏ nghề... ). nếu bạn có cơ sở nào ở Đồng nai thì hay quá... call mình: 0944605566. Tuấn
Chao ôi ! Dân IT giống mình quá.bạn sinh năm mấy???