Hướng đi mới trong chăn nuôi

  • Thread starter an bình
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
A

an bình

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: an bình
- Địa chỉ: hà nam
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: ngoctrunghn74@yahoo.com
================================

<p>&nbsp;Trong thời buổi chăn nu&ocirc;i kh&oacute; khăn hiện nay :gi&aacute; c&aacute;m th&igrave; cao, gi&aacute; th&agrave;nh gia s&uacute;c gia cầm hiện nay lại hạ dẫn đến&nbsp;việc chăn nu&ocirc;i của b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n bị thua lỗ, th&igrave; hướng đi của anh Trung -chủ một trang trại ở B&igrave;nh Lục -H&agrave; Nam l&agrave; rất hiệu quả.</p><p>&nbsp;Nếu cứ như gi&aacute; gia s&uacute;c gia cầm, thủy cầm...hiện nay b&aacute;n tr&ecirc;n thị trường ,người chăn nu&ocirc;i d&ugrave;ng c&aacute;m của c&aacute;c c&ocirc;ng ty th&igrave; sẽ bị lỗ,hoặc kh&ocirc;ng c&oacute; c&ocirc;ng. Anh Trung đ&atilde; tự m&agrave;y m&ograve; nghi&ecirc;n cứu tạo c&ocirc;ng thức chuẩn để chế biến thức ăn từ nguồn nguy&ecirc;n liệu sẵn c&oacute;.Gi&aacute; th&agrave;nh thức ăn tự tạocủa anh Trung rẻ tới hơn 1/3 so với thức ăn của c&aacute;c c&ocirc;ng ty m&agrave; chất lượng kh&ocirc;ng thua k&eacute;m l&agrave; bao. Bằng chứng l&agrave; những con vật anh nu&ocirc;i nhanh lớn, chi ph&iacute; thức ăn rẻ.</p><p>&nbsp;C&aacute;ch chế biến cũng thật đơn giản ph&ugrave; hợp với điều kiện chăn nu&ocirc;i của b&agrave; con v&ugrave;ng n&ocirc;ng th&ocirc;n hiện nay. Tận dụng từ những c&aacute;i sẵn c&oacute;: ng&ocirc;, c&aacute;m gạo, th&oacute;c, c&aacute; nhỏ, rau xanh, b&egrave;o...nếu li&ecirc;n hệ mua được c&aacute;c loại kh&ocirc; đậu ,kh&ocirc; lạc,bột c&aacute; th&igrave; c&agrave;ng thuận lợi cho việc chế biến.</p><p>&nbsp; Từ c&aacute;ch l&agrave;m đ&oacute; m&agrave; đầu ra chi ph&iacute; gi&aacute; th&agrave;nh hạ , l&atilde;i cao trong thời điểm hiện nay .</p><p>&nbsp;T&ocirc;i thiết nghĩ trong điều kiện chăn nu&ocirc;i kh&oacute; khăn như hiện nay th&igrave; hướng đi của anh Trung&nbsp;đ&atilde; khắc phục&nbsp;được rất nhiều kh&oacute; khăn. L&agrave;&nbsp;địa chỉ b&agrave; con n&ecirc;n&nbsp;t&igrave;m hiểu.&nbsp;Những ai c&oacute; nhu cầu th&igrave;&nbsp;đ&acirc;y l&agrave;&nbsp;địa chỉ&nbsp;đ&aacute;ng tin cậy&nbsp;để li&ecirc;n hệ:Trần Ngọc Trung- nh&acirc;n trai, hưng c&ocirc;ng,b&igrave;nh lục, h&agrave; nam&nbsp;. đt:0983258753</p><p>&nbsp;Ch&uacute;c b&agrave; con th&agrave;nh c&ocirc;ng!</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Theo&quot;nhanong.net&quot;</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top