Khang Thịnh - 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp thiết bị tưới và tưới nhỏ giọt cho ngành tr

  • Thread starter ngthanhnhan
  • Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công Ty TNHH TM Khang Thịnh
- Địa chỉ: 85 Hồ Văn Huê, Phường 9, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: ngthanhnhan1976@yahoo.com
================================

<p>C&ocirc;ng ty Khang Thịnh ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n lấy ti&ecirc;u ch&iacute; : lu&ocirc;n đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng nh&agrave; n&ocirc;ng, bội thu nh&agrave; n&ocirc;ng l&agrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng của ch&uacute;ng t&ocirc;i.</p><p>Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp thiết bị tưới, tưới nhỏ giọt, b&oacute;n ph&acirc;n tự động, chất dinh dưỡng cho c&acirc;y trồng ...C&ocirc;ng ty Khang Thịnh c&oacute; thể khẳng định l&agrave; m&igrave;nh đ&atilde; tự h&agrave;o g&oacute;p phần v&agrave;o những vụ m&ugrave;a bội thu, những năm l&agrave;m n&ocirc;ng nghiệp th&agrave;nh c&ocirc;ng của c&aacute;c n&ocirc;ng trại, n&ocirc;ng trường, những vườn rau, những luống hoa từ đơn giản nhất đến những vườn nho,thanh long hay măng t&acirc;y...Khang Thịnh ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n đ&aacute;p ứng đầy c&aacute;c thiết bị cần thiết v&agrave; chất lượng cũng như tiết kiệm nhất cho người l&agrave;m n&ocirc;ng nghiệp.</p><p>C&aacute;c thiết bị của ch&uacute;ng t&ocirc;i đều nhập từ c&aacute;c nước c&oacute; tr&igrave;nh độ n&ocirc;ng nghiệp ph&aacute;t triển cao như: Mỹ, Ch&acirc;u &acirc;u...</p><p>Đến với ch&uacute;ng t&ocirc;i chắc chắn c&aacute;c bạn nh&agrave; n&ocirc;ng sẽ được tư vấn, giải đ&aacute;p, thiết kế kỹ thuật..ho&agrave;n to&agrave;n tận t&igrave;nh chu đ&aacute;o v&agrave; miễn ph&iacute;..</p><p>Mọi chi tiết xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ: </p><p><font color="#000000"><strong>C&Ocirc;NG TY TNHH KHANG THỊNH</strong></font></p><p><font color="#000000"><strong>85 HỒ VĂN HU&Ecirc;, P9,Q.PH&Uacute; NHUẬN - TP.HCM</strong></font></p><p>-------------------------------</p><p>Nguyễn Th&agrave;nh Nh&acirc;n - 0983 129423</p><p><font color="#ff0000"><strong>Qu&yacute; kh&aacute;ch cũng c&oacute; thể tham khảo thiết bị tại website</strong></font>: <a href="http://www.irritech.vn/" target="_blank">www.irritech.vn</a></p>
 
Back
Top