ký gửi hàng đồ gỗ: Bàn phòng khách, Sofa, Bàn ăn, Giường, Tủ rượu, Tủ bếp, Tủ áo, Cửa gỗ, ... !

  • Thread starter hoangphucwood
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
H

hoangphucwood

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: hoangphucwood
- Địa chỉ: 64/3 Đường số 2 - Phường 3 - Q. Gò Vấp - Tp. HCM
- Tel, Fax: 0902516164
- email: woodhoangphuc1999@yahoo.com
================================

<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial; color: black">Dear Sir,&hellip;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial; color: black">Hiện nay C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i đang mở th&ecirc;m Văn ph&ograve;ng trưng b&agrave;y h&agrave;ng nội thất tại trung t&acirc;m đường Cộng H&ograve;a.<br /> Do nhu cầu cần đa dạng về chủng loại, mẫu m&atilde;, ch&uacute;ng t&ocirc;i nhận k&yacute; gửi h&agrave;ng đồ gỗ: B&agrave;n ph&ograve;ng kh&aacute;ch, Sofa, B&agrave;n ăn, Giường, Tủ rượu, Tủ bếp, Tủ &aacute;o, Cửa gỗ, ... ! <br /> Qu&yacute; đơn vị n&agrave;o c&oacute; nhu cầu cần b&aacute;n hoặc chưa c&oacute; mặt bằng trưng b&agrave;y, xin h&atilde;y li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i để nhận được vị tr&iacute; ph&ugrave; hợp!</span></p> <table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="389.55pt" style="margin-left: -0.75pt; border-collapse: collapse"> <tbody><tr style="height: 15pt"> <td valign="bottom" style="padding-top: 0in; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0in; padding-left: 5.4pt; height: 15pt; width: 130px"> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0in; margin-right: 6pt; margin-left: 6pt; margin-bottom: 0.0001pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: teal">Best regards!&nbsp;</span></p> </td> <td valign="bottom" style="padding-top: 0in; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0in; padding-left: 5.4pt; height: 15pt; width: 65px"> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0in; margin-right: 6pt; margin-left: 6pt; margin-bottom: 0.0001pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: black">&nbsp;</span></p> </td> <td valign="bottom" style="padding-top: 0in; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0in; padding-left: 5.4pt; height: 15pt; width: 65px"> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0in; margin-right: 6pt; margin-left: 6pt; margin-bottom: 0.0001pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: black">&nbsp;</span></p> </td> <td style="border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; padding-top: 0in; padding-right: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 64px" colspan="2"><p class="MsoNormal">&nbsp;</p></td> </tr> <tr style="height: 15pt"> <td valign="bottom" style="padding-top: 0in; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0in; padding-left: 5.4pt; height: 15pt; width: 130px"> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0in; margin-right: 6pt; margin-left: 6pt; margin-bottom: 0.0001pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: teal">&nbsp; Mr. H&ugrave;ng</span><span style="color: black"></span></p> </td> <td valign="bottom" style="padding-top: 0in; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0in; padding-left: 5.4pt; height: 15pt; width: 65px"> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0in; margin-right: 6pt; margin-left: 6pt; margin-bottom: 0.0001pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: black">&nbsp;</span></p> </td> <td valign="bottom" style="padding-top: 0in; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0in; padding-left: 5.4pt; height: 15pt; width: 65px"> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0in; margin-right: 6pt; margin-left: 6pt; margin-bottom: 0.0001pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: black">&nbsp;</span></p> </td> <td style="border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; padding-top: 0in; padding-right: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 64px" colspan="2"><p class="MsoNormal">&nbsp;</p></td> </tr> <tr style="height: 12.75pt"> <td colspan="2" valign="bottom" style="padding-top: 0in; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0in; padding-left: 5.4pt; height: 12.75pt; width: 195px"> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0in; margin-right: 6pt; margin-left: 6pt; margin-bottom: 0.0001pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: teal">-------------------------------------</span></p> </td> <td valign="bottom" style="padding-top: 0in; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0in; padding-left: 5.4pt; height: 12.75pt; width: 65px"> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0in; margin-right: 6pt; margin-left: 6pt; margin-bottom: 0.0001pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: black">&nbsp;</span></p> </td> <td style="border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; padding-top: 0in; padding-right: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 64px" colspan="2"><p class="MsoNormal">&nbsp;</p></td> </tr> <tr style="height: 12.75pt"> <td colspan="2" valign="bottom" style="padding-top: 0in; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0in; padding-left: 5.4pt; height: 12.75pt; width: 195px"> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0in; margin-right: 6pt; margin-left: 6pt; margin-bottom: 0.0001pt"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: teal">HOANGPHUCWOOD&nbsp;</span></strong></p> </td> <td valign="bottom" style="padding-top: 0in; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0in; padding-left: 5.4pt; height: 12.75pt; width: 65px"> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0in; margin-right: 6pt; margin-left: 6pt; margin-bottom: 0.0001pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: black">&nbsp;</span></p> </td> <td style="border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; padding-top: 0in; padding-right: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 64px" colspan="2"><p class="MsoNormal">&nbsp;</p></td> </tr> <tr style="height: 12.75pt"> <td colspan="5" valign="bottom" style="padding-top: 0in; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0in; padding-left: 5.4pt; height: 12.75pt; width: 519px"> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0in; margin-right: 6pt; margin-left: 6pt; margin-bottom: 0.0001pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: teal">Address&nbsp;&nbsp; : 62 Street D1, Ward 25 -&nbsp;</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #666699">Binh Thanh District</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: teal">&nbsp;&ndash; Ho Chi Minh, City -&nbsp;</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #666699">Viet Nam</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: teal">&nbsp;&nbsp;</span></p> </td> </tr> <tr style="height: 12.75pt"> <td colspan="3" valign="bottom" style="padding-top: 0in; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0in; padding-left: 5.4pt; height: 12.75pt; width: 260px"> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0in; margin-right: 6pt; margin-left: 6pt; margin-bottom: 0.0001pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: teal">Tel&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : +84.08.22442845 &ndash; 38991288</span></p> </td> <td style="padding-top: 0in; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0in; padding-left: 5.4pt; height: 12.75pt"> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt">&nbsp;</span></p> </td> <td style="padding-top: 0in; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0in; padding-left: 5.4pt; height: 12.75pt"> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt">&nbsp;</span></p> </td> </tr> <tr style="height: 12.75pt"> <td colspan="2" valign="bottom" style="padding-top: 0in; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0in; padding-left: 5.4pt; height: 12.75pt; width: 195px"> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0in; margin-right: 6pt; margin-left: 6pt; margin-bottom: 0.0001pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: teal">Fax&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : +84. 08.38991288</span></p> </td> <td valign="bottom" style="padding-top: 0in; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0in; padding-left: 5.4pt; height: 12.75pt; width: 65px"> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0in; margin-right: 6pt; margin-left: 6pt; margin-bottom: 0.0001pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: black">&nbsp;</span></p> </td> <td style="padding-top: 0in; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0in; padding-left: 5.4pt; height: 12.75pt"> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt">&nbsp;</span></p> </td> <td style="padding-top: 0in; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0in; padding-left: 5.4pt; height: 12.75pt"> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt">&nbsp;</span></p> </td> </tr> <tr style="height: 12.75pt"> <td colspan="2" valign="bottom" style="padding-top: 0in; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0in; padding-left: 5.4pt; height: 12.75pt; width: 195px"> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0in; margin-right: 6pt; margin-left: 6pt; margin-bottom: 0.0001pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: teal">Cell&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : +84.902 51 61 64</span><span style="color: black"></span></p> </td> <td valign="bottom" style="padding-top: 0in; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0in; padding-left: 5.4pt; height: 12.75pt; width: 65px"> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0in; margin-right: 6pt; margin-left: 6pt; margin-bottom: 0.0001pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: black">&nbsp;</span></p> </td> <td style="padding-top: 0in; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0in; padding-left: 5.4pt; height: 12.75pt"> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt">&nbsp;</span></p> </td> <td style="padding-top: 0in; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0in; padding-left: 5.4pt; height: 12.75pt"> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt">&nbsp;</span></p> </td> </tr> <tr style="height: 12.75pt"> <td colspan="2" valign="bottom" style="padding-top: 0in; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0in; padding-left: 5.4pt; height: 12.75pt; width: 195px"> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0in; margin-right: 6pt; margin-left: 6pt; margin-bottom: 0.0001pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: teal">Tax&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : 03 05 188 677</span></p> </td> <td valign="bottom" style="padding-top: 0in; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0in; padding-left: 5.4pt; height: 12.75pt; width: 65px"> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0in; margin-right: 6pt; margin-left: 6pt; margin-bottom: 0.0001pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: black">&nbsp;</span></p> </td> <td style="padding-top: 0in; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0in; padding-left: 5.4pt; height: 12.75pt"> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt">&nbsp;</span></p> </td> <td style="padding-top: 0in; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0in; padding-left: 5.4pt; height: 12.75pt"> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt">&nbsp;</span></p> </td> </tr> <tr style="height: 12.75pt"> <td colspan="3" valign="bottom" style="padding-top: 0in; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0in; padding-left: 5.4pt; height: 12.75pt; width: 260px"> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0in; margin-right: 6pt; margin-left: 6pt; margin-bottom: 0.0001pt"><u><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: blue"><a target="_blank" href="http://www.hoangphucwood.com/">website&nbsp;&nbsp; :&nbsp;www.hoangphucwood.com</a></span></u></p> </td> <td style="padding-top: 0in; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0in; padding-left: 5.4pt; height: 12.75pt"> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt">&nbsp;</span></p> </td> <td style="padding-top: 0in; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0in; padding-left: 5.4pt; height: 12.75pt"> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt">&nbsp;</span></p> </td> </tr> <tr style="height: 12.75pt"> <td colspan="4" valign="bottom" style="padding-top: 0in; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0in; padding-left: 5.4pt; height: 12.75pt; width: 325px"> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0in; margin-right: 6pt; margin-left: 6pt; margin-bottom: 0.0001pt"><u><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: blue"><a target="_blank" href="mailto:woodhoangphuc1999@yahoo.com">Email&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; :&nbsp;woodhoangphuc1999@yahoo.com</a></span></u></p> </td> <td style="padding-top: 0in; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0in; padding-left: 5.4pt; height: 12.75pt"> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt">&nbsp;</span></p> </td> </tr> <tr style="height: 12.75pt"> <td colspan="3" valign="bottom" style="padding-top: 0in; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0in; padding-left: 5.4pt; height: 12.75pt; width: 260px"> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0in; margin-right: 6pt; margin-left: 6pt; margin-bottom: 0.0001pt"><u><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: blue"><a target="_blank" href="mailto:hoangphucwood@gmail.com">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;hoangphucwood@gmail.com</a></span></u></p> </td> <td style="padding-top: 0in; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0in; padding-left: 5.4pt; height: 12.75pt"> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt">&nbsp;</span></p> </td> <td style="padding-top: 0in; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0in; padding-left: 5.4pt; height: 12.75pt"> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt">&nbsp;</span></p> </td> </tr></tbody></table>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top