Mai Tết 2011 Khủng đây bà con!

#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Vườn Kiểng Minh Phương
- Địa chỉ: Địa chỉ:48 Đường số 2,khu phố 1,phường Thạnh Mỹ Lợi,Quận 2
- Tel, Fax: 0982 553 678 ::: FaX
- email: luuphuong_575@yahoo.com
================================

<font color="#000080">Cơ sở: Vườn kiểng Minh Phương k&iacute;nh ch&agrave;o Qu&yacute; Kh&aacute;ch !<br /></font><font color="#000080">Địa chỉ: 48 Đường số 2,Khu phố 1,Phường Thạnh Mỹ Lợi - Quận 2 - Tp.HCM <br /></font><font color="#000080">Số điện thoại: Minh Phương - 0982 553 678 <br /></font><font color="#000080">Email:&nbsp; <a href="mailto:luuphuong_575@yahoo.com">luuphuong_575@yahoo.com</a><br /></font><font color="#000080">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="mailto:luuphuong575@gmail.com">luuphuong575@gmail.com</a>uuphuong575@gmail.com<br /></font><p><font color="#000080">Website:&nbsp; <a href="http://www.maivangminhphuong.com/">http://www.maivangminhphuong.com</a></font></p><font color="#000080"><p>images/ps_sharebtn.jpg<br /><a href="http://farm3.anhso.net/upload/20101107/17/o/anhso-17933_IMG_0002.jpg">http://farm3.anhso.net/upload/20101107/17/o/anhso-17933_IMG_0002.jpg</a><br />images/ps_sharebtn.jpg<br /><a href="http://farm3.anhso.net/upload/20101107/17/o/anhso-17939_IMG_0107.jpg">http://farm3.anhso.net/upload/20101107/17/o/anhso-17939_IMG_0107.jpg</a><br />images/ps_sharebtn.jpg<br /><a href="http://farm3.anhso.net/upload/20101107/17/o/anhso-17954_1IMG_0210.jpg">http://farm3.anhso.net/upload/20101107/17/o/anhso-17954_1IMG_0210.jpg</a><br />images/ps_sharebtn.jpg<br /><a href="http://farm3.anhso.net/upload/20101107/17/o/anhso-171120_IMG_0003.jpg">http://farm3.anhso.net/upload/20101107/17/o/anhso-171120_IMG_0003.jpg</a><br />images/ps_sharebtn.jpg<br /><a href="http://farm3.anhso.net/upload/20101107/17/o/anhso-171228_IMG_0004.jpg">http://farm3.anhso.net/upload/20101107/17/o/anhso-171228_IMG_0004.jpg</a><br />images/ps_sharebtn.jpg<br /><a href="http://farm3.anhso.net/upload/20101107/17/o/anhso-171317_IMG_0005.jpg">http://farm3.anhso.net/upload/20101107/17/o/anhso-171317_IMG_0005.jpg</a><br />images/ps_sharebtn.jpg<br /><a href="http://farm3.anhso.net/upload/20101107/17/o/anhso-171330_IMG_0018.jpg">http://farm3.anhso.net/upload/20101107/17/o/anhso-171330_IMG_0018.jpg</a><br />images/ps_sharebtn.jpg<br /><a href="http://farm3.anhso.net/upload/20101107/17/o/anhso-171336_IMG_0019.jpg">http://farm3.anhso.net/upload/20101107/17/o/anhso-171336_IMG_0019.jpg</a><br />images/ps_sharebtn.jpg<br /><a href="http://farm3.anhso.net/upload/20101107/17/o/anhso-171352_IMG_0034.jpg">http://farm3.anhso.net/upload/20101107/17/o/anhso-171352_IMG_0034.jpg</a><br />images/ps_sharebtn.jpg<br /><a href="http://farm3.anhso.net/upload/20101107/17/o/anhso-171507_IMG_0035.jpg">http://farm3.anhso.net/upload/20101107/17/o/anhso-171507_IMG_0035.jpg</a><br />images/ps_sharebtn.jpg<br /><a href="http://farm3.anhso.net/upload/20101118/11/o/anhso-112916_C&acirc;y_Mai_4_nhi_011.jpg">http://farm3.anhso.net/upload/20101118/11/o/anhso-112916_C&acirc;y_Mai_4_nhi_011.jpg</a><br />images/ps_sharebtn.jpg<br /><a href="http://farm3.anhso.net/upload/20101118/11/o/anhso-113225_C&acirc;y_Mai_Hổ_Phục_007.jpg">http://farm3.anhso.net/upload/20101118/11/o/anhso-113225_C&acirc;y_Mai_Hổ_Phục_007.jpg</a><br />images/ps_sharebtn.jpg<br /><a href="http://farm3.anhso.net/upload/20101118/11/o/anhso-113446_C&acirc;y_Mai_4_nhi_007.jpg">http://farm3.anhso.net/upload/20101118/11/o/anhso-113446_C&acirc;y_Mai_4_nhi_007.jpg</a><br />images/ps_sharebtn.jpg<br /><a href="http://farm3.anhso.net/upload/20101118/11/o/anhso-113513_C&acirc;y_Mai_4_nhi_008.jpg">http://farm3.anhso.net/upload/20101118/11/o/anhso-113513_C&acirc;y_Mai_4_nhi_008.jpg</a><br /></p></font><font color="#000080">M&ocirc; Tả: Chuy&ecirc;n mua b&aacute;n c&aacute;c loại c&acirc;y kiểng như: Bonsai, cổ thụ, c&acirc;y c&ocirc;ng tr&igrave;nh...<br /></font><font color="#000080">Thiết kế c&ocirc;ng tr&igrave;nh: Th&aacute;c nước, h&ograve;n non bộ, tiểu cảnh ...<br /></font><font color="#000080">Đặc biệt: Mua b&aacute;n cho thu&ecirc; Mai V&agrave;ng,nhận chăm s&oacute;c dưỡng gh&eacute;p theo y&ecirc;u cầu Mai sau Tết Nguy&ecirc;n Đ&aacute;n...<br /></font>
 

Top