Bán Mai vàng + khế cổ thụ

dbtuan

Lữ khách
#1
- Nhà vườn tại TP Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam cần bán một số cây mai vàngkhế cổ thụ. Chi tiết ở trên hình.
- Ngoài ra, nhà vườn chúng tôi còn rất nhiều cây cảnh đẹp như: sanh (đã cấy đá), bông trang trắng…, hồ xưa đủ các kích cỡ
- Ai có nhu cầu, xin liên hệ số điện thoại 01678800089 (Gặp Tuấn)
<a href="http://www.upanh.com/upanh_img_0007/v/0re8albnftz.htm" target="_blank"><img src="http://nm4.upanh.com/b6.s29.d3/b14e4ddbfe6df095714b907c521351a0_45342204.img0007.jpg" alt="img_0007 - Upanh.com" border=0 /></a>
<a href="http://www.upanh.com/upanh_img_0009/v/1re54lfn3uq.htm" target="_blank"><img src="http://nm0.upanh.com/b5.s1.d4/e10fc9085be49a3f963f2fa4d9e9874b_45342250.img0009.jpg" alt="img_0009 - Upanh.com" border=0 /></a>
<a href="http://www.upanh.com/upanh_img_0012/v/dre01lancuz.htm" target="_blank"><img src="http://nm2.upanh.com/b2.s29.d2/2e9896401a75667456986bb1420ccce6_45342262.img0012.jpg" alt="img_0012 - Upanh.com" border=0 /></a>
<a href="http://www.upanh.com/upanh_img_0013/v/ere42l3n3ds.htm" target="_blank"><img src="http://nm5.upanh.com/b4.s29.d4/395f3287128696bdd88a54741f8796c7_45342305.img0013.jpg" alt="img_0013 - Upanh.com" border=0 /></a>
<a href="http://www.upanh.com/upanh_img_0016/v/3re30lfn6oi.htm" target="_blank"><img src="http://nm4.upanh.com/b1.s1.d4/c721f6b62eb2b67d59a1ae1257a2908f_45342344.img0016.jpg" alt="img_0016 - Upanh.com" border=0 /></a>
<a href="http://www.upanh.com/upanh_img_0021/v/8re72ldndxo.htm" target="_blank"><img src="http://nm6.upanh.com/b2.s28.d3/c958000cc3e258e75a2715c5909e3ef7_45342386.img0021.jpg" alt="img_0021 - Upanh.com" border=0 /></a>
<a href="http://www.upanh.com/upanh_img_0024/v/8re12l3n9zb.htm" target="_blank"><img src="http://nm5.upanh.com/b3.s26.d2/c69cc2310ede02f4ee88e79460e6b508_45342435.img0024.jpg" alt="img_0024 - Upanh.com" border=0 /></a>
<a href="http://www.upanh.com/upanh_img_0026/v/dre86ldn5mh.htm" target="_blank"><img src="http://nm1.upanh.com/b4.s28.d3/8483fe16ae76c09c32c1190ce90bfb1c_45342481.img0026.jpg" alt="img_0026 - Upanh.com" border=0 /></a>
<a href="http://www.upanh.com/upanh_img_0029/v/2re0cl9n9kh.htm" target="_blank"><img src="http://nm3.upanh.com/b3.s1.d4/2c4321758d4648f210f9f17e39efeeef_45342543.img0029.jpg" alt="img_0029 - Upanh.com" border=0 /></a>
<a href="http://www.upanh.com/upanh_img_0032/v/2rea7len5sa.htm" target="_blank"><img src="http://nm0.upanh.com/b3.s29.d4/b9cf99084e5c645e8b6a6e906cf19c59_45342580.img0032.jpg" alt="img_0032 - Upanh.com" border=0 /></a>
<a href="http://www.upanh.com/upanh_img_0034/v/creabl2n0al.htm" target="_blank"><img src="http://nm8.upanh.com/b2.s28.d3/4e40175fc3e7533f6c8f13aa748dfdda_45342628.img0034.jpg" alt="img_0034 - Upanh.com" border=0 /></a>
<a href="http://www.upanh.com/upanh_img_0036/v/3re22l6peeg.htm" target="_blank"><img src="http://nm8.upanh.com/b5.s28.d1/c6115fb0b4dfdfd7c4e32cdb27d8e5c3_45342968.img0036.jpg" alt="img_0036 - Upanh.com" border=0 /></a>
<a href="http://www.upanh.com/upanh_img_0039/v/cre5alcp1lg.htm" target="_blank"><img src="http://nm6.upanh.com/b5.s26.d1/dbb1ce4463d0db0a5a145062895bc034_45343026.img0039.jpg" alt="img_0039 - Upanh.com" border=0 /></a>
<a href="http://www.upanh.com/upanh_img_0040/v/cre38l3p6xl.htm" target="_blank"><img src="http://nm4.upanh.com/b3.s28.d2/cf71138289d094bc126e4012a231874a_45343074.img0040.jpg" alt="img_0040 - Upanh.com" border=0 /></a>
<a href="http://www.upanh.com/upanh_img_0043/v/5re1alcpcyg.htm" target="_blank"><img src="http://nm8.upanh.com/b1.s29.d4/b136c325e3430daf09c594b043b577da_45343108.img0043.jpg" alt="img_0043 - Upanh.com" border=0 /></a>
<a href="http://www.upanh.com/upanh_img_0044/v/ere9bl7pbfh.htm" target="_blank"><img src="http://nm7.upanh.com/b5.s28.d1/0f88c59b4efc91bc3438b8114cd67938_45343127.img0044.jpg" alt="img_0044 - Upanh.com" border=0 /></a>
<a href="http://www.upanh.com/upanh_img_0045/v/9re5al7p5mb.htm" target="_blank"><img src="http://nm9.upanh.com/b1.s27.d1/e8de696cf369b7b6a240f5a4b3247b5c_45343169.img0045.jpg" alt="img_0045 - Upanh.com" border=0 /></a>
<a href="http://www.upanh.com/upanh_img_0046/v/1reefl2pfyu.htm" target="_blank"><img src="http://nm0.upanh.com/b6.s27.d1/79bcd84b59da684110a5bd0609b8337a_45343230.img0046.jpg" alt="img_0046 - Upanh.com" border=0 /></a>
<a href="http://www.upanh.com/upanh_img_0047/v/cre46lfw6is.htm" target="_blank"><img src="http://nm3.upanh.com/b3.s27.d1/f0bc63a14a19c11feef23d5216f94944_45343283.img0047.jpg" alt="img_0047 - Upanh.com" border=0 /></a>
<a href="http://www.upanh.com/upanh_img_0048/v/cre74lapdwr.htm" target="_blank"><img src="http://nm7.upanh.com/b1.s29.d1/a176a0766a6a69565448c9639a36b3d2_45343347.img0048.jpg" alt="img_0048 - Upanh.com" border=0 /></a>
<a href="http://www.upanh.com/upanh_img_0049/v/3re31l3wbtv.htm" target="_blank"><img src="http://nm8.upanh.com/b2.s26.d1/632f90cf55433454d3ff337297715a6a_45343428.img0049.jpg" alt="img_0049 - Upanh.com" border=0 /></a>
<a href="http://www.upanh.com/upanh_img_0050/v/7redbl3wfuj.htm" target="_blank"><img src="http://nm1.upanh.com/b6.s27.d1/70cc1439381e5427660e859092d53b35_45343501.img0050.jpg" alt="img_0050 - Upanh.com" border=0 /></a>
<a href="http://www.upanh.com/upanh_img_0051/v/1refal3w0zk.htm" target="_blank"><img src="http://nm0.upanh.com/b3.s29.d4/14865dca9689ab160384f9fa4a8d25c7_45343550.img0051.jpg" alt="img_0051 - Upanh.com" border=0 /></a>
<a href="http://www.upanh.com/upanh_img_0052/v/7reefl7w5hy.htm" target="_blank"><img src="http://nm3.upanh.com/b2.s28.d1/bd7fab2f14d3999a26e0d5233e99f038_45343593.img0052.jpg" alt="img_0052 - Upanh.com" border=0 /></a>
<a href="http://www.upanh.com/upanh_img_0053/v/bre94law9ke.htm" target="_blank"><img src="http://nm5.upanh.com/b3.s26.d2/21dce29a7733c3f3b2350ee4efc9bdf7_45343645.img0053.jpg" alt="img_0053 - Upanh.com" border=0 /></a>
<a href="http://www.upanh.com/upanh_img_0054/v/0ref3l8wdbm.htm" target="_blank"><img src="http://nm9.upanh.com/b2.s28.d3/141c52b2679b7d6a79d659651733bb7e_45343699.img0054.jpg" alt="img_0054 - Upanh.com" border=0 /></a>
<a href="http://www.upanh.com/upanh_img_0055/v/0re4dldw4xr.htm" target="_blank"><img src="http://nm1.upanh.com/b2.s26.d1/ff57c5438c051f336babab19cb2ddff5_45343741.img0055.jpg" alt="img_0055 - Upanh.com" border=0 /></a>
<a href="http://www.upanh.com/upanh_img_0056/v/9re2al5w2mg.htm" target="_blank"><img src="http://nm0.upanh.com/b1.s1.d4/753ff29f5bb1db1042f93566741e2d4d_45343860.img0056.jpg" alt="img_0056 - Upanh.com" border=0 /></a>
<a href="http://www.upanh.com/upanh_img_0057/v/5ree2ldw8wy.htm" target="_blank"><img src="http://nm9.upanh.com/b3.s29.d4/ae09610141a0b19aa50f98a246197298_45343919.img0057.jpg" alt="img_0057 - Upanh.com" border=0 /></a>
<a href="http://www.upanh.com/upanh_img_0063/v/ereeelbw2jv.htm" target="_blank"><img src="http://nm8.upanh.com/b2.s26.d2/1bcf482452c9e57c1175cf2d48cc0c16_45343948.img0063.jpg" alt="img_0063 - Upanh.com" border=0 /></a>