Mai vàng xứ vĩnh

  • Thread starter Mua bám tại nhà
  • Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Mua bám tại nhà
- Địa chỉ: long ho-vinh long
- Tel, Fax: 01234562640 ::: FaX
- Email: trungkien_85vl@yahoo.com.vn
================================

<span style="font-size: 9pt; color: #1e3672; font-family: 'Verdana','sans-serif'">-Gốc x&ugrave;,cổ tr&ecirc;n 100 năm,liền lạc,h&igrave;nh qu&aacute;i th&uacute; biểu tượng kỳ l&acirc;n ,d&aacute;ng bonsai cao 1,2m ,ho&agrave;nh 0.8m<p>&nbsp;</p></span><span style="font-size: 9pt; color: #1e3672; font-family: 'Verdana','sans-serif'">-Mai t&agrave;ng k&iacute;n đều,uy nghi,chi to,cao 4,5m ho&agrave;nh chi dưới đường k&iacute;nh 3.7 m,đều đặn,h&igrave;nh th&aacute;p ,gốc 6,5 tấc <p>&nbsp;</p></span><span style="font-size: 9pt; color: #1e3672; font-family: 'Verdana','sans-serif'">cần b&aacute;n hoạc trao đổi:<p>&nbsp;</p></span><span style="font-size: 9pt; color: #1e3672; font-family: 'Verdana','sans-serif'">LH:0919018941 gặp ch&iacute;nh<p>&nbsp;</p></span><span style="font-size: 9pt; color: #1e3672; font-family: 'Verdana','sans-serif'">hoặc:07033954201 gặp anh bảy<p>&nbsp;</p></span><span style="font-size: 9pt; color: #1e3672; font-family: 'Verdana','sans-serif'"><p>&nbsp;</p></span><span style="font-size: 9pt; color: #1e3672; font-family: 'Verdana','sans-serif'">bạn c&oacute; thể viểng thăm website của t&ocirc;i tại:<p>&nbsp;</p></span><a href="http://users3.jabry.com/maivang/maivang.html"><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Verdana','sans-serif'"><font color="#405588">http://users3.jabry.com/maivang/maivang.html</font></span></a><span style="font-size: 9pt; color: #1e3672; font-family: 'Verdana','sans-serif'"><p>&nbsp;</p></span><p><font face="Calibri" size="3">&nbsp;</font></p>
 
Back
Top