Màng chống thấm HDPE và ứng dụng trong chăn nuôi

  • Thread starter Nguoihatay
  • Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguoihatay
- Địa chỉ: Teinco
- Tel, Fax: 04.62512247
- email: giapnhu84@yahoo.com.vn
================================

<strong><span style="font-size: 13.5pt; color: #3b3b3b; font-family: Arial">Teinco nh&agrave; cung cấp ứng dụng v&agrave; thi c&ocirc;ng c&aacute;c sản phẩm HDPE h&agrave;ng đầu Việt Nam</span></strong><span style="font-size: 8.5pt; color: #3b3b3b; font-family: Arial"><p>&nbsp;</p></span><em><strong><span style="font-size: 13.5pt; color: red; font-family: Arial">(Mọi nhu cầu tư vấn v&agrave; sử dụng HDPE vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</span></strong></em><span style="font-size: 8.5pt; color: #3b3b3b; font-family: Arial"><p>&nbsp;</p></span><strong><span style="font-size: 13.5pt; color: red; font-family: Arial">Mr Gi&aacute;p 0977.514.584)</span></strong><span style="font-size: 8.5pt; color: #3b3b3b; font-family: Arial"><p>&nbsp;</p></span><span style="font-size: 8.5pt; color: #3b3b3b; font-family: Arial">&nbsp;M&agrave;ng chống thấm HDPE được chế tạo từ c&aacute;c hạt nhựa nguy&ecirc;n sinh v&agrave; h&agrave;m lượng nhỏ Cacbon (c) đen, v&igrave; vậy c&oacute; cường độ chịu <p>&nbsp;</p></span><span style="font-size: 8.5pt; color: #3b3b3b; font-family: Arial">k&eacute;o v&agrave; độ d&atilde;n d&agrave;i rất lớn. M&agrave;ng được chế tạo th&agrave;nh từng cuộn c&oacute; chiều d&agrave;i <strong><span style="font-family: Arial">từ 70-:- 600/Cuộn</span></strong> tương ứng với chiều&nbsp;d&agrave;y từ <p>&nbsp;</p></span><strong><span style="font-size: 8.5pt; color: #3b3b3b; font-family: Arial">0.3-3mm</span></strong><span style="font-size: 8.5pt; color: #3b3b3b; font-family: Arial">. Bề rộng của khổ Vải l&agrave; 7m, khi thi c&ocirc;ng được h&agrave;n nối với nhau bằng m&aacute;y h&agrave;n nhiệt chuy&ecirc;n dụng. HDPE c&oacute; c&aacute;c ứng <p>&nbsp;</p></span><span style="font-size: 8.5pt; color: #3b3b3b; font-family: Arial">dụng r&ocirc;ng r&atilde;i tr&ecirc;n c&aacute;c lĩnh vực như xử l&yacute; chống thấm <strong><span style="font-family: Arial">đ&ecirc;, đập</span></strong>, l&ograve;ng <strong><span style="font-family: Arial">hồ thuỷ lợi</span></strong>, <strong><span style="font-family: Arial">hồ chứa nước sinh hoạt</span></strong>, <strong><span style="font-family: Arial">hố ch&ocirc;n&nbsp;lấp r&aacute;c </span></strong><p>&nbsp;</p></span><strong><span style="font-size: 8.5pt; color: #3b3b3b; font-family: Arial">thải,</span></strong><span style="font-size: 8.5pt; color: #3b3b3b; font-family: Arial"> <strong><span style="font-family: Arial">hố BioGa</span></strong> v&agrave; được ứng dụng phố biến trong c&aacute;c <strong><span style="font-family: Arial">hồ nu&ocirc;i trồng thuỷ Hải sản sau đ&acirc;y&nbsp;giới thiệu&nbsp;ứng dụng HDPE</span></strong><p>&nbsp;</p></span><strong>1. Ứng dụng trong nu&ocirc;i trồng thủy sản</strong> <p><strong>Teinco nh&agrave; cung cấp ứng dụng v&agrave; thi c&ocirc;ng c&aacute;c sản phẩm HDPE h&agrave;ng đầu Việt Nam<p>&nbsp;</p></strong></p><strong><em><span style="font-size: 13.5pt; color: red; font-family: Arial">(Mọi nhu cầu tư vấn v&agrave; sử dụng HDPE vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</span></em><span style="font-size: 8.5pt; color: #3b3b3b; font-family: Arial"><p>&nbsp;</p></span></strong><strong>Mr Gi&aacute;p 0977.514.584)<p>&nbsp;</p></strong><span style="font-size: 8.5pt; color: #3b3b3b; font-family: Arial">&nbsp;M&agrave;ng chống thấm HDPE được chế tạo từ c&aacute;c hạt nhựa nguy&ecirc;n sinh v&agrave; h&agrave;m lượng nhỏ Cacbon (c) đen, v&igrave; vậy c&oacute; cường độ chịu <p>&nbsp;</p></span><span style="font-size: 8.5pt; color: #3b3b3b; font-family: Arial">k&eacute;o v&agrave; độ d&atilde;n d&agrave;i rất lớn. M&agrave;ng được chế tạo th&agrave;nh từng cuộn c&oacute; chiều d&agrave;i <span style="font-family: Arial"><strong>từ 70-:- 600/Cuộn</strong></span> tương ứng với chiều&nbsp;d&agrave;y từ <p>&nbsp;</p></span><strong>0.3-3mm</strong>. Bề rộng của khổ Vải l&agrave; 7m, khi thi c&ocirc;ng được h&agrave;n nối với nhau bằng m&aacute;y h&agrave;n nhiệt chuy&ecirc;n dụng. HDPE c&oacute; c&aacute;c ứng <p>&nbsp;</p><span style="font-size: 8.5pt; color: #3b3b3b; font-family: Arial">dụng r&ocirc;ng r&atilde;i tr&ecirc;n c&aacute;c lĩnh vực như xử l&yacute; chống thấm <span style="font-family: Arial"><strong>đ&ecirc;, đập</strong></span>, l&ograve;ng <span style="font-family: Arial"><strong>hồ thuỷ lợi</strong></span>, <span style="font-family: Arial"><strong>hồ chứa nước sinh hoạt</strong></span>, <strong><span style="font-family: Arial">hố ch&ocirc;n&nbsp;lấp r&aacute;c </span><p>&nbsp;</p></strong></span><strong>thải,</strong> <span style="font-family: Arial"><strong>hố BioGa</strong></span> v&agrave; được ứng dụng phố biến trong c&aacute;c <strong><span style="font-family: Arial">hồ nu&ocirc;i trồng thuỷ Hải sản sau đ&acirc;y&nbsp;giới thiệu&nbsp;ứng dụng HDPE</span><p>&nbsp;</p></strong><strong>1. Ứng dụng trong nu&ocirc;i trồng thủy sản<p>&nbsp;</p></strong><span style="font-size: 8.5pt; color: #3b3b3b; font-family: Arial"><p>&nbsp;</p></span> <p style="text-align: center" align="center"><em><span style="font-size: 8.5pt; color: #3b3b3b; font-family: Arial"><img style="width: 277px; height: 183px" height="183" src="http://www.teinco.com.vn/platformecom/img/upload/3(7).jpg" width="277" align="middle" border="0" /></span></em></p><em><span style="font-size: 8.5pt; color: #3b3b3b; font-family: Arial">Hồ t&ocirc;m sau khi thi c&ocirc;ng HDPE ho&agrave;n thiện</span></em><span style="font-size: 8.5pt; color: #3b3b3b; font-family: Arial"><p>&nbsp;</p></span><span style="font-size: 8.5pt; color: #3b3b3b; font-family: Arial">M&agrave;ng chống thấm hdpe c&oacute; thể được sử dụng khi x&acirc;y dựng hồ nu&ocirc;i t&ocirc;m tr&ecirc;n đất c&aacute;t, đất chua ph&egrave;n v&agrave; c&aacute;c loại đất xấu kh&aacute;c; cải tạo ao hồ cũ (<a title="Nhiễm ph&egrave;n (trang chưa được viết)" href="http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Nhi%E1%BB%85m_ph%C3%A8n&amp;action=edit&amp;redlink=1">nhiễm ph&egrave;n</a>, <a title="Nhiễm bẩn (trang chưa được viết)" href="http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Nhi%E1%BB%85m_b%E1%BA%A9n&amp;action=edit&amp;redlink=1">nhiễm bẩn</a>); bảo vệ nguồn nước, tr&aacute;nh sự x&acirc;m nhập của vi khuẩn v&agrave; sinh vật...<p>&nbsp;</p></span><em><span style="font-size: 8.5pt; color: #3b3b3b; font-family: Arial">C&aacute;c ưu điểm</span></em><span style="font-size: 8.5pt; color: #3b3b3b; font-family: Arial"><p>&nbsp;</p></span><span style="font-size: 8.5pt; color: #3b3b3b; font-family: Arial">a. Chủ động giữ nước:<p>&nbsp;</p></span><span style="font-size: 8.5pt; color: #3b3b3b; font-family: Arial">Kh&ocirc;ng mất nước do thấm, giảm chi ph&iacute; bơm nước v&agrave;o hồ Bảo đảm chiều s&acirc;u mực nước trong hồ theo y&ecirc;u cầu, duy tr&igrave; được mất độ t&ocirc;m theo c&aacute;c mực nước thiết kế<p>&nbsp;</p></span> <p><span style="font-size: 8.5pt; color: #3b3b3b; font-family: Arial">b. Bảo đảm lượng oxy trong nước:</span></p><span style="font-size: 8.5pt; color: #3b3b3b; font-family: Arial" /><span style="font-size: 8.5pt; color: #3b3b3b; font-family: Arial"><div style="text-align: center"><img style="width: 274px; height: 187px" height="187" src="http://www.teinco.com.vn/platformecom/img/upload/2(7).jpg" width="274" border="0" /></div><p>&nbsp;</p></span><p>&nbsp;</p><span style="font-size: 8.5pt; color: #3b3b3b; font-family: Arial"><p>&nbsp;</p></span><span style="font-size: 8.5pt; color: #3b3b3b; font-family: Arial">Ngăn ngừa hiện tượng lắng đọng oxy xuống lớp b&ugrave;n mềm nh&atilde;o dưới đ&aacute;y ao, giảm lượng ti&ecirc;u hao oxy do sinh vật sống trong nền đất dứơi đ&aacute;y ao, giảm được thiết bị sục kh&iacute; v&agrave; giảm chi ph&iacute; điện để tạo oxy.<p>&nbsp;</p></span><span style="font-size: 8.5pt; color: #3b3b3b; font-family: Arial">c. Duy tr&igrave; chất lượng nước v&agrave; cải thiện tỉ lệ chuyển đổi thức ăn:<p>&nbsp;</p></span><span style="font-size: 8.5pt; color: #3b3b3b; font-family: Arial">Loại trừ nước đục do x&oacute;i m&ograve;n bờ hoặc do lớp b&ugrave;n đất mềm dưới đ&aacute;y hồ g&acirc;y ra Do lượng nước trong ao &iacute;t thay đổi n&ecirc;n dễ d&agrave;ng duy tr&igrave; h&agrave;m lượng oxy h&ograve;a tan, độ chua, độ mặn tron ao Bề mặt cứng v&agrave; trơn l&aacute;ng của m&agrave;ng HDPE bảo đảm dễ d&agrave;ng rửa sạch đ&aacute;y hồ trước khi cho nước v&agrave;o. Nước chất lượng xấu như nước nhiễm chua ph&egrave;n, hữu cơ, x&aacute;c động vật, vi khuẩn trong nền đ&aacute;y ao kh&ocirc;ng thể th&acirc;m nhập v&agrave;o ao. Đ&aacute;y hồ cứng, sạch bảo đảm thức ăn kh&ocirc;ng lẫn v&agrave;o lớp b&ugrave;n mềm dưới đ&aacute;y ao n&ecirc;n cải thiện được tỉ lệ chuyển đổi thức ăn, tăng khả năng ăn của t&ocirc;m dưới đ&aacute;y. Chất lượng nước tốt v&agrave; đ&aacute;y hồ sạch bảo đảm t&ocirc;m khỏe mạnh v&agrave; kh&ocirc;ng bị nhiễm bẩn n&ecirc;n chất lượng t&ocirc;m cao hơn.<p>&nbsp;</p></span><span style="font-size: 8.5pt; color: #3b3b3b; font-family: Arial">d. Giảm rủi ro bệnh tật<p>&nbsp;</p></span><span style="font-size: 8.5pt; color: #3b3b3b; font-family: Arial">Bề mặt trơn cứng của m&agrave;ng HDPE dễ d&agrave;ng diệt khuẩn sau khi thu hoạch. Nước trong hồ được c&aacute;ch ly triệt để với m&ocirc;i trường đất b&ecirc;n ngo&agrave;i n&ecirc;n ngăn ngừa được sự ph&aacute;t triển của k&yacute; sinh tr&ugrave;ng hay sinh vật mang mầm bệnh kh&aacute;c m&agrave; n&oacute; thường t&iacute;ch tụ trong lớp đất mềm yếu dưới đ&aacute;y ao. Thường th&igrave; kh&ocirc;ng cần phải d&ugrave;ng thuốc mạnh n&ecirc;n t&ocirc;m kh&ocirc;ng bị nhiễm thuốc v&agrave; v&igrave; vậy chi ph&iacute; chế biến thấp hơn. Nếu hồ bị nhiễm bệnh, c&oacute; thể khử tr&ugrave;ng dễ d&agrave;ng v&agrave; nhanh ch&oacute;ng đư hồ trở lại sử dụng.<p>&nbsp;</p></span><span style="font-size: 8.5pt; color: #3b3b3b; font-family: Arial">e. Thuận tiện cho thu hoạch<p>&nbsp;</p></span><span style="font-size: 8.5pt; color: #3b3b3b; font-family: Arial">Nhờ bề mặt trơn cứng của đ&aacute;y v&agrave; bờ ao n&ecirc;n c&ocirc;ng t&aacute;c thu hoạch dễ d&agrave;ng v&agrave; kh&ocirc;ng bị thất tho&aacute;t do t&ocirc;m lẫn trong b&ugrave;n hoặc ẩn nấp trong c&aacute;c hang lỗ. Thời gian thu hoạch nhanh hơn, sức khỏe v&agrave; vệ sinh tốt hơn, do đ&oacute; chất lượng sản phẩm khi đưa đến nh&agrave; m&aacute;y chế biến bảo đảm tốt hơn.<p>&nbsp;</p></span><span style="font-size: 8.5pt; color: #3b3b3b; font-family: Arial">f. Dễ d&agrave;ng l&agrave;m vệ sinh<p>&nbsp;</p></span><span style="font-size: 8.5pt; color: #3b3b3b; font-family: Arial"><p>&nbsp;</p></span> <p style="text-align: center" align="center"><span style="font-size: 8.5pt; color: #3b3b3b; font-family: Arial"><img style="width: 319px; height: 184px" height="184" src="http://www.teinco.com.vn/platformecom/img/upload/5(2).jpg" width="319" align="middle" border="0" /></span></p><span style="font-size: 8.5pt; color: #3b3b3b; font-family: Arial">Với bề mặt trơn v&agrave; kh&ocirc;ng thấm nước n&ecirc;n dễ d&agrave;ng l&agrave;m sạch HDPE<p>&nbsp;</p></span><span style="font-size: 8.5pt; color: #3b3b3b; font-family: Arial">C&aacute;c hệ thống tho&aacute;t nước tự l&agrave;m sạch đ&aacute;y ao c&oacute; thể dễ d&agrave;ng lắp đặt với m&agrave;ng HDPE Trong qu&aacute; tr&igrave;nh nu&ocirc;i, c&aacute;c chất thải v&agrave; cặn b&atilde; c&oacute; thể được ph&aacute;t hiện dễ d&agrave;ng v&agrave; dọn sạch theo y&ecirc;u cầu. Sau khi thu hoạch, c&ocirc;ng t&aacute;c vệ sinh đ&aacute;y hồ v&agrave; diệt khuẩn rất dễ d&agrave;ng thường l&agrave; bằng c&aacute;ch rửa nước v&agrave; phơi nắng với nh&acirc;n c&ocirc;ng v&agrave; thời gian &iacute;t hơn nhiều so với ao đất.<p>&nbsp;</p></span><span style="font-size: 8.5pt; color: #3b3b3b; font-family: Arial">i. Quay v&ograve;ng thời vụ nhanh<p>&nbsp;</p></span><span style="font-size: 8.5pt; color: #3b3b3b; font-family: Arial">R&uacute;t ngắn thời gian l&agrave;m vệ sinh v&agrave; phơi ao diệt khuẩn, thường chỉ trong v&ograve;ng 7 đến 10 ng&agrave;y trong khi ao đất phải mất gần 1 th&aacute;ng. Kh&ocirc;ng mất thời gian nạo v&eacute;t, sửa chữa bờ ao, kh&ocirc;ng tốn thời gian v&agrave; chi ph&iacute; cho việc khử ph&egrave;n.<p>&nbsp;</p></span><span style="font-size: 8.5pt; color: #3b3b3b; font-family: Arial">k. Bảo vệ m&ocirc;i trường ao nu&ocirc;i tốt hơn<p>&nbsp;</p></span><span style="font-size: 8.5pt; color: #3b3b3b; font-family: Arial">Đ&aacute;y v&agrave; bờ ao kh&ocirc;ng bị x&oacute;i lỡ, loại trừ được tạp chất v&agrave; b&ugrave;n đất trong ao nu&ocirc;i Quan s&aacute;t đ&aacute;y v&agrave; bờ hồ tốt hơn, dễ d&agrave;ng nhận biết sự ph&aacute;t triển của t&ocirc;m, sự sinh trưởng của tảo.v.v... Dể d&agrave;ng lắp đặt hệ thống xả chất bẩn, bảo đảm chất lượng nước trong suốt qu&aacute; tr&igrave;nh nu&ocirc;i<p>&nbsp;</p></span><span style="font-size: 8.5pt; color: #3b3b3b; font-family: Arial">l. Chi ph&iacute; vận h&agrave;nh v&agrave; bảo tr&igrave; thấp hơn<p>&nbsp;</p></span><span style="font-size: 8.5pt; color: #3b3b3b; font-family: Arial">Giảm chi ph&iacute; bảo dưỡng như c&ocirc;ng t&aacute;c bồi đắp bờ ao, sửa chữa đ&aacute;y ao Giảm chi ph&iacute; trong c&ocirc;ng t&aacute;c thu hoạch, l&agrave;m vệ sinh, diệt khuẩn, khử ph&egrave;n Giảm chi ph&iacute; thức ăn v&agrave; chi ph&iacute; bơm nước, sục kh&iacute;, bơm oxy Ao nu&ocirc;i c&oacute; thể được thiết kế s&acirc;u v&agrave; rộng hơn n&ecirc;n vừa giảm được chi ph&iacute; nh&acirc;n c&ocirc;ng vừa tăng mật độ con giống.<p>&nbsp;</p></span><span style="font-size: 8.5pt; color: #3b3b3b; font-family: Arial">n. Sản lượng ổn định v&agrave; chất lượng cao hơn<p>&nbsp;</p></span><span style="font-size: 8.5pt; color: #3b3b3b; font-family: Arial">Do bảo đảm được chất lượng nước, giảm rủi ro bệnh tật n&ecirc;n &iacute;t dịch bệnh bất thường, sản lượng được ổn định. Chiều s&acirc;u nước trong ao c&oacute; m&agrave;ng HDPE từ 1,6m đến 1,8m, mật độ con giống được thả khoảng 50con/m2, cao gấp 1,5 đến 2 lần so với ao đất thường c&oacute; mực nước khoảng 0,8m đến 1,2m, v&igrave; vậy sản lượng cao hơn. Đ&aacute;y ao sạch, chất lượng nước tốt, hệ số chuyển đổi thức ăn bảo đảm n&ecirc;n t&ocirc;m khoẻ mạnh v&agrave; kh&ocirc;ng bị nhiễm bẩn.<p>&nbsp;</p></span><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp; </font></p><p><font face="Times New Roman" size="3"><div style="text-align: center"><img style="width: 277px; height: 183px" height="183" src="http://www.teinco.com.vn/platformecom/img/upload/3(7).jpg" width="277" border="0" /></div></font></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><span style="font-size: 8.5pt; color: #3b3b3b; font-family: Arial"><p>&nbsp;</p></span><em><span style="font-size: 8.5pt; color: #3b3b3b; font-family: Arial">Hồ t&ocirc;m sau khi thi c&ocirc;ng HDPE ho&agrave;n thiện</span></em><span style="font-size: 8.5pt; color: #3b3b3b; font-family: Arial"><p>&nbsp;</p></span><span style="font-size: 8.5pt; color: #3b3b3b; font-family: Arial">M&agrave;ng chống thấm hdpe c&oacute; thể được sử dụng khi x&acirc;y dựng hồ nu&ocirc;i t&ocirc;m tr&ecirc;n đất c&aacute;t, đất chua ph&egrave;n v&agrave; c&aacute;c loại đất xấu kh&aacute;c; cải tạo ao hồ cũ (<a title="Nhiễm ph&egrave;n (trang chưa được viết)" href="http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Nhi%E1%BB%85m_ph%C3%A8n&amp;action=edit&amp;redlink=1">nhiễm ph&egrave;n</a>, <a title="Nhiễm bẩn (trang chưa được viết)" href="http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Nhi%E1%BB%85m_b%E1%BA%A9n&amp;action=edit&amp;redlink=1">nhiễm bẩn</a>); bảo vệ nguồn nước, tr&aacute;nh sự x&acirc;m nhập của vi khuẩn v&agrave; sinh vật...<p>&nbsp;</p></span><em><span style="font-size: 8.5pt; color: #3b3b3b; font-family: Arial">C&aacute;c ưu điểm</span></em><span style="font-size: 8.5pt; color: #3b3b3b; font-family: Arial"><p>&nbsp;</p></span><span style="font-size: 8.5pt; color: #3b3b3b; font-family: Arial">a. Chủ động giữ nước:<p>&nbsp;</p></span><span style="font-size: 8.5pt; color: #3b3b3b; font-family: Arial">Kh&ocirc;ng mất nước do thấm, giảm chi ph&iacute; bơm nước v&agrave;o hồ Bảo đảm chiều s&acirc;u mực nước trong hồ theo y&ecirc;u cầu, duy tr&igrave; được mất độ t&ocirc;m theo c&aacute;c mực nước thiết kế<p>&nbsp;</p></span><span style="font-size: 8.5pt; color: #3b3b3b; font-family: Arial">b. Bảo đảm lượng oxy trong nước:<p>&nbsp;</p></span><span style="font-size: 8.5pt; color: #3b3b3b; font-family: Arial"><p>&nbsp;</p></span><span style="font-size: 8.5pt; color: #3b3b3b; font-family: Arial">Ngăn ngừa hiện tượng lắng đọng oxy xuống lớp b&ugrave;n mềm nh&atilde;o dưới đ&aacute;y ao, giảm lượng ti&ecirc;u hao oxy do sinh vật sống trong nền đất dứơi đ&aacute;y ao, giảm được thiết bị sục kh&iacute; v&agrave; giảm chi ph&iacute; điện để tạo oxy.<p>&nbsp;</p></span><span style="font-size: 8.5pt; color: #3b3b3b; font-family: Arial">c. Duy tr&igrave; chất lượng nước v&agrave; cải thiện tỉ lệ chuyển đổi thức ăn:<p>&nbsp;</p></span><span style="font-size: 8.5pt; color: #3b3b3b; font-family: Arial">Loại trừ nước đục do x&oacute;i m&ograve;n bờ hoặc do lớp b&ugrave;n đất mềm dưới đ&aacute;y hồ g&acirc;y ra Do lượng nước trong ao &iacute;t thay đổi n&ecirc;n dễ d&agrave;ng duy tr&igrave; h&agrave;m lượng oxy h&ograve;a tan, độ chua, độ mặn tron ao Bề mặt cứng v&agrave; trơn l&aacute;ng của m&agrave;ng HDPE bảo đảm dễ d&agrave;ng rửa sạch đ&aacute;y hồ trước khi cho nước v&agrave;o. Nước chất lượng xấu như nước nhiễm chua ph&egrave;n, hữu cơ, x&aacute;c động vật, vi khuẩn trong nền đ&aacute;y ao kh&ocirc;ng thể th&acirc;m nhập v&agrave;o ao. Đ&aacute;y hồ cứng, sạch bảo đảm thức ăn kh&ocirc;ng lẫn v&agrave;o lớp b&ugrave;n mềm dưới đ&aacute;y ao n&ecirc;n cải thiện được tỉ lệ chuyển đổi thức ăn, tăng khả năng ăn của t&ocirc;m dưới đ&aacute;y. Chất lượng nước tốt v&agrave; đ&aacute;y hồ sạch bảo đảm t&ocirc;m khỏe mạnh v&agrave; kh&ocirc;ng bị nhiễm bẩn n&ecirc;n chất lượng t&ocirc;m cao hơn.<p>&nbsp;</p></span><span style="font-size: 8.5pt; color: #3b3b3b; font-family: Arial">d. Giảm rủi ro bệnh tật<p>&nbsp;</p></span><span style="font-size: 8.5pt; color: #3b3b3b; font-family: Arial">Bề mặt trơn cứng của m&agrave;ng HDPE dễ d&agrave;ng diệt khuẩn sau khi thu hoạch. Nước trong hồ được c&aacute;ch ly triệt để với m&ocirc;i trường đất b&ecirc;n ngo&agrave;i n&ecirc;n ngăn ngừa được sự ph&aacute;t triển của k&yacute; sinh tr&ugrave;ng hay sinh vật mang mầm bệnh kh&aacute;c m&agrave; n&oacute; thường t&iacute;ch tụ trong lớp đất mềm yếu dưới đ&aacute;y ao. Thường th&igrave; kh&ocirc;ng cần phải d&ugrave;ng thuốc mạnh n&ecirc;n t&ocirc;m kh&ocirc;ng bị nhiễm thuốc v&agrave; v&igrave; vậy chi ph&iacute; chế biến thấp hơn. Nếu hồ bị nhiễm bệnh, c&oacute; thể khử tr&ugrave;ng dễ d&agrave;ng v&agrave; nhanh ch&oacute;ng đư hồ trở lại sử dụng.<p>&nbsp;</p></span><span style="font-size: 8.5pt; color: #3b3b3b; font-family: Arial">e. Thuận tiện cho thu hoạch<p>&nbsp;</p></span><span style="font-size: 8.5pt; color: #3b3b3b; font-family: Arial">Nhờ bề mặt trơn cứng của đ&aacute;y v&agrave; bờ ao n&ecirc;n c&ocirc;ng t&aacute;c thu hoạch dễ d&agrave;ng v&agrave; kh&ocirc;ng bị thất tho&aacute;t do t&ocirc;m lẫn trong b&ugrave;n hoặc ẩn nấp trong c&aacute;c hang lỗ. Thời gian thu hoạch nhanh hơn, sức khỏe v&agrave; vệ sinh tốt hơn, do đ&oacute; chất lượng sản phẩm khi đưa đến nh&agrave; m&aacute;y chế biến bảo đảm tốt hơn.<p>&nbsp;</p></span><span style="font-size: 8.5pt; color: #3b3b3b; font-family: Arial">f. Dễ d&agrave;ng l&agrave;m vệ sinh<p>&nbsp;</p></span><span style="font-size: 8.5pt; color: #3b3b3b; font-family: Arial"><p>&nbsp;</p></span><span style="font-size: 8.5pt; color: #3b3b3b; font-family: Arial">Với bề mặt trơn v&agrave; kh&ocirc;ng thấm nước n&ecirc;n dễ d&agrave;ng l&agrave;m sạch HDPE<p>&nbsp;</p></span><span style="font-size: 8.5pt; color: #3b3b3b; font-family: Arial">C&aacute;c hệ thống tho&aacute;t nước tự l&agrave;m sạch đ&aacute;y ao c&oacute; thể dễ d&agrave;ng lắp đặt với m&agrave;ng HDPE Trong qu&aacute; tr&igrave;nh nu&ocirc;i, c&aacute;c chất thải v&agrave; cặn b&atilde; c&oacute; thể được ph&aacute;t hiện dễ d&agrave;ng v&agrave; dọn sạch theo y&ecirc;u cầu. Sau khi thu hoạch, c&ocirc;ng t&aacute;c vệ sinh đ&aacute;y hồ v&agrave; diệt khuẩn rất dễ d&agrave;ng thường l&agrave; bằng c&aacute;ch rửa nước v&agrave; phơi nắng với nh&acirc;n c&ocirc;ng v&agrave; thời gian &iacute;t hơn nhiều so với ao đất.<p>&nbsp;</p></span><span style="font-size: 8.5pt; color: #3b3b3b; font-family: Arial">i. Quay v&ograve;ng thời vụ nhanh<p>&nbsp;</p></span><span style="font-size: 8.5pt; color: #3b3b3b; font-family: Arial">R&uacute;t ngắn thời gian l&agrave;m vệ sinh v&agrave; phơi ao diệt khuẩn, thường chỉ trong v&ograve;ng 7 đến 10 ng&agrave;y trong khi ao đất phải mất gần 1 th&aacute;ng. Kh&ocirc;ng mất thời gian nạo v&eacute;t, sửa chữa bờ ao, kh&ocirc;ng tốn thời gian v&agrave; chi ph&iacute; cho việc khử ph&egrave;n.<p>&nbsp;</p></span><span style="font-size: 8.5pt; color: #3b3b3b; font-family: Arial">k. Bảo vệ m&ocirc;i trường ao nu&ocirc;i tốt hơn<p>&nbsp;</p></span><span style="font-size: 8.5pt; color: #3b3b3b; font-family: Arial">Đ&aacute;y v&agrave; bờ ao kh&ocirc;ng bị x&oacute;i lỡ, loại trừ được tạp chất v&agrave; b&ugrave;n đất trong ao nu&ocirc;i Quan s&aacute;t đ&aacute;y v&agrave; bờ hồ tốt hơn, dễ d&agrave;ng nhận biết sự ph&aacute;t triển của t&ocirc;m, sự sinh trưởng của tảo.v.v... Dể d&agrave;ng lắp đặt hệ thống xả chất bẩn, bảo đảm chất lượng nước trong suốt qu&aacute; tr&igrave;nh nu&ocirc;i<p>&nbsp;</p></span><span style="font-size: 8.5pt; color: #3b3b3b; font-family: Arial">l. Chi ph&iacute; vận h&agrave;nh v&agrave; bảo tr&igrave; thấp hơn<p>&nbsp;</p></span><span style="font-size: 8.5pt; color: #3b3b3b; font-family: Arial">Giảm chi ph&iacute; bảo dưỡng như c&ocirc;ng t&aacute;c bồi đắp bờ ao, sửa chữa đ&aacute;y ao Giảm chi ph&iacute; trong c&ocirc;ng t&aacute;c thu hoạch, l&agrave;m vệ sinh, diệt khuẩn, khử ph&egrave;n Giảm chi ph&iacute; thức ăn v&agrave; chi ph&iacute; bơm nước, sục kh&iacute;, bơm oxy Ao nu&ocirc;i c&oacute; thể được thiết kế s&acirc;u v&agrave; rộng hơn n&ecirc;n vừa giảm được chi ph&iacute; nh&acirc;n c&ocirc;ng vừa tăng mật độ con giống.<p>&nbsp;</p></span><span style="font-size: 8.5pt; color: #3b3b3b; font-family: Arial">n. Sản lượng ổn định v&agrave; chất lượng cao hơn<p>&nbsp;</p></span><span style="font-size: 8.5pt; color: #3b3b3b; font-family: Arial">Do bảo đảm được chất lượng nước, giảm rủi ro bệnh tật n&ecirc;n &iacute;t dịch bệnh bất thường, sản lượng được ổn định. Chiều s&acirc;u nước trong ao c&oacute; m&agrave;ng HDPE từ 1,6m đến 1,8m, mật độ con giống được thả khoảng 50con/m2, cao gấp 1,5 đến 2 lần so với ao đất thường c&oacute; mực nước khoảng 0,8m đến 1,2m, v&igrave; vậy sản lượng cao hơn. Đ&aacute;y ao sạch, chất lượng nước tốt, hệ số chuyển đổi thức ăn bảo đảm n&ecirc;n t&ocirc;m khoẻ mạnh v&agrave; kh&ocirc;ng bị nhiễm bẩn.<p>&nbsp;</p></span><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p>
 


Vải địa KT, màng chống thấm, bấc thấm, rọ đá ..

Chuyên phân phối các sản phẩm vải địa KT, màng chống thấm, bấc thấm, rọ đá ...

Công ty Thái Châu hoạt động từ năm 2005 chuyên cung cấp các sản phẩm vật liệu xây dựng phục vụ các công trình dân dụng, cầu đường .... lớn và nhỏ trên cả nước. Hiện nay chúng tôi chuyên phân phối các sản phẩm sau:
1. Vải địa kỹ thuật :
Vải địa kỹ thuật loại dệt: được sản xuất từ các sợi polypropylene và polyester có cường độ chịu kéo cao, độ giãn dài thấp được sử dụng như cốt gia cường xử lý nền đất yếu, có độ bền hàng trăm năm, đảm bảo các yêu cầu tuổi thọ công trình dài hạn. Vải địa kỹ thuật gia cường bền với các tác động lý hóa của môi trường, và đặc biệt không bị tác động của các loại đất có tính axít (pH ≥ 2)
Vải địa kỹ thuật không dệt: Được sản xuất từ các sợi 100% polyester được sản xuất trong nước( PH, ART,…) và nhập khẩu từ Malaysia(TS), và các nước công nghiệp phát triển khác. Vải địa kỹ thuật không dệt được sử dụng làm chức năng phân cách, chức năng gia cường, chức năng bảo vệ, chức năng lọc và tiêu thoát nước…
2. màng chống thấm HDPE: được sử dụng để lót đáy bãi chôn lấp rác thải hợp vệ sinh, sản phẩm có độ bền hàng trăm năm được sử dụng để lót đáy bãi rác thải hợp vệ sinh theo quy tình tiêu chuẩn môi trường nhằm ngăn chặn nước rỉ rác thải nhiễm bẩn ra môi trường xung quanh.
3. Bấc thấm : được sử dụng để sử lý gia cố nền đất yếu, trong thời gian ngắn có thể đạt tới 95% độ ổn định dài hạn, tạo khởi động cho quá trình ổn định tự nhiên ở giai đoạn sau. Quá trình gia cố có thể được tăng tốc bằng gia tải....


Các sản phẩm Vải địa kỹ thuật, bấc thấm, màng chống thấm HDPE, lưới địa kỹ thuật… do công ty chúng tôi cung cấp được nhập khẩu từ các công ty hàng đầu thế giới ở các nước như: Thái Lan, Malaysia, Korea,… và sản xuất trong nước, hàng đảm bảo chất lượng và đáp ứng các yêu cầu của các công trình lớn trên thế giới cũng như tại Việt Nam, các sản phẩm chính của Công ty như sau:

Vải địa kỹ thuật loại dệt và loại không dệt được sản xuất tại Việt Nam như: PH, ART, VNT, PP…

Vải địa kỹ thuật cường độ cao được nhập khẩu từ các nước như: GML( Korea), KET, TS( Malaysia), …

Bấc thấm: Nyler( Malaysia), A6 – 50( ThaiLand)….

Hơn thế, để đảm bảo tiến độ thi công các công trình công ty chúng tôi luôn đi đầu trong việc xây dựng các giải pháp linh hoạt trong việc giao hàng hóa và thanh toán nhằm đảm bảo cho việc cung cấp hàng hóa nhanh chóng và thuận tiện, là Công ty có uy tín trên thị trường, chúng tôi rất mong sẽ trở thành nhà cung cấp các loại Vải địa kỹ thuật, Bấc thấm, Màng chống thấm HDPE… cho quý khách trong thời gian tới.

Trân trọng kính chào!

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THÁI CHÂU

145 Nguyễn Hồng Đào, P.14, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT: 08.6 2966260 – 6 2966270 – 6 6576899 Fax: 08. 6 2967360

Hotline: 0977 52 9999 – 098 330 7677

Website: http://vaidiakythuat.net – Email: vaidia.tc@gmail.com
 


Back
Top