màng phủ nông nghiệp trồng rau,hoa,dưa hấu

  • Thread starter levonga1983
  • Ngày gửi
L

levonga1983

Guest
#1
<font size="3" face="Arial"><font size="3" face="Arial"> <p>K&iacute;nh gửi: <font size="5" face="Arial"><font size="5" face="Arial">Qu&yacute; c&ocirc;ng ty</font></font></p></font></font><font size="3" face="Arial"><font size="3" face="Arial"><p>C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; vốn <font size="3" face="Arial"><font size="3" face="Arial">đầu tư 100% của H</font></font><font size="3" face="Arial"><font size="3" face="Arial">&agrave;n Quốc tại Việt Nam . Chuy&ecirc;n sản xuất c&aacute;c loại bao b&igrave; nhựa, chất liệu LDPE, LLPE, HDPE. T&uacute;i LDPE, t&uacute;i xốp HDPE xuất khẩu d&ugrave;ng trong si&ecirc;u thị c&oacute; in v&agrave; kh&ocirc;ng in&hellip; v&agrave; m&agrave;ng cuốn PALLET c&aacute;c loại. </font></font><font size="3" face="Arial"><font size="3" face="Arial">Đặc biệt Cty ch&uacute;ng t&ocirc;i sản xuất được m</font></font><font size="3" face="Arial"><font size="3" face="Arial">&agrave;ng LDPE khổ lớn nh</font></font><font size="3" face="Arial"><font size="3" face="Arial">&yacute; : M&agrave;ng n&ocirc;ng nghiệp, bạt l&oacute;t hồ nu&ocirc;i t&ocirc;m, m&agrave;ng nh&agrave; k&iacute;nh, bạt l&oacute;t hồ n&yacute;ớc thải, m&agrave;ng l&agrave;m muối, m&agrave;ng &eth;ổ b&ecirc; t&ocirc;ng, &hellip; khổ từ 1 &ndash; 10 m&eacute;t với &eth;ộ d&agrave;y từ 0.01mm ( 10mic) &eth;ến 0.4mm (400mic).</font></font></p></font></font><font size="3" face="Arial"><font size="3" face="Arial"><font size="3" face="Arial" color="#ff0000"><font size="3" face="Arial" color="#ff0000"><font size="3" face="Arial" color="#ff0000">UY </font></font></font><font size="3" face="Arial" color="#ff0000"><font size="3" face="Arial" color="#ff0000"><font size="3" face="Arial" color="#ff0000">ĐIỂM </font></font></font></font></font><font size="3" face="Arial" color="#ff0000"><font size="3" face="Arial" color="#ff0000"><font size="3" face="Arial" color="#ff0000">CỦA M&Agrave;NG CHỐNG THẤM</font></font></font><font size="3" face="Arial" color="#ff0000"><font size="3" face="Arial" color="#ff0000"><font size="3" face="Arial" color="#ff0000"> </font></font></font><font size="3" face="Arial" color="#ff0000"><font size="3" face="Arial" color="#ff0000"><font size="3" face="Arial" color="#ff0000"><font size="3" face="Arial"><font size="3" face="Arial"><p>Bạt l&oacute;t hồ <font size="3" face="Arial"><font size="3" face="Arial">được sử dụng trong nu&ocirc;i trồng thủy sản , được sản xuất từ hạt nhựa LDPE 100%, m</font></font><font size="3" face="Arial"><font size="3" face="Arial">&agrave;ng </font></font><font size="3" face="Arial"><font size="3" face="Arial">được tr&aacute;ng phủ ( chất chống n</font></font><font size="3" face="Arial"><font size="3" face="Arial">&atilde;o h&oacute;a ) tr&ecirc;n 2 bề mặt của sản phẩm tạo l&ecirc;n sự dẻo , dai nhiều h</font></font><font size="3" face="Arial"><font size="3" face="Arial">&otilde;n .</font></font></p></font></font></font></font></font><font size="4" face="Times New Roman"><font size="4" face="Times New Roman">C&oacute; khả<font size="4" face="Times New Roman"><font size="4" face="Times New Roman"> năng kh&aacute;ng tia t</font></font><font size="4" face="Times New Roman"><font size="4" face="Times New Roman">ử ngoại (UV), chịu </font></font></font></font><font size="4" face="Times New Roman"><font size="4" face="Times New Roman">&eth;&yacute;</font></font><font size="4" face="Times New Roman"><font size="4" face="Times New Roman">ợc h&oacute;a chất .</font></font><font size="4" face="Times New Roman"><font size="4" face="Times New Roman"> </font></font><p><font size="4" face="Times New Roman"><font size="4" face="Times New Roman">Ứng dụng :</font></font></p><font size="4" face="Times New Roman"><font size="4" face="Times New Roman"><font size="2" face="Symbol"><font size="2" face="Symbol"> </font></font><font size="4" face="Times New Roman"><font size="4" face="Times New Roman">D&ugrave;ng l&agrave;m lớp l&oacute;t dải </font></font><font size="4" face="Times New Roman"><font size="4" face="Times New Roman">d&yacute;</font></font><font size="4" face="Times New Roman"><font size="4" face="Times New Roman">ớ<font size="4" face="Times New Roman"><font size="4" face="Times New Roman">i đ&aacute;y c&aacute;c</font></font><font size="4" face="Times New Roman"><font size="4" face="Times New Roman"> </font></font></font></font><a href="http://agriviet.com/home/ext.php?ref=http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C3%A3i_ch%C3%B4n_l%E1%BA%A5p&amp;act%20%20%20%20ion=edit&amp;redlink=1/oB%C3%A3i%20ch%C3%B4n%20l?p%20%28trang%20ch%C3%BDa%20%C3%B0%C3%BD?c%20vi?t%29/t_blank"><strong><font size="4" face="Times New Roman"><font size="4" face="Times New Roman">b&atilde;i ch&ocirc;n lấp</font></font></strong></a><strong><font size="4" face="Times New Roman"><font size="4" face="Times New Roman"> chất thải rắn, c&oacute; t&aacute;c dụ</font></font><font size="4" face="Times New Roman"><font size="4" face="Times New Roman">ng ng&atilde;n kh&ocirc;ng cho n&yacute;</font></font><font size="4" face="Times New Roman"><font size="4" face="Times New Roman">ớc r&aacute;c ngấ</font></font><font size="4" face="Times New Roman"><font size="4" face="Times New Roman">m ra m&ocirc;i tr&yacute;</font></font><font size="4" face="Times New Roman"><font size="4" face="Times New Roman">ờng b&ecirc;n ngo&agrave;i. </font></font></strong><strong><font size="4" face="Times New Roman"><font size="4" face="Times New Roman"><font size="2" face="Symbol"><font size="2" face="Symbol"><p> <font size="4" face="Times New Roman"><font size="4" face="Times New Roman">Chống thấm cho c&aacute;c ao, hồ tự nhi&ecirc;n ở c&aacute;c khu vự</font></font><font size="4" face="Times New Roman"><font size="4" face="Times New Roman">c đ</font></font><font size="4" face="Times New Roman"><font size="4" face="Times New Roman">ất c&aacute;t. </font></font></p></font></font><font size="2" face="Symbol"><font size="2" face="Symbol"><p> <font size="4" face="Times New Roman"><font size="4" face="Times New Roman">Chống thấ</font></font><font size="4" face="Times New Roman"><font size="4" face="Times New Roman">m đ</font></font><font size="4" face="Times New Roman"><font size="4" face="Times New Roman">ập thủy lợi, k&ecirc;nh dẫn d&ograve;ng. </font></font></p></font></font><font size="2" face="Symbol"><font size="2" face="Symbol"><p> <font size="4" face="Times New Roman"><font size="4" face="Times New Roman">Chống thấm cho c&aacute;c ao nu&ocirc;i trồng thủy sản tr&ecirc;n c&aacute;t. </font></font></p></font></font><font size="2" face="Symbol"><font size="2" face="Symbol"><p> <font size="4" face="Times New Roman"><font size="4" face="Times New Roman">Chống thấm cho c&aacute;c b&atilde;i thải xỉ của c&aacute;c nh&agrave; m&aacute;y nhiệ</font></font><font size="4" face="Times New Roman"><font size="4" face="Times New Roman">t đi</font></font><font size="4" face="Times New Roman"><font size="4" face="Times New Roman">ện, c&aacute;c khu vực khai th&aacute;c kho&aacute;ng sản </font></font></p></font></font><font size="2" face="Symbol"><font size="2" face="Symbol"><p> <font size="4" face="Times New Roman"><font size="4" face="Times New Roman">Chống thấm cho c&aacute;c bồn chứa, bể chứ</font></font><font size="4" face="Times New Roman"><font size="4" face="Times New Roman">a xăng d</font></font><font size="4" face="Times New Roman"><font size="4" face="Times New Roman">ầu... </font></font></p></font></font></font></font><font size="3" face="Arial"><font size="3" face="Arial"><span /></font></font><font size="3" face="Arial"><font size="3" face="Arial">Khi ng</font></font><font size="3" face="Arial"><font size="3" face="Arial">&yacute;ời nu&ocirc;i t&ocirc;m sử dụng c&ocirc;ng nghệ l&oacute;t bạt d&yacute;ới &eth;&aacute;y hồ th</font></font><font size="3" face="Arial"><font size="3" face="Arial">&igrave; tạo cho n</font></font><font size="3" face="Arial"><font size="3" face="Arial">&yacute;ớc trong hồ trong sạch, &iacute;t phải thay n&yacute;ớc hồ, hạn chế dủi do c&aacute;c loại bệnh cho t&ocirc;m, khống chế &eth;&yacute;ợc t&aacute;c nh&acirc;n g&acirc;y hại cho t&ocirc;m, t&atilde;ng n&atilde;ng suất hạ gi&aacute; th&agrave;nh, &eth;ạt hiệu quả cao cho ng&yacute;ời nu&ocirc;i t&ocirc;m nh&yacute; </font></font><font size="3" face="Arial"><font size="3" face="Arial">&yacute; muốn .</font></font><font size="3" face="Arial"><font size="3" face="Arial"> <p>Bạt c&ograve;n c&oacute; t&aacute;c dụng chống sạt bờ, dữ cho nồng <font size="3" face="Arial"><font size="3" face="Arial">độ PH được ổn định, chống vẩn đục do mưa rửa tr&ocirc;i.</font></font></p><font size="3" face="Arial"><font size="3" face="Arial"><p>Chống nhiễm bẩn, những mầm bệnh g&acirc;y ra nh<font size="3" face="Arial"><font size="3" face="Arial">&yacute; : Rong tảo, những vi sinh vật c&oacute; hại&hellip;. x&acirc;m nhập v&agrave;o ao hồ.</font></font></p></font></font></font></font><font size="4" face="Times New Roman"><font size="4" face="Times New Roman"><p>Bề mặt trơn cứng của m&agrave;ng HDPE dễ d&agrave;ng diệt khuẩn sau khi thu hoạch .</p></font></font><font size="3" face="Arial"><font size="3" face="Arial">Đ&acirc;y l<font size="3" face="Arial"><font size="3" face="Arial">&agrave; loại m&agrave;ng chuy&ecirc;n d&ugrave;ng cho ng&agrave;ng nu&ocirc;i trồng thủy sản kh&aacute;c với loại m&agrave;ng kh&aacute;c c&oacute; sức chịu lực cao v&agrave; thời gian sử dụng l&acirc;u d&agrave;i.</font></font><font size="3" face="Arial"><font size="3" face="Arial"> <p>Do những uy <font size="3" face="Arial"><font size="3" face="Arial">điểm tr</font></font><font size="3" face="Arial"><font size="3" face="Arial">&ecirc;n n&ecirc;n việc l&oacute;t hồ giảm </font></font><font size="3" face="Arial"><font size="3" face="Arial">được chi ph&iacute; : nh&acirc;n c&ocirc;ng, sức lực thời gian sửa chữa ao hồ. Do đ&oacute; đạt hiệu quả cao trong kinh tế hiện nay.</font></font></p></font></font><font size="3" face="Arial"><font size="3" face="Arial">Tất cả </font></font><font size="3" face="Arial"><font size="3" face="Arial">đều được sản xuất tr</font></font><font size="3" face="Arial"><font size="3" face="Arial">&ecirc;n d&acirc;y truyền m&aacute;y m&oacute;c </font></font><font size="3" face="Arial"><font size="3" face="Arial">đạt ti</font></font><font size="3" face="Arial"><font size="3" face="Arial">&ecirc;u chuẩn Ch&acirc;u &Acirc;u ISO 9001 &ndash; 2000 KBS A 9001 &ndash; 2000 của H&agrave;n Quốc, sản phẩm của ch&uacute;ng t&ocirc;i </font></font><font size="3" face="Arial"><font size="3" face="Arial">được xuất sang thị trường c&aacute;c nước như : Nhật, H</font></font><font size="3" face="Arial"><font size="3" face="Arial">&agrave;n Quốc, </font></font><font size="3" face="Arial"><font size="3" face="Arial">Đức, Canada, Mỹ Ph&aacute;p, H</font></font><font size="3" face="Arial"><font size="3" face="Arial">&agrave; Lan,&hellip;</font></font><font size="3" face="Arial"><font size="3" face="Arial"> <p>Rất mong <font size="3" face="Arial"><font size="3" face="Arial">được sự hợp t&aacute;c với c&aacute;c doanh nghiệp trong v</font></font><font size="3" face="Arial"><font size="3" face="Arial">&agrave; ngo&agrave;i n</font></font><font size="3" face="Arial"><font size="3" face="Arial">&yacute;ớc.</font></font></p></font></font></font></font><font size="3" face="Arial"><font size="3" face="Arial"><p>Đến với ch&uacute;ng t&ocirc;i l<font size="3" face="Arial"><font size="3" face="Arial">&agrave; </font></font><font size="3" face="Arial"><font size="3" face="Arial">đến với l</font></font><font size="3" face="Arial"><font size="3" face="Arial">&ograve;ng tin cậy về chất l</font></font><font size="3" face="Arial"><font size="3" face="Arial">&yacute;ợng về sự ho&agrave;n hảo.</font></font></p></font></font><font size="3" face="Arial"><font size="3" face="Arial"><p>Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ theo <font size="3" face="Arial"><font size="3" face="Arial">địa chỉ sau :</font></font></p><p>L&Ecirc; VON GA&nbsp; (NH&Acirc;N VI&Ecirc;N KINH DOANH TẠI NH&Agrave; M&Aacute;Y)</p><p>ĐT/DĐ : 0909 569 412</p><p>EMAI &nbsp; :LEVONGA1983@YAHOO.COM.VN <br /></p></font></font></strong></font></font>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: LÊ VON GA
- Địa chỉ: ẤP LONG PHÚ-PHƯỚC THÁI-LONG THÀNH-ĐỒNG NAI
- Điện thoại: 0909 569 412 - Fax:
- email: levonga1983@yahoo.com.vn
 

Đối tácTop