Máy ấp trứng

  • Thread starter gacaolanh
  • Ngày gửi
G

gacaolanh

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: gacaolanh
- Địa chỉ: ap 6-Vinh Loc- Bình Chánh- TP HCM
- Tel, Fax: 0928583535
- email: gacaolanh@gmail.com
================================

<p>1. B&aacute;n m&aacute;y ấp trứng đảo tay, b&aacute;n tự động, linh kiện Nhật&nbsp; bản, H&agrave;n quốc. Mẫu m&atilde; đẹp, b&ecirc;n trong c&oacute; lớp nh&ocirc;m giử nhiệt v&agrave; điều h&ograve;a nhiệt độ. Tỉ lệ ấp nở cao, hơn 90%. G&agrave;, vit, chim con ra khỏe dể nu&ocirc;i. hướng dẫn t&acirc;n t&igrave;nh c&aacute;ch nu&ocirc;i&nbsp; khi mới nở c&ograve;n nhỏ đạt hiệu quả cao, đ&atilde; 10 năm chăn nu&ocirc;i đ&uacute;t kết kinh nghiệm.</p><p>M&aacute;y ấp 200 trứng g&agrave; ta, 300 trứng g&agrave; tre giao động khoảng 1.3 đến 1.5 triệu, t&ugrave;y kh&aacute;ch h&agrave;ng chọn Analog hay digital.</p><p>2. Ngo&agrave;i ra c&ograve;n cung cấp c&aacute;c giống g&agrave;: g&agrave; lai, g&agrave; cao l&atilde;nh.... bổn dữ</p><p>Vui l&ograve;ng v&agrave;o trang <a href="http://www.ganoicaolanh.vn/">WWW.ganoicaolanh.vn</a> để biết th&ecirc;m th&ocirc;ng tin</p><p>H&acirc;n hạnh ch&agrave;o đ&oacute;n qu&iacute; kh&aacute;ch.</p>
 


dangtrungkien

Nhanong.Com
Bác úp hìmh ảnh của máy (kể cả bên trong máy) cho mọi người xem thì thông tin mua, bán sẽ chi tiết hơn.
Chúc mua mau, bán đắt .
 


Top