Máy ấp trứng

  • Thread starter gacaolanh
  • Ngày gửi
G

gacaolanh

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Tri hoi
- Địa chỉ: ap 6-Vinh Loc- Bình Chánh- TP HCM
- Tel, Fax: 0928583535::: FaX
- email: gacaolanh@gmail.com
================================

<div id="NewsContent"><p class="description">M&Aacute;Y ẤP TRỨNG TỰ ĐỘNG, LINH KIỆN&nbsp; NHẬT BẢN, H&Agrave;N QUỐC, B&Ecirc;N TRONG C&Oacute; LỚP NH&Ocirc;M GIỮ NHIỆT V&Agrave; ĐIỀU H&Ograve;A NHIỆT Đ&Ocirc;, DỂ VỆ SINH KHI ẤP XONG., C&Oacute; ĐỒNG HỒ HIỂN THỊ NHIỆT ĐỘ B&Ecirc;N TRONG M&Aacute;Y ẤP, LINH KIỆN MỚI 100%.</p><p class="description">&nbsp;L&Agrave;M M&Aacute;Y ẤP TỪ 300 ĐẾN 1000 TRỨNG, ĐẢO TRỨNG B&Aacute;N TỰ ĐỘNG, GI&Aacute; CẢ HỢP L&Yacute;, C&Oacute;&nbsp;BỘ CUNG CẤP ĐIỆN KHI C&Uacute;P ĐIỆN..</p><p class="description">M&Aacute;Y ẤP NỞ CAO, CON MỚI NỞ KHỎE, DỂ NU&Ocirc;I</p><p class="description">C&Oacute; KINH NGHIỆM NHIỀU VỀ VIỆC NU&Ocirc;I G&Agrave; CON, TẬN T&Igrave;NH KH&Ocirc;NG DẤU NGHỀ.</p><p class="description">BẢO H&Agrave;NH: 12 TH&Aacute;NG</p><p class="description">GIAO M&Aacute;Y TO&Agrave;N QUỐC, TRONG TP HCM MIỂN PH&Iacute;, NGO&Agrave;I TP THỎA THUẬN PHƯƠNG TIỆN.</p><p class="description">M&Aacute;Y&nbsp;ẤP&nbsp;200 TRỨNG G&Agrave; TA,&nbsp;300 TRỨNG G&Agrave; TRE</p><p class="description">GI&Aacute; B&Aacute;N: 1.5T</p><p class="description">M&Aacute;Y ẤP 60 TRỨNG</p><p class="description">GI&Aacute; B&Aacute;N: 1.2T</p><p class="description"><span style="font-weight: bold"><span style="font-style: italic; text-decoration: underline">Trợ gi&uacute;p</span></span><span style="font-weight: bold; font-style: italic">: Hiện nay c&aacute;i kh&oacute; nhất trong qu&aacute; tr&igrave;nh ấp l&agrave; khi bị c&uacute;p điện, đốt đ&egrave;n dầu hoặc đem phơi nắng l&agrave; giải ph&aacute;p tức thời rất tốn nhiều c&ocirc;ng sức, hiệu quả nở thấp nếu bị c&uacute;p điện nhiều. Hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; l&agrave;m bộ biến đổi điện &aacute;p DC ra AC ( d&ugrave;ng b&igrave;nh acqui), qu&iacute; kh&aacute;ch&nbsp; cứ y&ecirc;n t&acirc;m, khi c&uacute;p điện d&ugrave;ng b&igrave;nh acqui sẻ cung cấp điện chạy cho m&aacute;y ấp như b&igrave;nh thường&nbsp; v&agrave; d&ugrave;ng th&ecirc;m quạt cho gia đ&igrave;nh, c&oacute; thể xem th&ecirc;m tivi&hellip;</span></p><p class="description">Bộ biến đổi điện &aacute;p gi&aacute; thị trường khoảng&nbsp; 1 triệu đồng, bộ sạc b&igrave;nh khoảng 450.000 đồng</p><p class="description">Tổng cộng gi&aacute; ngo&agrave;i thị trường l&agrave; 1.450.000 đồng</p><p class="description"><span style="font-weight: bold; font-style: italic">Ở đ&acirc;y t&ocirc;i chỉ b&aacute;n trọn bộ 2 thứ tr&ecirc;n chỉ c&oacute; 500.000 đồng, vừa sạc b&igrave;nh v&agrave; biến đổi điện &aacute;p DC ra AC,&nbsp; rẻ hơn rất nhiều so với gi&aacute; mua ở ngo&agrave;i,&nbsp; bảo h&agrave;nh 1 năm.</span></p><p class="description"><span style="font-weight: bold; font-style: italic">B&igrave;nh acqui th&igrave; qu&iacute; kh&aacute;ch tự trang bị t&ugrave;y theo nhu cầu sử dụng.</span></p><div class="description"><span style="font-weight: bold; font-style: italic">Mục đ&iacute;ch l&agrave;m bộ n&agrave;y l&agrave; cung cấp cho m&aacute;y ấp, chứ kh&ocirc;ng kinh doanh phần n&agrave;y.</span></div><div class="description">Vui l&ograve;ng v&agrave;o trang <a href="http://www.ganoicaolanh.vn/">www.ganoicaolanh.vn</a> để biết th&ecirc;m th&ocirc;ng tin</div><br />&nbsp; <p align="center">&nbsp;</p></div>
 
Back
Top