máy đùn ép thức ăn chăn nuôi, máy nghiền, máy trộn, máy sấy thức ăn các loại

  • Thread starter XN CÆ¡ Khí Xuân Tiến
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
X

XN Cơ Khí Xuân Tiến

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: XN Cơ Khí Xuân Tiến
- Địa chỉ: Xuân Tiến Xuân Trường Nam Định
- Tel, Fax: 03503762899 ::: FaX 03503762899 ::: FaX
- email: lienhe@kienlao.com
================================

<div class="NewsContent" id="NewsContent"><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">Đ&acirc;y l&agrave; gi&aacute; sản phẩm Cty ch&uacute;ng t&ocirc;i đang sản xuất:</span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt" /></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">1. M&aacute;y trộn loại trung b&igrave;nh</span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">- một lần trộn: 150kg/mẻ/10'</span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">- Th&ugrave;ng Inox.</span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">- m&ocirc;tơ: 3,5 kw</span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt" /></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt" /></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">2. M&aacute;y tr&ocirc;n dung t&iacute;ch: 0,5m3</span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">- một lần trộn: 150kg/mẻ/5'</span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">Năng suất: 2000kg/h</span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">M&ocirc;tơ 4 kw.</span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none">&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none">&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt" /></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">3. M&aacute;y tr&ocirc;n dung t&iacute;ch: 0,75m3</span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">- một lần trộn: 250kg/mẻ/5'</span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">Năng suất: 2500kg/h</span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">M&ocirc;tơ 5,5 kw.</span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt" /></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none">&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">4. M&aacute;y tr&ocirc;n dung t&iacute;ch: 1,1 m3</span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">- một lần trộn: 250kg/mẻ/5'</span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">Năng suất: 2500kg/h</span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">M&ocirc;tơ 7,5 kw.</span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt" /></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none">&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">5. M&aacute;y nghiền thức ăn</span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt" /></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">- 150kg/mẻ/10'</span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">M&ocirc;tơ 3,5 kw</span></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt" /></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">6. M&aacute;y đ&ugrave;n &eacute;p c&aacute;m vi&ecirc;n loại nhỏ</span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt" /></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">- 160kg/h</span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt" /></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none">&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">7. M&aacute;y đ&ugrave;n &eacute;p c&aacute;m vi&ecirc;n</span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt" /></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">- 200 đến 300kg/h</span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none">&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">- Thiết kế theo y&ecirc;u cầu c&aacute;c loại m&aacute;y trộn, nghiền, đ&ugrave;n &eacute;p thức chăn nu&ocirc;i, nu&ocirc;i t&ocirc;m c&aacute; g&agrave; lợn,...</span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none">&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">Li&ecirc;n hệ: Trần Kiều: 0953469239 - 0350 3762899 - website: <a href="http://www.kienlao.com/" target="_blank" rel="nofollow">www.kienlao.com</a></span></p></div>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top