MÁY ĐUỔI CHUỘT VÀ CÔN TRÙNG

 • Thread starter phạm long biên
 • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
P

phạm long biên

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: phạm long biên
- Địa chỉ: TỪ LIÊM HÀ NỘI
- Tel, Fax: 0974321276
- email: longbienit@gmail.com
================================

<strong> <font size="3">Thiết Bị<br />       ĐUỔI CHUỘT v&agrave; C&Ocirc;N TR&Ugrave;NG</font></strong><br /><font size="3">Ruồi muỗi gi&aacute;n, chuột những con vật n&agrave;y rất kỳ lạ!<br /> C&oacute; những nơi c&oacute; thể suốt đời ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng gặp được những con vật n&agrave;y. Nhưng lại c&oacute; nơi, những con vật n&agrave;y lại lu&ocirc;n lu&ocirc;n xuất hiện. Cho d&ugrave; ch&uacute;ng ta c&oacute; sử dụng bẫy, thuốc, vợt điện&hellip; Nhưng vẫn bắt ho&agrave;i kh&ocirc;ng hết, đuổi ho&agrave;i kh&ocirc;ng đi.<br /><strong>Đ&acirc;y thật sự l&agrave; một nỗi phiền phức cho tất cả mọi người !!!</strong><br />V&Agrave; Đ&Acirc;Y, CỨU TINH Đ&Atilde; ĐẾN&hellip;<br /> Th&ocirc;ng qua c&aacute;c th&iacute; nghiệm trong ph&ograve;ng thực nghiệm, tần số &acirc;m của s&oacute;ng si&ecirc;u &acirc;m sẽ sản sinh ra một sự c&ocirc;ng k&iacute;ch v&ocirc; c&ugrave;ng lớn đối với hệ thống thần kinh th&iacute;nh gi&aacute;c của những con vật n&ecirc;u tr&ecirc;n. Nguy&ecirc;n nh&acirc;n l&agrave; do c&aacute;c con vật n&agrave;y sẽ sản sinh ra một <strong>cảm gi&aacute;c đau khổ</strong> khi gặp phải tần số &acirc;m l&ecirc;n đến 110 Decibels. Từ đ&oacute;, c&aacute;c con vật n&agrave;y sẽ từ bỏ thức ăn, nước, thậm ch&iacute; l&agrave; nơi ẩn n&aacute;u của ch&uacute;ng.<br /> Nhưng cường độ s&oacute;ng &acirc;m n&agrave;y kh&ocirc;ng c&oacute; bất kỳ ảnh hưởng n&agrave;o đối với con người v&agrave; vật nu&ocirc;i trong nh&agrave; như: ch&oacute;, m&egrave;o, chim, c&aacute; hay l&agrave; c&aacute;c th&uacute; nu&ocirc;i ở n&ocirc;ng trại. C&aacute;c bạn c&oacute; thể y&ecirc;n t&acirc;m sử dụng.</font>
 
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Back
Top