Máy gặt lúa liên hoàn

  • Thread starter haiyen.co2008
  • Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Đào Yên
- Địa chỉ: Hà nội
- Tel, Fax: 37914680
- email: huuhungjsc@hotmail.com
================================

<p>C&ocirc;ng ty TNHH Thương mại Th&agrave;nh Trường An chuy&ecirc;n nhập khẩu v&agrave; cung cấp c&aacute;c loại m&aacute;y n&ocirc;ng nghiệp, m&aacute;y c&ocirc;ng nghiệp v&agrave; x&acirc;y dựng. Hiện nay C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i cần b&aacute;n một số m&aacute;y gặt đập li&ecirc;n ho&agrave;n với chất lượng cao, gi&aacute; cả cạnh tranh, ưu thế về c&ocirc;ng nghệ.</p><p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i h&acirc;n hạnh được phục vụ qu&iacute; kh&aacute;ch!</p><p>Đ&agrave;o Y&ecirc;n</p><p>0986070852&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
 
Back
Top