máy phân tích Xơ Ankom quá VIP!@@

  • Thread starter thanhnhan88h
  • Ngày gửi
T

thanhnhan88h

Guest
<table x:str="" style="border-collapse: collapse; width: 338pt;" width="451" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><col style="width: 338pt;" width="451"> <tbody><tr style="height: 18pt;" height="24"> <td class="xl44" style="height: 18pt; width: 338pt;" width="451" height="24">máy phân tích sơ Ankom có khả năng phân tích 24 mẫu/ lần.
hoàn toàn tự động
người tiến hành làm thí nghiệm không trực tiếp tiếp xúc với nước nóng.
Chỉ cần cho mẫu cần xác định lượng chất xơ vào máy.
Máy sẽ tự động thêm bớt hóa chất sao cho phù hợp.
sau khi máy chạy xong->đem đi sấy->cân. ra kết quả.:eek:
intro_a2000.jpg
intro_a200.jpg

Ưu điểm: kết quả chính xác, nhanh chóng,rất có ích cho các doanh nghiệp sản xuất thức ăn gia súc.
Giá cả hợp lí d.;)
:eek::eek:
rất mong được hợp tác với các doanh nghiệp quan tâm về sản phẩm này.:10^:


mọi chi tiết xin liên hệ
CTY TNHH TM KHKT Lâm Việt
phone: 0904523181- gặp Nhân.
đt bàn:08.39964124- gặp Nhân
email:sales4@lamviet.com
địa chỉ:4/12 Phạm Văn Chiêu, Quận Gò Vấp, TP HCM.
</td> </tr> <tr style="height: 18pt;" height="24"> <td class="xl44" style="height: 18pt; width: 338pt;" width="451" height="24">
</td> </tr> <tr style="height: 18pt;" height="24"> <td class="xl44" style="height: 18pt; width: 338pt;" width="451" height="24">
</td> </tr> <tr style="height: 69pt;" height="92"> <td class="xl45" style="height: 69pt; width: 338pt;" x:str=" - Söû duïng kyõ thuaät toùi loïc cuûa Ankom cho pheùp thöïc hieän phaân tích xô moät caùch nhanh choùng, loïai boû nhöõng coâng vieäc tieáp xuùc vôùi nöôùc noùng trong quaù trình laøm xô. Heä thoáng töï ñoäng theâm löôïng vöøa ñuû hoùa chaát vaø tieán haønh chu trình röûa " width="451" height="92">
</td> </tr> <tr style="height: 18pt;" height="24"> <td class="xl46" style="height: 18pt; width: 338pt;" width="451" height="24">
</td> </tr> <tr style="height: 18pt;" height="24"> <td class="xl46" style="height: 18pt; width: 338pt;" width="451" height="24">
</td> </tr> <tr style="height: 18pt;" height="24"> <td class="xl46" style="height: 18pt; width: 338pt;" width="451" height="24">
</td> </tr> <tr style="height: 17.25pt;" height="23"> <td class="xl47" style="height: 17.25pt; width: 338pt;" width="451" height="23">
</td> </tr> <tr style="height: 17.25pt;" height="23"> <td class="xl48" style="height: 17.25pt; width: 338pt;" width="451" height="23">
</td> </tr> <tr style="height: 18.75pt;" height="25"> <td class="xl48" style="height: 18.75pt; width: 338pt;" width="451" height="25">
</td> </tr> <tr style="height: 18.75pt;" height="25"> <td class="xl48" style="height: 18.75pt; width: 338pt;" width="451" height="25">
</td> </tr> <tr style="height: 22.5pt;" height="30"> <td class="xl49" style="height: 22.5pt; width: 338pt;" width="451" height="30">
</td> </tr> <tr style="height: 22.5pt;" height="30"> <td class="xl48" style="height: 22.5pt; width: 338pt;" width="451" height="30">
</td> </tr> <tr style="height: 22.5pt;" height="30"> <td class="xl48" style="height: 22.5pt; width: 338pt;" width="451" height="30">
</td> </tr> <tr style="height: 22.5pt;" height="30"> <td class="xl48" style="height: 22.5pt; width: 338pt;" width="451" height="30">
</td> </tr> <tr style="height: 22.5pt;" height="30"> <td class="xl49" style="height: 22.5pt; width: 338pt;" width="451" height="30">
</td> </tr> <tr style="height: 22.5pt;" height="30"> <td class="xl48" style="height: 22.5pt; width: 338pt;" width="451" height="30">
</td> </tr> <tr style="height: 22.5pt;" height="30"> <td class="xl48" style="height: 22.5pt; width: 338pt;" x:str="Nhieät ñoä vaän haønh: 100°C " width="451" height="30">
</td> </tr> <tr style="height: 22.5pt;" height="30"> <td class="xl48" style="height: 22.5pt; width: 338pt;" width="451" height="30">
</td> </tr> <tr style="height: 22.5pt;" height="30"> <td class="xl48" style="height: 22.5pt; width: 338pt;" width="451" height="30">
</td> </tr> <tr style="height: 22.5pt;" height="30"> <td class="xl49" style="height: 22.5pt; width: 338pt;" width="451" height="30">
</td> </tr> <tr style="height: 22.5pt;" height="30"> <td class="xl48" style="height: 22.5pt; width: 338pt;" width="451" height="30">
</td> </tr> <tr style="height: 22.5pt;" height="30"> <td class="xl48" style="height: 22.5pt; width: 338pt;" width="451" height="30">
</td> </tr> <tr style="height: 22.5pt;" height="30"> <td class="xl48" style="height: 22.5pt; width: 338pt;" width="451" height="30">
</td> </tr> <tr style="height: 22.5pt;" height="30"> <td class="xl47" style="height: 22.5pt; width: 338pt;" width="451" height="30">
</td> </tr> <tr style="height: 22.5pt;" height="30"> <td class="xl50" style="height: 22.5pt; width: 338pt;" width="451" height="30">
</td> </tr> </tbody></table>
 


Last edited by a moderator:
Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top