MEN VI SINH CAO CẤP DÙNG TRONG NTTS

  • Thread starter CÔNG TY TNHH TM & DV VẠN LAM
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY TNHH TM & DV VẠN LAM
- Địa chỉ: 319 - C13 Lý T-hường Kiệt - Q.11 - Tp. HCM
- Tel, Fax: 083.8686110-38686109- 0907628456
- email: vanlambiotech@hcm.fpt.vn
================================

<p><font size="4">K&iacute;nh gửi qu&iacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng.</font></p><p>C&ocirc;ng ty TNHH TM &amp; DV Vạn L&acirc;m tự h&agrave;o l&agrave; nh&agrave; cung cấp độc quyền sản phẩm men vi sinh xử l&yacute; m&ocirc;i trường của tập đo&agrave;n BIO - SYSTEM INTERNATIONAL ( USA).</p><p>Hiện nay c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i đang cung cấp c&aacute;c sản phẩm men vi sinh trong lĩnh vực xử l&yacute; nước thải v&agrave; nu&ocirc;i trồng thủy sản tr&ecirc;n phạm vi cả nước.</p><p>Với phương ch&acirc;m g&oacute;p phần l&agrave;m giảm thiểu t&aacute;c động của c&aacute;c loại h&oacute;a chất đến m&ocirc;i trường nu&ocirc;i thủy sản, c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i đang nỗ lực đẩy mạnh việc sử dụng men vi sinh v&agrave;o lĩnh vực n&agrave;y.</p><p>H&atilde;y c&ugrave;ng ch&uacute;ng t&ocirc;i g&oacute;p phần đem lại hiệu quả cao cho lĩnh vực nu&ocirc;i trồng thủy sản n&oacute;i chung v&agrave; lợi &iacute;ch của qu&iacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng n&oacute;i ri&ecirc;ng.</p><p>H&atilde;y li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i để được tư vấn th&ecirc;m.</p><p>Rất h&acirc;n hạnh được phục vụ qu&iacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng. <br /></p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top