MỒI CÂU MỰC VIJ

  • Thread starter moicauvij
  • Ngày gửi
M

moicauvij

Guest
#1
<p><font size="2"><font face="Arial">Hiện nay,<strong><font color="#6cb434"> Vcamtech</font></strong></font><font color="#000000"><font face="Arial"> chuy&ecirc;n sản xuất v&agrave; cung cấp sỉ, lẻ <strong>Mồi c&acirc;u mực VIJ </strong>với lưỡi c&acirc;u sắc b&eacute;n kh&ocirc;ng rỉ, m&agrave;u sơn dạ quang thu h&uacute;t bền m&agrave;u kh&ocirc;ng tr&oacute;c, độ nổi mồi c&acirc;u tự nhi&ecirc;n chống thấm nước. </font></font><strong><font color="#6cb434"><font face="Arial">Vcamtech</font></font></strong><font color="#000000"><font face="Arial"> mong muốn l&agrave;m người bạn đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng ngư d&acirc;n lu&ocirc;n t&igrave;m t&ograve;i nghi&ecirc;n cứu cải tiến mồi c&acirc;u giả gi&uacute;p những người thẻ mực c&acirc;u mực đạt năng suất cao.</font></font></font></p><p><strong><font color="#008000">I. T&Ocirc;M MỐP</font></strong></p><p>&nbsp;</p><p><img class="imageattach" src="http://muare1.vcmedia.vn/images/2012/04/02/mr_801792_cc6e2efc3218bb68.jpg" border="0" /></p><p>&nbsp;</p><p>M&atilde; SP : VIJ 01-01_cam</p><p>Size: 2.5, 2.7, 2.8, 3.0, 3.3, 3.5</p><p>&nbsp;</p><p><img class="imageattach" src="http://muare1.vcmedia.vn/images/2012/04/02/mr_801792_87ad4a04c458f0c3.jpg" border="0" /></p><p>M&atilde; SP : VIJ 01-02_rau ma</p><p>Size: 2.5, 2.7, 2.8, 3.0, 3.3, 3.5</p><p>&nbsp;</p><p><img class="imageattach" src="http://muare1.vcmedia.vn/images/2012/04/02/mr_801792_b088e203b32c8b62.jpg" border="0" /></p><p>M&atilde; SP : VIJ 01-03_duong</p><p>Size: 2.5, 2.7, 2.8, 3.0, 3.3, 3.5</p><p>&nbsp;</p><p><img class="imageattach" src="http://muare1.vcmedia.vn/images/2012/04/02/mr_801792_094f8ec8865452ea.jpg" border="0" /></p><p>M&atilde; SP : VIJ 02-01_cam la</p><p>Size: 2.5, 2.7, 2.8, 3.0, 3.3, 3.5 </p><p>&nbsp;</p><p><img class="imageattach" src="http://muare1.vcmedia.vn/images/2012/04/02/mr_801792_70f7206224aebbba.jpg" border="0" /></p><p>M&atilde; SP : VIJ 02-02_tim la</p><p>Size: 2.5, 2.7, 2.8, 3.0, 3.3, 3.5 </p><p>&nbsp;</p><p><img class="imageattach" src="http://muare1.vcmedia.vn/images/2012/04/02/mr_801792_4025a20c719412fc.jpg" border="0" /></p><p>M&atilde; SP : VIJ 02-03_rau ma hong</p><p>Size: 2.5, 2.7, 2.8, 3.0, 3.3, 3.5 </p><p>&nbsp;</p><p><img class="imageattach" src="http://muare1.vcmedia.vn/images/2012/04/02/mr_801792_8c485188a760f55b.jpg" border="0" /></p><p>M&atilde; SP : VIJ 02-04_duong do</p><p>Size: 2.5, 2.7, 2.8, 3.0, 3.3, 3.5 </p><p>&nbsp;</p><p><img class="imageattach" src="http://muare1.vcmedia.vn/images/2012/04/02/mr_801792_ba95b7ef234b039b.jpg" border="0" /></p><p>M&atilde; SP : VIJ 02-05_nghe hong</p><p>Size: 2.5, 2.7, 2.8, 3.0, 3.3, 3.5 </p><p>&nbsp;</p><p><img class="imageattach" src="http://muare1.vcmedia.vn/images/2012/04/02/mr_801792_0cb17f9fe55ec025.jpg" border="0" /></p><p>M&atilde; SP : VIJ 02-06_tim do</p><p>Size: 2.5, 2.7, 2.8, 3.0, 3.3, 3.5 </p><p>&nbsp;</p><p><img class="imageattach" src="http://muare1.vcmedia.vn/images/2012/04/02/mr_801792_c870473b64bb5371.jpg" border="0" /></p><p>M&atilde; SP : VIJ 05-01_7 mau bung cam</p><p>Size: 2.5, 2.7, 2.8, 3.0, 3.3, 3.5 </p><p>&nbsp;</p><p><img class="imageattach" src="http://muare1.vcmedia.vn/images/2012/04/02/mr_801792_8731b8f9ebc1333c.jpg" border="0" /></p><p>M&atilde; SP : VIJ 05-02_7 mau bung trang</p><p>Size: 2.5, 2.7, 2.8, 3.0, 3.3, 3.5 </p><p>&nbsp;</p><p><strong><font color="#008000">II. T&Ocirc;M NHỰA</font></strong></p><p>&nbsp;</p><p><img class="imageattach" src="http://muare1.vcmedia.vn/images/2012/04/02/mr_801792_aa49dd9624680fea.jpg" border="0" /></p><p>M&atilde; SP : VIJ 11-01_cam</p><p>Size: 3.0 </p><p><img class="imageattach" src="http://muare1.vcmedia.vn/images/2012/04/02/mr_801792_509df0f1562c0ef3.jpg" border="0" /></p><p>M&atilde; SP : VIJ 11-02_hong</p><p>Size: 3.0 </p><p>&nbsp;</p><p><img class="imageattach" src="http://muare1.vcmedia.vn/images/2012/04/02/mr_801792_d77cc3416b44c193.jpg" border="0" /></p><p>M&atilde; SP : VIJ 11-03_tim</p><p>Size: 3.0 </p><p>&nbsp;</p><p><img class="imageattach" src="http://muare1.vcmedia.vn/images/2012/04/02/mr_801792_3bfdc198ce301bc5.jpg" border="0" /></p><p>M&atilde; SP : VIJ 14-01_5 mau</p><p>Size: 3.0 </p><p>&nbsp;</p><p><font color="#008000"><strong>III. T&Ocirc;M BỌC VẢI</strong></font></p><p><img class="imageattach" src="http://muare1.vcmedia.vn/images/2012/04/02/mr_801792_3c51981d90e7768a.jpg" border="0" /></p><p>M&atilde; SP : VIJ21-01</p><p>Size: 2.5, 2.7, 2.8, 3.0, 3.3, 3.5 </p><p>&nbsp;</p><p><font color="#008000"><strong>IV. T&Ocirc;M TH&Acirc;N TRẮNG</strong></font></p><p><img class="imageattach" src="http://muare1.vcmedia.vn/images/2012/04/02/mr_801792_784bb0cf1cc27e0a.jpg" border="0" /></p><p>M&atilde; SP : VIJ21-01</p><p>Size: 2.5, 2.7, 2.8, 3.0, 3.3, 3.5 </p><p>&nbsp;</p><p>Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu về sản phẩm xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i.</p><p><strong>Địa chỉ: 459 B&agrave; Hạt, Phường 8, Quận 10, TP.HCM</strong></p><p><strong>Li&ecirc;n hệ: Ms.Ti&ecirc;n 0903 009 719</strong></p><p><strong>Email: <a href="mailto:info@vij.vn">info@vij.vn</a></strong></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Vcamtech Co., Ltd
- Địa chỉ: 459 Bà Hạt, Phường 8, Quận 10
- Điện thoại: +84 8 3957 2070 - Fax: 0903 009 719
- email: thaotien@vij.vn
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx