MỜI HỢP TÁC SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH ẾCH GIỐNG THÁI LAN

  • Thread starter CTY TNHH MYV TÂN DŨNG NGHỆ
  • Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CTY TNHH MYV TÂN DŨNG NGHỆ
- Địa chỉ: 10/9B Tân Quý Tây,ấp 2 xã Tân Quý Tây, Bình Chánh TPHCM
- Tel, Fax: 0928607030 ::: FaX
- email: ngoclinha@gmail.com
================================

&nbsp;C&Ocirc;NG TY CH&Uacute;NG T&Ocirc;I C&Oacute; HAI TRẠI ẾCH, QUANH NĂM C&Oacute; B&Aacute;N &Ecirc;CH GIỐNG TH&Aacute;I LAN,RẤT MONG ĐƯƠC PHỤC VỤ B&Agrave; CON.CH&Uacute;NG T&Ocirc;I MONG ĐƯƠC HỢP T&Aacute;C VỚI C&Aacute; NH&Acirc;N V&Agrave; TẬP THỂ ĐỂ MỞ RỘNG QUY M&Ocirc; SẢN XUẤT V&Agrave; KINH DOANH &Ecirc;CH GIỐNG V&Agrave; ẾCH THƯƠNG PHẨM.ƯU TI&Ecirc;N HỢP T&Aacute;C VỚI C&Aacute; NH&Acirc;N V&Agrave; T&Acirc;P TH&Ecirc; TẠI TỈNH KI&Ecirc;N GIANG.<br /><font size="5" />
 
Back
Top