Mua bán cá giống chất lượng tốt nhất tại Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk

  • Thread starter LÊ THANH TÝ
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
L

LÊ THANH TÝ

Guest
#1
<p class="p_first" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 20px; color: #4d4d4d; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 13px; vertical-align: baseline; padding-top: 20px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; clear: left; border-width: 0px"><span style="line-height: 19px">Cơ sở c&aacute; gi&ocirc;́ng&nbsp;</span><strong style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 19px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-style: inherit; vertical-align: baseline; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-width: 0px"><span style="line-height: 27px; font-size: large">VĂN SỸ</span></strong><span style="line-height: 19px">&nbsp;chuy&ecirc;n mua v&agrave; b&aacute;n c&aacute; loại c&aacute; gi&ocirc;́ng ph&ocirc;̉ bi&ecirc;́n, c&aacute; đặc bi&ecirc;̣t v&agrave; c&aacute; cảnh... cho c&aacute;c h&ocirc;̣ nu&ocirc;i, c&aacute;c dự &aacute;n khuy&ecirc;́n n&ocirc;ng - n&ocirc;ng nghi&ecirc;̣p, dự &aacute;n thủy sản... Tr&ecirc;n địa b&agrave;n c&aacute;c huy&ecirc;̣n, TP.Bu&ocirc;n Ma Thu&ocirc;̣t - đăkLăk v&agrave; c&aacute;c tỉnh l&acirc;n thu&ocirc;̣c khu vực mi&ecirc;̀n chung t&acirc;y nguy&ecirc;n.</span></p><p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 20px; color: #4d4d4d; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 13px; vertical-align: baseline; padding-top: 20px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; clear: left; border-width: 0px"><strong style="font-family: inherit; line-height: 19px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-style: inherit; vertical-align: baseline; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-width: 0px"><span style="font-family: inherit; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-decoration: underline; border-width: 0px">Đăc bi&ecirc;̣t :</span></strong></p><p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 20px; color: #4d4d4d; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 13px; vertical-align: baseline; padding-top: 20px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; clear: left; border-width: 0px">- ch&uacute;ng t&ocirc;i b&aacute;n v&agrave; sẽ v&acirc;̣n chuy&ecirc;̉n đ&ecirc;́n t&acirc;̣n nơi cho những ai c&oacute; như c&acirc;̀u mua s&ocirc;́ lượng lớn.</p><p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 20px; color: #4d4d4d; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 13px; vertical-align: baseline; padding-top: 20px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; clear: left; border-width: 0px"><strong style="font-family: inherit; line-height: 19px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-style: inherit; vertical-align: baseline; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-width: 0px">Mọi chi ti&ecirc;́t xin li&ecirc;n h&ecirc;̣:</strong></p><p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 20px; color: #4d4d4d; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 13px; vertical-align: baseline; padding-top: 20px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; clear: left; border-width: 0px">s&ocirc;́ 176 Bu&ocirc;n Cao x&atilde; Eakao, Bu&ocirc;n Ma Thu&ocirc;̣t, đăklăk.</p><p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 20px; color: #4d4d4d; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 13px; vertical-align: baseline; padding-top: 20px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; clear: left; border-width: 0px"><span style="line-height: 19px">đt :</span><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 36px; font-size: x-large">&nbsp;<strong style="font-family: inherit; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-style: inherit; vertical-align: baseline; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-width: 0px">0905 668 399</strong></span><span style="line-height: 19px">&nbsp;hoặc&nbsp;</span><strong style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 19px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-style: inherit; vertical-align: baseline; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-width: 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">0962250447</span></strong><span style="line-height: 19px">&nbsp;Gặp A Sỹ đ&ecirc;̉ được trao đ&ocirc;̉i cụ th&ecirc;̉.</span></p><p class="p_last" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 20px; color: #4d4d4d; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 13px; vertical-align: baseline; padding-top: 20px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; clear: left; border-width: 0px"><em style="font-family: inherit; line-height: 19px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-style: inherit; vertical-align: baseline; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-width: 0px"><strong style="font-family: inherit; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-style: inherit; vertical-align: baseline; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-width: 0px">Xin cảm ơn !</strong></em></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: LÊ THANH TÝ
- Địa chỉ: 176 buôn cao xã eakao tp. buôn ma thuột đăk lăk
- Điện thoại: 0905668399 - Fax:
- email: thanhty226@gmail.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận