Mua bán "Chồn Nhung Đen" tại Phổ Yên - Thái Nguyên

  • Thread starter Trần Văn Huệ
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

Trần Văn Huệ

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trần Văn Huệ
- Địa chỉ: Xóm Vàng - Tân Hương - Phổ Yên - Thái Nguyên
- Tel, Fax: ::: FaX 0986027205
- email: giangtranngoc.tng@gmail.com
================================

<p>T&ocirc;i Trần Văn Huệ đang c&oacute; con giống &quot;Chồn Nhung Đen&quot; muốn b&aacute;n.</p><p>Ai c&oacute; nhu cầu chăn nu&ocirc;i, học c&aacute;ch chăn s&oacute;c_nu&ocirc;i dưỡng giống vật nu&ocirc;i đem lại nhiều hiệu quả kinh tế n&agrave;y c&oacute; thể li&ecirc;n hệ với t&ocirc;i theo số đtdd: 0986027205, số m&aacute;y để b&agrave;n: 02803663302.</p><p>Mọi th&ocirc;ng tin muốn được giải đ&aacute;p c&oacute; thể li&ecirc;n trực tiếp với t&ocirc;i. </p><p>T&ocirc;i sẽ tư vấn c&aacute;ch chăn nu&ocirc;i l&agrave;m chuồng trại cho c&aacute;c bạn để c&oacute; thể đạt được hiệu quả kinh tế cao nhất từ giống vật nu&ocirc;i đầy tiềm năng n&agrave;y.</p><p>Chồn nhung đen sinh trưởng v&agrave; ph&aacute;t triển nhanh &iacute;t bệnh tật do vậy nhanh thu hồi vốn v&agrave; c&oacute; l&atilde;i cao.</p><p>T&ocirc;i thu mua chồn nhung đen thương phẩm, b&aacute;n chồn nhung đen gi&ocirc;ng tốt với gi&aacute; cả cạnh tranh, hợp l&yacute; cho cả người b&aacute;n lẫn người mua.</p><p>Đ/c: X&oacute;m V&agrave;ng - T&acirc;n Hương - Phổ Y&ecirc;n - Th&aacute;i Nguy&ecirc;n</p><p>SĐT: 0986027205&nbsp; hoặc 02803663302&nbsp; <br /></p><p>&nbsp;</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


Top