mua bán dông thịt và dông giống

  • Thread starter TrÆ°Æ¡ng Đông Hoà
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

Trương Đông Hoà

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trương Đông Hoà
- Địa chỉ: Phòng NN và PTNT huyện Đông Hoà
- Tel, Fax: Tel 01658292607,cquan 0573.531034, fax0573532105
- email: Phongnnptntdonghoa@gmail.com
================================

<p>Hiện t&ocirc;i đ&atilde; tổ chức nu&ocirc;i d&ocirc;ng cho nhiều hộ n&ocirc;ng d&acirc;n trong hơn 3 năm qua với nhiều qui m&ocirc; chuồng nu&ocirc;i, từ v&agrave;i trăm m2 đến trang trại 2,5 ha. Từ x&acirc;y chuồng tr&ecirc;n c&aacute;t đến tr&ecirc;n nền đất thịt (đổ c&aacute;t v&agrave;o chuồng nu&ocirc;i). Đ&uacute;c kết thực tế v&agrave; từ t&agrave;i liệu nu&ocirc;i d&ocirc;ng c&aacute;t của Nguyễn L&acirc;n H&ugrave;ng, phương ph&aacute;p nu&ocirc;i d&ocirc;ng của nh&agrave; xuất bản mỹ thuật, c&aacute;c th&ocirc;ng tin từ c&aacute;c cơ quan chuy&ecirc;n m&ocirc;n B&igrave;nh thuận, viện sinh học nhiệt đới...bước đầu tạm c&oacute; một qui tr&igrave;ng nu&ocirc;i cơ bản, c&oacute; thể tư vấn phần n&agrave;o cho qu&iacute; bạn c&oacute; nhu cầu chăn nu&ocirc;i d&ocirc;ng nhằm hạn chế rủi ro, n&acirc;ng cao hiệu quả chăn nu&ocirc;i.</p><p>-Cung ứng d&ocirc;ng giống v&agrave; d&ocirc;ng thịt (gi&aacute; cả theo thị trường chung từng thời điểm)</p><p>&nbsp;( Li&ecirc;n hệ BS T&ograve;ng, ph&ograve;ng NN&amp;PTNT huyện Đ&ocirc;ng Ho&agrave;, đt: 0573531034, 01658292607)</p><p>- </p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top