MUA BÁN NHÍM GIỐNG, NHÍM CHỬA, NHÍM BỐ MẸ, NHÍM THƯƠNG PHẨM

  • Thread starter NGUYỄN PHÚ CƯỜNG
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

NGUYỄN PHÚ CƯỜNG

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: NGUYỄN PHÚ CƯỜNG
- Địa chỉ: Xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
- Tel, Fax: 0979866319 ::: FaX
- email: dv_007hvcs@yahoo.com
================================

<p>Trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i hiện c&oacute; nh&iacute;m giống, nh&iacute;m bố mẹ, nh&iacute;m chửa để cung cấp cho b&agrave; con. Đảm bảo thủ tuc ph&aacute;p l&yacute;.</p><br /><br /><p>Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ: NGUYỄN PH&Uacute; CƯỜNG - X&atilde; Ninh Nhất, th&agrave;nh phố Ninh B&igrave;nh, tỉnh Ninh B&igrave;nh.</p><br /><br /><p>DT: 0979866319</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top