Mua bán Nhím và Heo rừng giống

  • Thread starter chinhcnk
  • Ngày gửi
C

chinhcnk

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Văn Chính
- Địa chỉ: Cát Tiến, Phù Cát, Bình Định
- Tel, Fax: 0905827292 ::: FaX ::: FaX
- email: chinhcnk@gmail.com
================================

<p><font size="4">Trang trại chăn nu&ocirc;i động vật hoang d&atilde; &quot; <strong>Ch&iacute;nh Điểm</strong>&quot;&nbsp;mua-b&aacute;n Nh&iacute;m v&agrave; heo rừng giống; hiện tại trại t&ocirc;i đang c&oacute; nhu cầu b&aacute;n Nh&iacute;m mọi th&aacute;ng tuổi ( Từ 2 th&aacute;ng tuổi đến sinh sản ) v&agrave; heo rừng lai F4, đặt biệt trại c&oacute; b&aacute;n heo rừng rin đ&atilde; thuần. Gi&aacute; thỏa thuận, xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ ĐT: 0905827292 gặp Ch&iacute;nh!</font></p><p><font size="4">C&aacute;c lo&agrave;i khi xuất b&aacute;n lu&ocirc;n đầy đủ thủ tục đăng k&yacute; chăn nu&ocirc;i hợp ph&aacute;p (Bi&ecirc;n bản kiểm tra xuất của Hạt Kiểm l&acirc;m v&agrave; h&oacute;a đơn b&aacute;n h&agrave;ng theo quy định hiện h&agrave;nh của bộ t&agrave;i ch&iacute;nh)</font></p>
 
Back
Top