Mua bán thuốc thú y - thủy sản

#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Lâm Kim Thịnh
- Địa chỉ: Cty TNHH VITAPHA
- Tel, Fax: 08 6250 9682 ::: FaX 08 6250 9674
- email: lamkimthinh@yahoo.com
================================

<p>C&ocirc;ng ty VITAPHA Xin k&iacute;nh ch&agrave;o qu&iacute; kh&aacute;ch!</p><p>C&ocirc;ng ty VITAPHA được th&agrave;nh lập ng&agrave;y 28 th&aacute;ng 03 năm 2008. Chuy&ecirc;n phục vụ d&ograve;ng sản phẩm dinh dưỡng, thuốc kh&aacute;ng sinh cho nu&ocirc;i trồng thủy sản v&agrave; gia s&uacute;c gia cầm.</p><p>Qua hai năm t&igrave;m hiểu, x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển, VITAPHA đ&atilde; x&acirc;y dựng được: </p><p>- 50 sản phẩm dinh dưỡng.</p><p>- 20 sản phẩm men ti&ecirc;u h&oacute;a.</p><p>- 12 sản phẩm xử l&iacute;&lrm;, cải tạo m&ocirc;i trường nu&ocirc;i trồng thủy sản.</p><p>Với t&acirc;m huyết nghề nhiệp, tầm nh&igrave;n v&agrave; sứ mệnh của c&ocirc;ng ty. VITAPHA đ&atilde; được qu&iacute; b&agrave; con, qu&iacute; đại l&lrm;&yacute; t&iacute;n nhiệm v&agrave; ủng hộ sản phẩm của c&ocirc;ng ty.</p><p>Th&aacute;ng 05 năm 2010 để li&ecirc;n kết tốt hơn v&agrave; nhận được phản &aacute;nh kịp thời của qu&iacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng v&agrave; c&ocirc;ng ty. C&ocirc;ng ty VITAPHA ch&uacute;ng t&ocirc;i ch&iacute;nh thức khai trương website vitapha.com.vn, th&ocirc;ng qua website n&agrave;y qu&iacute; kh&aacute;ch c&oacute; thể trao đổi, t&igrave;m hiểu đ&oacute;ng g&oacute;p để đưa ng&agrave;nh chăn nu&ocirc;i v&agrave; n&ocirc;ng trồng thủy sản Việt Nam l&ecirc;n một tầm cao mới.</p><p>Với tầm nh&igrave;n: G&oacute;p phần gia tăng gi&aacute; trị sản phẩm n&ocirc;ng nghiệp tr&ecirc;n thương trường quốc tế.</p><p>Với sứ mệnh: V&igrave; T&acirc;m phục vụ.</p><p>Với cam kết: Kh&ocirc;ng sử dụng c&aacute;c chất cấm c&oacute; hại sức khỏe cộng đồng.</p><p>Lấy Niềm Tin &ndash; Chất Lượng sản phẩm l&agrave;m kim chỉ nam để kinh doanh. Tập thể Nh&acirc;n vi&ecirc;n VITAPHA sẽ đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng qu&iacute; c&ocirc;ng ty, qu&iacute; đại l&yacute;&lrm;, b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n tr&ecirc;n bước đường hội nhập v&agrave; ph&aacute;t triển.</p><p>Tr&acirc;n trọng k&iacute;nh ch&agrave;o!</p><p>C&ocirc;ng ty TNHH VITAPHA<br />Địa chỉ: 16G/1 Khu phố 2, P. Hiệp Th&agrave;nh, Quận 12, Tp. Hồ Ch&iacute; Minh<br />ĐT: 08.6250 9674 &ndash; 08.6250 9682 &ndash; Fax: 08.6250 9674<br />Website: <a href="http://www.vitapha.com.vn/">www.vitapha.com.vn</a><br />Email: <a href="mailto:vitapha@gmail.com">vitapha@gmail.com</a></p><p>Li&ecirc;n hệ: <a href="mailto:lamkimthinh@yahoo.com">lamkimthinh@yahoo.com</a> <br />DĐ: 0938 134 700</p>
 

Top