Mua bán ung cấp heo rừng thịt và heo rừng giống việt nam và heo rừng l

  • Thread starter hai_linfox
  • Ngày gửi
H

hai_linfox

Guest
#1
<font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0in 0in 0pt; text-align: center; vertical-align: baseline; mso-line-height-alt: 17.35pt"><strong><span style="color: black; font-family: &quot;inherit&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 28pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family: Arial">TRẠI HEO RỪNG</span></strong><span style="color: black; font-family: &quot;inherit&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 11.5pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family: Arial"></span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0in 0in 0pt; text-align: center; vertical-align: baseline; mso-line-height-alt: 17.35pt; tab-stops: 550.85pt"><span style="color: black; font-family: &quot;inherit&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 22.5pt; mso-bidi-font-size: 11.5pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family: Arial">ĐỒNG NHƯ T&Ugrave;NG</span><span style="color: black; font-family: &quot;inherit&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 11.5pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family: Arial"></span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0in 0in 0pt; text-align: center; line-height: 17.35pt; vertical-align: baseline"><strong><span style="color: black; font-family: &quot;inherit&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 11.5pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family: Arial">&nbsp;</span></strong><strong><u><span style="color: black; font-family: &quot;inherit&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 15.5pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family: Arial">Địa Chỉ</span></u></strong><strong><span style="color: black; font-family: &quot;inherit&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 18pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family: Arial">: KDC Minh Tuấn, B&igrave;nh Đ&aacute;ng, Binh H&ograve;a, Thuận An, B&igrave;nh Dương</span></strong><span style="color: black; font-family: &quot;inherit&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 11.5pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family: Arial"></span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0in 0in 0pt; text-align: center; line-height: 17.35pt; vertical-align: baseline"><strong><span style="color: black; font-family: &quot;inherit&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 15.5pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family: Arial">( 0935158971)</span></strong><span style="color: black; font-family: &quot;inherit&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 11.5pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family: Arial"></span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0in 0in 0pt; text-align: center; vertical-align: baseline; mso-line-height-alt: 17.35pt"><span style="padding: 0in; border: 1pt windowtext; color: black; font-family: &quot;inherit&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 18pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family: Arial; mso-border-alt: none windowtext 0in">Email:</span><span style="color: black; font-family: &quot;inherit&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 18pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family: Arial">&nbsp;</span><a href="mailto:haiphamminhlf@gmail"><em><span style="font-family: &quot;inherit&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 15.5pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family: Arial"><font color="#0000ff">haiphamminhlf@gmail</font></span></em></a><em><span style="color: black; font-family: &quot;inherit&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 15.5pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family: Arial">.com</span></em><span style="color: black; font-family: &quot;inherit&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 11.5pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family: Arial"></span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0in 0in 0pt; text-align: center; line-height: 17.35pt; vertical-align: baseline"><span style="color: black; font-family: &quot;inherit&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 11.5pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family: Arial">&nbsp;&nbsp;&nbsp; @@@&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; @@@&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; @@@</span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0in 0in 0pt; text-align: center; line-height: 17.35pt; vertical-align: baseline"><strong><span style="color: black; font-family: &quot;inherit&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 15.5pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family: Arial">Chuy&ecirc;n cung cấp heo rừng thịt v&agrave; heo rừng giống việt nam v&agrave; heo rừng lai.</span></strong><span style="color: black; font-family: &quot;inherit&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 11.5pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family: Arial"></span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0in 0in 0pt; line-height: 17.35pt; vertical-align: baseline"><strong><span style="color: black; font-family: &quot;inherit&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 14pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family: Arial">Heo c&oacute; thể chất khỏe, c&oacute; khả năng tăng trưởng mạnh, con giống c&oacute; trọng lượng từ 06 kg trở l&ecirc;n. C&oacute; sức đề kh&aacute;ng cao giảm thiểu được nhiều rủi ro trong chăn nu&ocirc;i.</span></strong><span style="color: black; font-family: &quot;inherit&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 11.5pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family: Arial"></span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0in 0in 0pt; line-height: 17.35pt; vertical-align: baseline"><strong><span style="color: black; font-family: &quot;inherit&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 14pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family: Arial">L&uacute;c trưởng th&agrave;nh con đực nặng 70-110 kg, con c&aacute;i nặng 50-80 kg. Hiệu quả kinh tế cao, dễ chăn nu&ocirc;i, &iacute;t rũi ro, Chất lượng thịt được xếp v&agrave;o loại đặc sản. Theo nghi&ecirc;n cứu th&igrave; thị trường heo rừng sẽ c&oacute; nhu cầu rất lớn trong 10 năm tới v&agrave; c&oacute; khả năng xuất khẩu cao.</span></strong><span style="color: black; font-family: &quot;inherit&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 11.5pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family: Arial"></span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0in 0in 0pt; line-height: 17.35pt; vertical-align: baseline"><strong><span style="color: black; font-family: &quot;inherit&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 14pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family: Arial">- Heo của ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; được ti&ecirc;m ngừa vaccin v&agrave; c&oacute; giấy lưu h&agrave;nh cho b&agrave; con ở xa.</span></strong><span style="color: black; font-family: &quot;inherit&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 11.5pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family: Arial"></span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0in 0in 0pt; line-height: 17.35pt; vertical-align: baseline"><strong><span style="color: black; font-family: &quot;inherit&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 14pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family: Arial">- Hổ trợ c&aacute;c kỹ thuật mới nhất về nu&ocirc;i heo rừng, vĩnh viễn.</span></strong><span style="color: black; font-family: &quot;inherit&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 11.5pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family: Arial"></span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0in 0in 0pt; line-height: 17.35pt; vertical-align: baseline"><strong><span style="color: black; font-family: &quot;inherit&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 14pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family: Arial">- Hướng dẫn tận t&igrave;nh, theo s&aacute;t cho kh&aacute;ch h&agrave;ng lần đầu ti&ecirc;n quan t&acirc;m &amp; đầu tư v&agrave;o lĩnh vực, lập trang trại nu&ocirc;i heo rừng.</span></strong><span style="color: black; font-family: &quot;inherit&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 11.5pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family: Arial"></span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0in 0in 0pt; line-height: 17.35pt; vertical-align: baseline"><strong><span style="color: black; font-family: &quot;inherit&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 14pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family: Arial">Hiệu quả trong việc chăn nu&ocirc;i heo rừng của b&agrave; con l&agrave; uy t&iacute;nh của t&ocirc;i.</span></strong><span style="color: black; font-family: &quot;inherit&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 11.5pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family: Arial"></span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0in 0in 0pt; text-align: center; line-height: 17.35pt; vertical-align: baseline"><strong><em><span style="color: black; font-family: &quot;inherit&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 14pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family: Arial">Đến với Trại ch&uacute;ng t&ocirc;i, qu&yacute; b&agrave; con sẽ được:</span></em></strong><span style="color: black; font-family: &quot;inherit&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 11.5pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family: Arial"></span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0in 0in 0pt; text-align: center; line-height: 17.35pt; vertical-align: baseline"><strong><u><span style="color: black; font-family: &quot;inherit&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 14pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family: Arial">Gi&aacute; Cả Cạnh Tranh.</span></u></strong><span style="color: black; font-family: &quot;inherit&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 11.5pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family: Arial"></span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0in 0in 0pt; line-height: 17.35pt; vertical-align: baseline"><strong><span style="color: black; font-family: &quot;inherit&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 14pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family: Arial">F&nbsp;<u>Heo thịt</u>&nbsp;gi&aacute; từ &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100.000<sup>đ</sup>&nbsp; ---&nbsp; 110.000<sup>đ</sup>/kg.</span></strong><span style="color: black; font-family: &quot;inherit&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 11.5pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family: Arial"></span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0in 0in 0pt; line-height: 17.35pt; vertical-align: baseline"><strong><span style="color: black; font-family: &quot;inherit&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 14pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family: Arial">F&nbsp;<u>Heo giống</u>&nbsp;gi&aacute; từ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 130.000<sup>đ&nbsp;&nbsp;</sup>&nbsp;--- 150.000<sup>đ</sup>/kg.</span></strong><span style="color: black; font-family: &quot;inherit&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 11.5pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family: Arial"></span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0in 0in 0pt; line-height: 17.35pt; vertical-align: baseline"><strong><span style="color: black; font-family: &quot;inherit&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 14pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family: Arial">F&nbsp;&nbsp;<u>Heo rừng con</u>&nbsp;gi&aacute; từ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.000.000<sup>đ</sup>&nbsp; --- 1.500.000<sup>đ</sup>/con (5kg &ndash; 10kg)</span></strong><span style="color: black; font-family: &quot;inherit&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 11.5pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family: Arial"></span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0in 0in 4.35pt; line-height: 17.35pt; vertical-align: baseline"><strong><span style="color: black; font-family: &quot;inherit&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 14pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family: Arial">&nbsp;&nbsp;<em><u>Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ trực tiếp A. T&ugrave;ng hoặc</u></em><u>&nbsp; &nbsp;:&nbsp; 0912241380</u></span></strong><span style="color: black; font-family: &quot;inherit&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 11.5pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family: Arial"></span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Đồng Như Tùng
- Địa chỉ: Địa Chỉ: KDC Minh Tuấn, Bình Đáng, Binh Hòa, Thuận An, Bình Dương
- Điện thoại: 0935158971 - Fax:
- email: haiphamminhlf@gmail.com
 

H

hai_linfox

Guest
#2
Mua Bán Chuyên cung cấp heo rừng thịt và heo rừng giống việt nam.

TRẠI HEO RỪNG
ĐỒNG NHƯ TÙNG
Địa Chỉ: KDC Minh Tuấn, Bình Đáng, Binh Hòa, Thuận An, Bình Dương
( 0935158971)
Email: haiphamminhlf@gmail.com
@@@ @@@ @@@
Chuyên cung cấp heo rừng thịt và heo rừng giống việt nam và heo rừng lai.
Heo có thể chất khỏe, có khả năng tăng trưởng mạnh, con giống có trọng lượng từ 06 kg trở lên. Có sức đề kháng cao giảm thiểu được nhiều rủi ro trong chăn nuôi.
Lúc trưởng thành con đực nặng 70-110 kg, con cái nặng 50-80 kg. Hiệu quả kinh tế cao, dễ chăn nuôi, ít rũi ro, Chất lượng thịt được xếp vào loại đặc sản. Theo nghiên cứu thì thị trường heo rừng sẽ có nhu cầu rất lớn trong 10 năm tới và có khả năng xuất khẩu cao.
- Heo của chúng tôi đã được tiêm ngừa vaccin và có giấy lưu hành cho bà con ở xa.
- Hổ trợ các kỹ thuật mới nhất về nuôi heo rừng, vĩnh viễn.
- Hướng dẫn tận tình, theo sát cho khách hàng lần đầu tiên quan tâm & đầu tư vào lĩnh vực, lập trang trại nuôi heo rừng.
Hiệu quả trong việc chăn nuôi heo rừng của bà con là uy tính của tôi.
Đến với Trại chúng tôi, quý bà con sẽ được:
Giá Cả Cạnh Tranh.
F Heo thịt giá từ 100.000đ --- 110.000đ/kg.
F Heo giống giá từ 130.000đ --- 150.000đ/kg.
F Heo rừng con giá từ 1.000.000đ --- 1.500.000đ/con (5kg – 10kg)
Mọi chi tiết xin liên hệ trực tiếp A. Tùng hoặc : 0912241380