mua bán và hướng dấn cách nuôi giun Quế và giun Thái Bình 3 đạt sản lượng cao 10kg/1m2

  • Thread starter tran quoc sang
  • Ngày gửi
T

tran quoc sang

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRẦN QUỐC SÁNG
- Địa chỉ: VÕNG LA_VÕNG LA_ĐÔNG ANH_HÀ NỘI
- Tel, Fax: 0977222530 hoac 0439515721 ::: FaX
- email: love_9x10@yahoo.com
================================

<font size="3">đến với t&ocirc;i bạn sẽ đc hướng dẫn c&aacute;ch nu&ocirc;i giun tận t&igrave;nh , khoa học, với vốn đầu tư ban đầu thấp ph&ugrave; hợp với địa h&igrave;nh v&agrave; thời tiết của c&aacute;c v&ugrave;ng tr&ecirc;n to&agrave;n quốc nhờ kinh nghiệm nu&ocirc;i l&acirc;u năm với sự tư vấn của c&aacute;c nh&agrave; khoa học như: NGUYỄN C&Ocirc;NG TẠN, L&Ecirc; KHẮC T&Iacute;CH, NGUYỄN XU&Acirc;N T&Aacute;M... M&ocirc; h&igrave;nh nu&ocirc;i giun của ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; đc phổ biến nhiều năm liền tr&ecirc;n đ&agrave;i truyền h&igrave;nh như k&ecirc;nh VTV2, VTV1, truyền h&igrave;nh c&aacute;p VTC6. đ&atilde; c&oacute; nhiều n&ocirc;ng đ&acirc;n c&aacute;c tỉnh tr&ecirc;n to&agrave;n quốc học tập v&agrave; &aacute;p dụng m&ocirc; h&igrave;nh của ch&uacute;ng t&ocirc;i đưa v&agrave;o chăn nu&ocirc;i đều th&agrave;nh c&ocirc;ng v&agrave; mang lại hiệu quả cao. Nếu bạn muốn th&agrave;nh c&ocirc;ng trong chăn nu&ocirc;i với đầu v&agrave;o thức ăn chăn nu&ocirc;i thấp, h&atilde;y đến với kỹ thuật nu&ocirc;i giun của ch&uacute;ng t&ocirc;i <br /></font>
 
Back
Top