Mua gà rừng tai trắng

  • Thread starter Hoàng Xuân Thuá»·
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
H

Hoàng Xuân Thuỷ

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hoàng Xuân Thuỷ
- Địa chỉ: Cúc phương - Nho Quan - Ninh Bình
- Tel, Fax: 0915.635.615 ::: FaX
- email: Thuyhoangxuan@gmail.com
================================

<p>Hiện nay nh&agrave; m&igrave;nh đang nu&ocirc;i 200 cặp g&agrave; rừng tai đỏ, lo&agrave;i n&agrave;y dễ nu&ocirc;i v&agrave; rất hiệu quả kinh tế, tuy vậy m&igrave;nh vẫn phải nu&ocirc;i nhốt ch&uacute;ng trong c&aacute;c &ocirc; chuồng c&oacute; lưới B40 bao quanh. M&igrave;nh c&oacute; nghe n&oacute;i l&agrave; đ&atilde; c&oacute; nơi nu&ocirc;i được giống g&agrave; rừng tai trắng, một năm đẻ khoảng 7 lứa, mỗi lứa khoảng 7-8 quả, đặc biệt l&agrave; c&oacute; thể nu&ocirc;i thả vườn được. Bạn n&agrave;o c&oacute; giống g&agrave; n&agrave;y b&aacute;n th&igrave; điện thoại cho m&igrave;nh nh&eacute;.</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top