mua go trac,go sua co giay to,thu tuc day du

  • Thread starter YANG
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Y

YANG

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: YANG
- Địa chỉ: CHN
- Tel, Fax: 008613207715889 ::: FaX VIET NAM 01689211966
- email: 1260415305@qq.com
================================

<p>THONG TIN CUA CAC BAN TOI DANG QUAN TAM VA CO DU KHA NANG DE DAP UNG YEU CAU NHU DA NEU....HY VONG THONG TIN CUA CAC BAN VE GO TRAC , GO SUA [LAO] LA DAY DU VA CAC BAN CUNG CO DU NANG LUC DE THUC HIEN THUONG MAI QUOC TE.......XIN CAM ON!</p><p>............................</p><p>QUY TRINH MUA BAN NHU SAU;</p><p>&nbsp;CHUNGTOI SE LIEN LAC NGAY VOI CAC BAN SAU KHI NHAN DUOC THONG TIN CHAC CHAN VE SO LUONG,KICH THUOC, GIA CA,GIAY TO THU TUC LIEN QUAN NHU;HOA DON HANG,GIAY PHEP XNK.GIAY PHEP VAN CHUYEN&nbsp;LO HANG GO...CHUNG TOI SE CAN CU VAO THONG TIN XAC THUC CUA CAC BAN DEN KHO BAI XAC MINH THUC TE.TIEP&nbsp;THEO &nbsp;LA&nbsp; KY KET HOP DONG,PHUONG THUC THANH TOAN BANG L/C HOAC T/T.</p><p>EMAIL ; <a href="mailto:1260415305@qq.com">1260415305@qq.com</a></p><p>DIEN THOAI; 008613207715889</p><p>&nbsp;&nbsp; XIN CAM ON VA CHUC CAC BAN SUC KHOE,THANH CONG !</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top