Mua hat luoi uoi (so luong không giới hạn)

  • Thread starter Cong ty TNHH TM Thien Phu Loc
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

Cong ty TNHH TM Thien Phu Loc

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Cong ty TNHH TM Thien Phu Loc
- Địa chỉ: Quan 11
- Tel, Fax: 38580011 ::: FaX
- email: windy_star2003@yahoo.com.hk
================================

<p><font size="2">Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; nhu cầu thu mua hạt lười ươi ( số lương kh&ocirc;ng giới hạn v&agrave; thường xuy&ecirc;n). Nếu ai c&oacute; thể cung cấp th&igrave; vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ với Ms Lệ: 0938.751186.</font></p><p><font size="2">Xin ch&acirc;n th&agrave;nh c&aacute;m ơn.</font></p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top