Mua Tôm hùm, Bán Tôm hùm, mua tôm hùm ở đâu tại Hà Nội

  • Thread starter Hải sản Bảo Hân
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
H

Hải sản Bảo Hân

Guest
#1
<!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal"><strong>Mua T&ocirc;m h&ugrave;m gi&aacute; rẻ chất lượng ở đ&acirc;u ?</strong></p> <p class="MsoNormal">Bạn v&agrave; gia đ&igrave;nh đang c&oacute; nhu cầu thưởng thức <a href="http://www.baohanseafood.com/"><strong>t&ocirc;m h&ugrave;m</strong></a>, nhưng chưa biết <a href="http://www.baohanseafood.com/2012/07/tom-hum-bong-tuoi-cap-ong.html"><strong>mua t&ocirc;m h&ugrave;m ở đ&acirc;u</strong></a><strong> </strong>chất lượng v&agrave; gi&aacute;&nbsp; mềm. Ngay tại H&agrave; Nội, bạn c&oacute; thể đến Hải Sản Bảo H&acirc;n (Baohan Seafood), tại 51 Đại Cồ Việt để c&oacute; thể mua được những ch&uacute; <a href="http://www.baohanseafood.com/"><strong>t&ocirc;m h&ugrave;m to</strong></a> từ 1.1kg đến 1.4kg, <a href="http://www.tomhumhanoi.com/2012/07/gia-tri-dinh-duong-cua-tom-hum-voi-suc.html"><strong>t&ocirc;m h&ugrave;m tươi ngon</strong></a> v&agrave; đảm bảo chất lượng. </p><p class="MsoNormal"><img width="515" height="295" border="0" alt="t&ocirc;m h&ugrave;m tươi" title="t&ocirc;m h&ugrave;m tươi" src="http://i1149.photobucket.com/albums/o598/baohanseafood/tomhumtuoi-1.jpg" />&nbsp;</p> <p class="MsoNormal"><strong>T&ocirc;m h&ugrave;m tươi hoặc cấp đ&ocirc;ng</strong> ở đ&acirc;y đều được nhập trực tiếp từ Nha Trang về bằng m&aacute;y bay h&agrave;ng tuần; <strong>t&ocirc;m h&ugrave;m tươi</strong> nguy&ecirc;n được đưa v&agrave;o cấp đ&ocirc;ng để đảm bảo chất lượng thịt. Nếu gia đ&igrave;nh c&oacute; tiệc li&ecirc;n hoan hay tiếp kh&aacute;ch, th&igrave; kh&ocirc;ng g&igrave; s&aacute;nh bằng <a href="http://www.tomhumhanoi.com/2012/07/tom-hum-hap.html"><strong>m&oacute;n ăn t&ocirc;m h&ugrave;m</strong></a>, vừa sang trọng vừa đặc biệt. </p><p class="MsoNormal"><img width="515" height="295" border="0" alt="t&ocirc;m h&ugrave;m nướng" title="t&ocirc;m h&ugrave;m nướng" src="http://i1149.photobucket.com/albums/o598/baohanseafood/sotbo.jpg" />&nbsp;</p> <p class="MsoNormal">Bạn c&ograve;n nghi ngại vấn đề chất lượng của <a href="http://www.tomhumhanoi.com/2012/07/gioi-thieu-san-pham-tom-hum-cua-bhsf.html"><strong>t&ocirc;m h&ugrave;m đ&ocirc;ng lạnh</strong></a>, xin thưa đ&atilde; rất nhiều kh&aacute;ch h&agrave;ng của ch&uacute;ng t&ocirc;i ban đầu cũng d&egrave; dặt như bạn, khi mua về ăn thử rồi th&igrave; đều nhận x&eacute;t l&agrave; chất lượng thịt rất ngon kh&ocirc;ng thua k&eacute;m g&igrave; so với <strong>t&ocirc;m h&ugrave;m bơi</strong> trong nh&agrave; h&agrave;ng cao cấp m&agrave; gi&aacute; th&agrave;nh lại chỉ bằng 1/3 quả l&agrave; rất tinh tế.&nbsp; Bạn c&oacute; biết 99% <strong>t&ocirc;m h&ugrave;m</strong> đang phục vụ tr&ecirc;n thế giới l&agrave; ở dạng đ&ocirc;ng lạnh.</p> <p class="MsoNormal">Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n nhận cung cấp sỉ (bu&ocirc;n) <a href="http://www.tomhumhanoi.com/2012/07/gioi-thieu-san-pham-tom-hum-cua-bhsf.html"><strong>T&ocirc;m h&ugrave;m tươi sống v&agrave; đ&ocirc;ng lạnh</strong></a> cho c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng, kh&aacute;ch sạn tại H&agrave; Nội v&agrave; c&aacute;c tỉnh ph&iacute;a Bắc.</p> <p class="MsoNormal">Ch&uacute;ng t&ocirc;i coi trọng uy t&iacute;n thương hiệu v&agrave; dịch vụ kh&aacute;ch h&agrave;ng. Chỉ cung cấp c&aacute;c loại <a href="http://www.baohanseafood.com/2012/07/tom-hum-bong-tuoi-cap-ong.html"><strong>T&ocirc;m h&ugrave;m tươi ngon v&agrave; đảm bảo chất lượng.</strong></a></p> <p class="MsoNormal">Ngo&agrave;i ra c&ograve;n cung cấp: <a href="http://www.ghelot.com/"><strong>Ghẹ lột</strong></a>, <strong>Mực một nắng</strong>, <a href="http://www.tombien.net/"><strong>t&ocirc;m biển tự nhi&ecirc;n cho Mẹ v&agrave; B&eacute;</strong></a>, <strong>Thịt ghẹ b&oacute;c</strong>,&hellip;</p> <p class="MsoNormal">Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu mua <a href="http://www.baohanseafood.com/2012/07/tom-hum-bong-tuoi-cap-ong.html"><strong>t&ocirc;m h&ugrave;m chất lượng v&agrave; gi&aacute; hợp l&yacute;</strong></a>, xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i tại</p> <p class="MsoNormal"><strong>Cửa h&agrave;ng Hải sản Bảo H&acirc;n</strong>, 177/18 Định C&ocirc;ng, Ho&agrave;ng Mai-H&agrave; Nội, 0938391568 hoặc 0933998822 email: <a href="mailto:baohanseafood@gmail.com">baohanseafood@gmail.com</a> , truy cập website t&ocirc;m h&ugrave;m <a href="http://www.baohanseafood.com/">www.baohanseafood.com</a>, <a href="http://www.tomhumhanoi.com/">www.tomhumhanoi.com</a>,</p> <p class="MsoNormal"><a href="http://www.baohanseafood.com/"><strong>Mua t&ocirc;m h&ugrave;m</strong></a><strong>, </strong><a href="http://www.tomhumhanoi.com/"><strong>b&aacute;n t&ocirc;m h&ugrave;m</strong></a><strong>, </strong><a href="http://www.baohanseafood.com/"><strong>t&ocirc;m h&ugrave;m ở đ&acirc;u</strong></a><strong>, </strong><a href="http://www.tomhumhanoi.com/"><strong>t&ocirc;m h&ugrave;m tươi</strong></a><strong>, </strong><a href="http://www.tomhumhanoi.com/"><strong>t&ocirc;m h&ugrave;m gi&aacute; rẻ</strong></a><strong>, </strong><a href="http://www.baohanseafood.com/"><strong>t&ocirc;m h&ugrave;m ngon</strong></a><strong>, </strong><a href="http://www.tomhumhanoi.com/"><strong>chế biến t&ocirc;m h&ugrave;m</strong></a><strong>, </strong><a href="http://www.tomhumhanoi.com/"><strong>hấp t&ocirc;m h&ugrave;m</strong></a><strong>, </strong><a href="http://www.tomhumhanoi.com/"><strong>nướng t&ocirc;m h&ugrave;m</strong></a><strong>, </strong><a href="http://www.baohanseafood.com/"><strong>mua tom hum</strong></a><strong>, </strong><a href="http://www.baohanseafood.com/"><strong>ban tom hum</strong></a><strong>, </strong><a href="http://www.baohanseafood.com/"><strong>tom hum o dau</strong></a><strong>, </strong><a href="http://www.baohanseafood.com/"><strong>tom hum tuoi</strong></a><strong>, </strong><a href="http://www.baohanseafood.com/"><strong>tom hum gia re</strong></a><strong>, </strong><a href="http://www.baohanseafood.com/"><strong>tom hum ngon</strong></a><strong>, </strong><a href="http://www.tomhumhanoi.com/"><strong>che bien tom hum</strong></a><strong>, </strong><a href="http://www.tomhumhanoi.com/"><strong>hap tom hum</strong></a><strong>, </strong><a href="http://www.tomhumhanoi.com/"><strong>nuong tom hum.</strong></a></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]-->

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hải sản Bảo Hân
- Địa chỉ: www.baohanseafood.com
- Điện thoại: 0938391568 - Fax: 0933998822
- email: baohanseafood@gmail.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top