MUA VÀ BÁN NHÍM -CHỒN NHUNG ĐEN

  • Thread starter ĐỖ QUANG MINH
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Ä

ĐỖ QUANG MINH

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: ĐỖ QUANG MINH
- Địa chỉ: thôn miêu gỗ- xã ngoc thanh - thị xã phúc yên- tinh vĩnh phúc
- Tel, Fax: 02116516368 -0974004686 ::: FaX ::: FaX
- email:
================================

<p>&nbsp;</p><p><strong><font size="3">TRẠI NH&Iacute;M CẨM MINH</font></strong></p><p><strong><font size="3">MUA V&Agrave; B&Aacute;N NH&Iacute;M- CHỒN NHUNG ĐEN GIỐNG V&Agrave; THƯƠNG PHẨM</font></strong></p><p><strong><font size="3">TƯ VẤN TẠI NH&Agrave; KỸ THUẬT CHĂN NU&Ocirc;I</font></strong></p><p><strong><font size="3">li&ecirc;n hệ:ĐỖ QUANG MINH</font></strong></p><p><strong><font size="3">th&ocirc;n miếu gỗ -x&atilde; ngọc thanh -thị x&atilde; ph&uacute;c -y&ecirc;n -tỉnh vĩnh ph&uacute;c</font></strong></p><p><strong><font size="3">đt:02116516368 -0974004686</font></strong></p><p><strong><font size="3" /></strong></p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Top