Muốn liên hệ phát triển thị trường trứng vịt muối

  • Thread starter Nguyá»…n Ngọc Hòa
  • Ngày gửi
N

Nguyễn Ngọc Hòa

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Ngọc Hòa
- Địa chỉ: Tp Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: hoavannguyen.ht@gmail.com
================================

<p><font size="4">Qu&ecirc; t&ocirc;i c&oacute; rất nhiều người nu&ocirc;i vịt lấy trứng, nhưng hiện nay đầu ra đang kh&oacute; khăn. T&ocirc;i muốn gi&uacute;p b&agrave; con ph&aacute;t triển thị trường ti&ecirc;u thụ trứng vịt bằng c&aacute;ch l&agrave;m trứng vịt muối.</font></p><p><font size="4">Nhưng hiện nay t&ocirc;i thấy rất&nbsp; &iacute;t th&ocirc;ng tin về Doanh nghiệp, thương nh&acirc;n mua&nbsp;trứng vịt muối, nhất l&agrave; c&aacute;c tỉnh miền Bắc (v&igrave; t&ocirc;i ở H&agrave; Tĩnh, muốn giao nhận ở miền Bắc cho thuận đường giao th&ocirc;ng).</font></p><p><font size="4">Vậy, Doanh nghiệp, thương nh&acirc;n n&agrave;o quan t&acirc;m, muốn c&oacute; nguồn cung ổn định, t&ocirc;i sẵn s&agrave;ng&nbsp;hợp t&aacute;c để ph&aacute;t triển.</font></p><p><font size="4">T&ocirc;i muốn biết được nhu cầu của qu&yacute; vị để c&oacute; kế hoạch x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển.</font></p><p><font size="4">Mọi chi tiết vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ: <a href="mailto:hoavannguyen.ht@gmail.com">hoavannguyen.ht@gmail.com</a>.</font></p><p><font size="4">T&ocirc;i xin cảm ơn.</font></p><p><font size="4" /></p><p><font size="4" /></p>
 
Back
Top