Nguồn cung cấp hoa Tết cho toàn miền bắc Việt Nam

  • Thread starter yentumai
  • Ngày gửi
Y

yentumai

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Cty CP Giống & DVKT Rau-Quả-Hoa
- Địa chỉ: Trâu Quỳ-Gia Lâm-Hà Nội
- Tel, Fax: 0915905942
- email: phungtiendung19842000@gmail.com
================================

<span class="Apple-style-span" style="font-family: Verdana, 'Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px">Nhu cầu về hoa c&acirc;y cảnh trong dịp Tết Nguy&ecirc;n Đ&aacute;n hiện đang l&ecirc;n rất cao. Tất cả c&aacute;c Qu&yacute; c&aacute; nh&acirc;n, Cơ quan, Tổ chức, Doanh nghiệp c&oacute; nhu cầu lấy hoa c&acirc;y cảnh gi&aacute; gốc (b&aacute;n bu&ocirc;n) hoặc c&oacute; nhu cầu mua hoa c&acirc;y cảnh tặng dịp Tết, ... h&atilde;y li&ecirc;n hệ ngay với ch&uacute;ng t&ocirc;i để được ưu đ&atilde;i đặc biệt. Cụ thể như sau:<br />1. Đơn vị cung cấp:<br />- Viện nghi&ecirc;n cứu Rau Quả: Tr&acirc;u Quỳ - Gia L&acirc;m - H&agrave; Nội<br />- C&ocirc;ng ty CP Giống &amp; DVKT Rau-Quả-Hoa c&acirc;y cảnh: Số 19F, Ng&ocirc; Xu&acirc;n Quảng, Tr&acirc;u Quỳ-Gia L&acirc;m-H&agrave; Nội.<br />2. Thời gian &aacute;p dụng: hết ng&agrave;y 15/01/2010<br />3. Loại h&igrave;nh cung cấp:<br />- B&aacute;n bu&ocirc;n gi&aacute; gốc.<br />- B&aacute;n sản phẩm ho&agrave;n thiện để đi biếu c&oacute; ưu đ&atilde;i.<br />4.Phạm vi &aacute;p dụng: Tất cả c&aacute;c tỉnh ph&iacute;a bắc Việt Nam.<br />4. C&aacute;c loại sản phẩm cung cấp:<br />- Hoa lan hồ điệp: c&oacute; nhiều m&agrave;u kh&aacute;c nhau, độ bền cao, số lượng kh&ocirc;ng giới hạn, đạt ti&ecirc;u chuẩn Techmart Asean +3 của Bộ Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ.<br />- Hoa lily: sorbone thơm, lily v&agrave;ng số lượng kh&ocirc;ng giới hạn.<br />- Hoa đ&agrave;o: đ&agrave;o b&iacute;ch, đ&agrave;o phai, đ&agrave;o thất thốn, đ&agrave;o m&atilde;n thi&ecirc;n hồng với hoa nhiều m&agrave;u sắc kh&aacute;c nhau, độ tuổi tr&ecirc;n 5 năm, số lượng c&oacute; hạn.<br />- Hoa mai v&agrave;ng: mai v&agrave;ng Y&ecirc;n Tử, mai v&agrave;ng Huế, mai v&agrave;ng B&igrave;nh Định tuổi tr&ecirc;n 3 năm, số lượng c&oacute; hạn.<br />- Hoa Phượng L&ecirc;: l&aacute; xanh đậm, hoa m&agrave;u đỏ rất đẹp, lần đầu ti&ecirc;n c&oacute; tại Việt Nam, số lượng c&oacute; hạn.<br />=&gt; Xin mời li&ecirc;n hệ trực tiếp v&agrave; đặt tiền (&iacute;t nhất 1/2) trước ng&agrave;y 15/01/2010.<br />=&gt; Gi&aacute; đ&atilde; bao gồm VAT, kh&ocirc;ng bao gồm chi ph&iacute; vận chuyển.<br />=&gt; Li&ecirc;n hệ: anh Dũng, phone 0915905942, email&nbsp;<a style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: #105289; text-decoration: none" href="mailto:phungtiendung19842000@gmail.com">phungtiendung19842000@gmail.com</a>, yahoo phungtiendung19842000<br />Ch&uacute;ng t&ocirc;i cam kết về chất lượng sản phẩm!</span>
 
Back
Top