NGUYÊN LIỆU CÁC GIỐNG VI KHUẨN CÓ LỢI

  • Thread starter CÔNG TY TNHH TM & SX R.E.P
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

CÔNG TY TNHH TM & SX R.E.P

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY TNHH TM & SX R.E.P
- Địa chỉ: 17 Đường 12A Chân Phúc CẩmP.Long Thạnh Mỹ- Q9- TP.HCM
- Tel, Fax: : 08.37331121- 08.22141330- Fax: 08-37331127
- email: thuytrang@repbiotech.com
================================

<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="391" align="left" border="0"><tbody><tr><td style="width: 163px"><strong>SA&Ucirc;N PHA&Aring;M<br /></strong></td><td style="width: 132px"><strong>HA&Oslash;M L&Ouml;&Ocirc;&Iuml;NG<br /></strong></td><td style="width: 96px"><strong><p><font face="Tahoma">&nbsp;</font></p></strong><strong><font face="Tahoma">XUẤT XỨ<br /></font></strong><strong><span /></strong></td></tr><tr><td style="width: 163px"><strong>Bacillus coagulans<br /></strong></td><td style="width: 132px"><strong>&gt;1x 10<sup>10</sup>CFU/1gram<br /></strong></td><td style="width: 96px"><font face="Tahoma">H&agrave;n Quốc<br /></font></td></tr><tr><td style="width: 163px"><strong>Bacillus subtilis<br /></strong></td><td style="width: 132px"><strong>&gt;1x 10<sup>10</sup>CFU/1gram<br /></strong></td><td style="width: 96px"><font face="Tahoma">H&agrave;n Quốc<br /></font></td></tr><tr><td style="width: 163px"><strong>Bacillus licheniformic<br /></strong></td><td style="width: 132px"><strong>&gt;1x 10<sup>10</sup>CFU/1gram<br /></strong></td><td style="width: 96px"><font face="Tahoma">H&agrave;n Quốc<br /></font></td></tr><tr><td style="width: 163px"><strong>Lactobacillus plantarum<br /></strong></td><td style="width: 132px"><strong>&gt;1x 10<sup>10</sup>CFU/1gram<br /></strong></td><td style="width: 96px"><font face="Tahoma">H&agrave;n Quốc<br /></font></td></tr><tr><td style="width: 163px"><strong>Lactobacillus casei<br /></strong></td><td style="width: 132px"><strong>&gt;1x 10<sup>10</sup>CFU/1gram<br /></strong></td><td style="width: 96px"><font face="Tahoma">H&agrave;n Quốc<br /></font></td></tr><tr><td style="width: 163px"><strong>Lactobacillus acidophilus<br /></strong></td><td style="width: 132px"><strong>&gt;1x 10<sup>10</sup>CFU/1gram<br /></strong></td><td style="width: 96px"><font face="Tahoma">H&agrave;n Quốc<br /></font></td></tr><tr><td style="width: 163px"><strong>Enterococcus faecium<br /></strong></td><td style="width: 132px"><strong>&gt;1x 10<sup>10</sup>CFU/1gram<br /></strong></td><td style="width: 96px"><font face="Tahoma">H&agrave;n Quốc<br /></font></td></tr><tr><td style="width: 163px"><strong>Pediococcus acidilactici<br /></strong></td><td style="width: 132px"><strong>&gt;1x 10<sup>10</sup>CFU/1gram<br /></strong></td><td style="width: 96px"><font face="Tahoma">H&agrave;n Quốc</font><br /></td></tr></tbody></table><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><font size="3">&nbsp;<strong><em></em></strong><strong><em>&nbsp;</em></strong></font></p><font size="3"></font><strong><em><br /></em></strong><strong><em><p><font size="3">&nbsp;</font></p></em></strong><strong><em><p><font size="3">&nbsp;</font></p></em></strong><strong><em><p><font size="3">&nbsp;</font></p></em></strong><font size="3" /><strong><em><font size="3">NH&Agrave; PH&Acirc;N PHỐI CH&Iacute;NH THỨC TẠI VIỆT NAM:<br /></font></em></strong><strong><font size="3">&nbsp;C&Ocirc;NG TY TNHH TM &amp; SX R.E.P<em><br /></em></font></strong><font size="3"><strong>&nbsp;</strong><strong>Địa chỉ: 17 Đường 12A Ch&acirc;n Ph&uacute;c Cẩm<br /></strong></font><strong><font size="3">&nbsp;P.Long Thạnh Mỹ- Q9- TP.HCM<br /></font></strong><strong><font size="3">Điện thoại: 08.37331121- 08.22141330- Fax: 08-37331127<br /></font></strong><strong><font size="3">Email: info@repbiotech.com<br /></font></strong><font face="Times New Roman"><strong>Wepsite www.repbiotech.com</strong><br /></font><p><font face="Tahoma" size="3">&nbsp;</font></p> <p>&nbsp;</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top