Nhà Sản Xuất và Cung Cấp Bã Đậu Phộng Công Nghiệp

  • Thread starter Công Ty TNHH SX-TM Hoàng DÅ©ng
  • Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công Ty TNHH SX-TM Hoàng Dũng
- Địa chỉ: 13 Trần Phú, thi trấn Bình Định, tỉnh Bình Định
- Tel, Fax: (056)3836479 - 0983 421 517
- email: voduan2004@yahoo.com
================================

<p><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i chuyền sản xuất v&agrave; cung cấp b&atilde; đậu phộng c&ocirc;ng nghiệp đ&atilde; qua kh&acirc;u xử l&yacute; như rang, sấy v&agrave; phung nhiệt trực tiếp t&aacute;c động l&ecirc;n sản phẩm n&ecirc;n c&oacute; m&ugrave;i th&ecirc;m đặt trưng, tự nhi&ecirc;n, độ ẩm thấp, tối thiểu 43 đạm trở l&ecirc;n, c&oacute; chứng nhận của trung t&acirc;m 3, rất th&iacute;ch hợp cho </font><font size="3">thủy sản</font><font size="3"> v&agrave; chế biến thức gia s&uacute;c, gia cầm. Qu&yacute; doanh nghiệp c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ 0983 421 517 - Ch&uacute; Dũng - Yahoo: voduan2004@yahoo.com<br /></font></p><p><font size="3">&nbsp;</font></p><p><font size="3">&nbsp;</font></p>
 


Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top