Nhận cung cấp thịt dê hơi và dê giống

#1
<p>&nbsp; <font size="2"><strong>Với nguồn d&ecirc; phong ph&uacute; được nu&ocirc;i tại trang trại ở qu&ecirc; hương Ninh B&igrave;nh - Nơi nổi tiếng về thịt D&ecirc;<br /></strong></font></p><p><font size="2"><strong>&nbsp;&nbsp; Cơ sở ch&uacute;ng t&ocirc;i nhận cung cấp với số lượng lớn:</strong></font></p><p><font size="2"><strong>+ D&ecirc; thịt cho c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng tr&ecirc;n địa b&agrave;n H&agrave; Nội</strong></font></p><p><font size="2"><strong>+ D&ecirc; giống cho c&aacute;c b&agrave; con tại miền bắc</strong></font></p><p><font size="2"><strong>&nbsp; Đảm bảo về chất lượng thịt sạch, giống tốt, gi&aacute; cả cạnh tranh. Qu&yacute; vị c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; A. Tuấn</strong></font></p><p><font size="2"><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; ĐT: 0165.327.3363</strong></font></p><p><font size="2"><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; email: tuan.sinhk37a82@gmail.com </strong></font><br /></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Dương Văn Tuấn
- Địa chỉ: Thuận thành, Bắc Ninh
- Điện thoại: 096.858.8634 - Fax:
- email: tuan.sinhk37a82@gmail.com
 

Last edited: