Nhận làm thùng nước, bể nước, bồn bể bioga. các bồn bể đứng hóa chất

  • Thread starter nicky146
  • Ngày gửi
N

nicky146

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Cty DKB
- Địa chỉ: 116A G1 nguyên hồng - thành công hà nội
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: ngoctu986@vnn.vn
================================

Nhận l&agrave;m bể, bồn hố ga, Biogas, c&aacute;c loại th&ugrave;ng đựng h&oacute;a chất, <br /><strong>Chuy&ecirc;n x</strong><strong>ử l&yacute; chất thải chăn nu&ocirc;i, xử l&yacute; chất thải trong bể phốt, xử l&yacute; chất thải trong d&acirc;y chuyền giết mổ gia s&uacute;c, gia cầm, chất thải tồn dư hữu cơ.Tối ưu h&oacute;a về dung t&iacute;ch </strong><strong>lớn</strong><strong>, độ bền cao do sản xuất bằng vật liệu Composite chống m&ocirc;i trường ax&iacute;t v&agrave; m&ocirc;i trường kiềm, độ bền cao, k&iacute;n tuyệt đối. Với t&iacute;nh ưu việt về h&igrave;nh cầu, tự động đẩy ph&acirc;n b&atilde; ra ngo&agrave;i bề, tự động ph&aacute; v&aacute;ng, Lượng Gas trong bể lu&ocirc;n ổn định, lắp đặt ho&agrave;n thiện trong 4h, L&ecirc;n Gas 7 ng&agrave;y sau khi đổ chất thải v&agrave;o bể. lắp đặt ph&ugrave; hợp với v&ugrave;ng đất hẹp v&agrave; yếu.</strong><strong> Mọi sản phẩm của ch&uacute;ng tối đều </strong><strong>&nbsp;được <strong>bảo h&agrave;nh </strong></strong><strong>3</strong><strong> năm</strong><strong> ngay sau khi nghiệm thu đưa v&agrave; sử dụng. đ&aacute;p ứng được nhu cầu sử dụng đến </strong><strong>tuyệt đối của qu&yacute; kh&aacute;ch </strong><strong>.<br /></strong><strong>Ngo&agrave;i ra c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n sản xuất c&aacute;c loại tầu thuyền , ca n&ocirc; bồn đựng h&oacute;a chất c&oacute; dung t&iacute;ch lớn, đ&ocirc; chơi trẻ em như th&uacute; nh&uacute;n m&aacute;ng trượt tầu hỏa nh&agrave; bong&hellip;.. <br /></strong>T&agrave;i liệu dưới đ&acirc;y thể hiện r&otilde; ưu điểm của vật liệu composite m&agrave; tổng cục đo lường chất lượng kiểm định;<br /><strong>Số </strong><strong>09/0349/TN3 - CS ng&agrave;y 15/04/2009<br />Độ bền k&eacute;o đứt: ISO 527 : 1997 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10421 N/ cm2<br />Độ bền uốn: ISO 178&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;: 2000 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192 N/ mm2<br />Độ bền va đập: ISO 179 &nbsp;&nbsp;: 2001&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;90,11KJ/ m2</strong><strong><br /></strong><strong>Nhận thi c&ocirc;ng c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh vui choi giải tr&iacute; như : m&aacute;ng trượt nước đồ chơi duoi nước.<br /></strong>ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n l&agrave;m c&aacute;c loại xuồng m&aacute;y, ca n&ocirc; theo khu&acirc;n mẫu v&agrave; l&agrave;m theo k&iacute;ch thước m&agrave; qu&yacute; kh&aacute;ch y&ecirc;u cầu của qu&yacute; kh&aacute;ch.<strong><br /></strong>Ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n nhận l&agrave;m c&aacute;c du thuyền bằng vật liệu composite với gi&aacute; th&agrave;nh rất rẻ, đảm bảo sự uy t&iacute;n v&agrave; ti&ecirc;n t&acirc;m cho qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng<br /><strong>Li&ecirc;n hệ : Mr T&uacute; : 0903249986 , IM : tukeu.14684 , Mail : ngoctu986@vnn.vn</strong><strong><br /></strong>
 
Back
Top