Nhím Giá Rẻ Đây !!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • Thread starter linh0419
  • Ngày gửi
L

linh0419

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: A Linh
- Địa chỉ: Ba Tri - Ben Tre
- Tel, Fax: ::: FaX 01652236540
- email: giadinhkeodua@yahoo.com
================================

<h3>Bắc Kạn: Nu&ocirc;i nh&iacute;m&hellip;đổi đời!</h3><span class="source"><font color="#339933">nongnghiep.vn</font></span> - <span class="time"><font color="#666666">10:36 02-03-2010</font></span> <div id="VietAd"><p align="justify"><strong><font size="2">Đ&oacute; l&agrave; c&acirc;u n&oacute;i của &ocirc;ng Nguyễn Văn Thuận, tổ 15, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, khi &ocirc;ng đi ti&ecirc;n phong trong thực hiện m&ocirc; h&igrave;nh nu&ocirc;i nh&iacute;m đầu ti&ecirc;n của tỉnh Bắc Kạn v&agrave; đ&atilde; th&agrave;nh c&ocirc;ng, mỗi năm gia đ&igrave;nh thu lời tr&ecirc;n ba trăm triệu đồng.</font></strong></p><p align="justify"><font size="2">&Ocirc;ng Thuận qu&ecirc; gốc ở tỉnh Th&aacute;i B&igrave;nh, l&ecirc;n cư tr&uacute; l&acirc;u năm ở thị trấn Bằng Lũng. Cả nh&agrave; l&agrave;m n&ocirc;ng nghiệp, nhưng đất đai canh t&aacute;c hạn hẹp, những năm trước &ocirc;ng loay hoay với đủ nghề để mưu sinh như: Đ&agrave;o quặng ch&igrave; kẽm, l&ecirc;n rừng l&agrave;m rẫy, trồng rau, nu&ocirc;i lợn, g&agrave; vịt&hellip;, nhưng cuộc sống vẫn lu&ocirc;n gặp kh&oacute; khăn. </font></p><p align="center"><font size="2"><img height="349" src="http://nongnghiep.vn/Upload/Image/2010/3/2/nhim.jpg" width="450" border="1" /></font></p><p align="justify"><font size="2">Năm 2002, khi đọc b&aacute;o N&ocirc;ng nghiệp Việt Nam c&oacute; b&agrave;i viết về m&ocirc; h&igrave;nh nu&ocirc;i nh&iacute;m ở Củ Chi - TP Hồ Ch&iacute; Minh, thế l&agrave; &ocirc;ng khăn g&oacute;i quả mướp l&ecirc;n đường v&agrave;o Củ Chi học tập c&aacute;ch nu&ocirc;i nh&iacute;m. Sau đ&oacute; mua lu&ocirc;n con giống về nu&ocirc;i. Khi vay mượn được th&ecirc;m tiền, &ocirc;ng tiếp tục đến c&aacute;c tỉnh Sơn La, Ho&agrave; B&igrave;nh&hellip; để mua ở mỗi tỉnh th&ecirc;m một cặp giống. &Ocirc;ng cẩn thận đ&aacute;nh số thứ tự cho từng con, c&oacute; sổ s&aacute;ch ghi nguồn gốc r&otilde; r&agrave;ng cho từng cặp con giống. C&aacute;c địa chỉ mua nh&iacute;m giống cũng được &ocirc;ng ghi ch&eacute;p lại kỹ lưỡng. Theo &ocirc;ng Thuận, để ph&aacute;t triển nh&iacute;m th&agrave;nh bầy đ&agrave;n th&igrave; con giống kh&ocirc;ng được tr&ugrave;ng huyết thống, v&igrave; tr&ugrave;ng huyết thống n&oacute; sẽ c&ograve;i cọc v&agrave; kh&aacute;ng thể k&eacute;m, hay mắc c&aacute;c bệnh tật kh&oacute; chữa. </font></p><p align="justify"><font size="2"><table cellspacing="2" cellpadding="2" width="285" align="right" border="0"><tbody><tr><td bgcolor="#eeeeee"><img height="349" src="http://nongnghiep.vn/Upload/Image/2010/3/2/nhim.jpg" width="450" border="1" /></td></tr></tbody></table></font></p><p align="justify"><font size="2">Thấy được hiệu quả kinh tế từ m&ocirc; h&igrave;nh nu&ocirc;i nh&iacute;m của gia đ&igrave;nh &ocirc;ng Nguyễn Văn Thuận, năm 2007 Hội đồng Khoa học tỉnh Bắc Kạn đ&atilde; giao cho Hội L&agrave;m vườn thực hiện dự &aacute;n &ldquo;X&acirc;y dựng m&ocirc; h&igrave;nh nu&ocirc;i nh&iacute;m sinh sản tại Bắc Kạn&rdquo;. Thời gian thực hiện dự &aacute;n trong v&ograve;ng 2 năm từ 2007 &ndash; 2009; mục đ&iacute;ch của dự &aacute;n l&agrave; hướng dẫn quy tr&igrave;nh thủ tục nu&ocirc;i nh&iacute;m cho người d&acirc;n, l&agrave;m thay đổi nhận thức của người d&acirc;n về nu&ocirc;i nh&iacute;m, đồng thời tạo ra nguồn giống cung cấp cho hơn 100 hội vi&ecirc;n với tr&ecirc;n 500 c&aacute; thể nh&iacute;m giống, nh&acirc;n rộng m&ocirc; h&igrave;nh nu&ocirc;i nh&iacute;m trong cộng đồng, tăng thu nhập cho b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n.</font></p>&Ocirc;ng vừa quan s&aacute;t kỹ c&aacute;ch chăn nu&ocirc;i của những gia đ&igrave;nh ở Củ Chi vừa &ldquo;gạn đục khơi trong&rdquo; cho m&ocirc; h&igrave;nh của m&igrave;nh theo một c&aacute;ch l&agrave;m mới, do đ&oacute; nh&iacute;m của nh&agrave; &ocirc;ng m&agrave; bị đau bụng, &ocirc;ng Thuận chỉ cho ăn quả hồng xi&ecirc;m, bi chuối l&agrave; khỏi hẳn, kh&ocirc;ng cần phải d&ugrave;ng thuốc như trong s&aacute;ch. &Ocirc;ng tự đ&uacute;c kết: Nu&ocirc;i nh&iacute;m kh&ocirc;ng lo thị trường, v&igrave; tại huyện Chợ Đồn thời điểm năm 2002, thịt nh&iacute;m do &ldquo;l&acirc;m tặc&rdquo; săn bắn tuy đ&atilde; &ldquo;&ocirc;i thiu&rdquo; vẫn b&aacute;n 150 ng&agrave;n đồng/kg, c&agrave;ng l&agrave;m động lực để &ocirc;ng v&agrave; gia đ&igrave;nh quyết t&acirc;m vay vốn mua th&ecirc;m nhiều cặp giống. &Ocirc;ng Thuận cho biết: Một con nh&iacute;m trưởng th&agrave;nh chỉ ăn khoảng 2 kg thức ăn/ng&agrave;y. Thức ăn chủ yếu l&agrave; thứ h&agrave;ng ế b&aacute;n thừa của d&acirc;n chợ n&ecirc;n rất rẻ tiền như: l&aacute; rau gi&agrave;, củ, quả, khoai, sắn... <p align="justify"><font size="2">So với nu&ocirc;i lợn, tr&acirc;u, b&ograve;, ngựa hoặc g&agrave; vịt th&igrave; nu&ocirc;i nh&iacute;m lại đơn giản hơn, v&igrave; &iacute;t phải vệ sinh chuồng trại thường xuy&ecirc;n, thậm ch&iacute; cả tuần mới phải dọn dẹp chuồng một lần. Một cặp nh&iacute;m giống khoảng 6 th&aacute;ng tuổi hiện c&oacute; gi&aacute; từ 15 đến 17 triệu đồng, c&ograve;n nh&iacute;m thịt gi&aacute; b&aacute;n ngo&agrave;i thị trường lu&ocirc;n khoảng 500 ng&agrave;n đồng/kg, trước Tết Nguy&ecirc;n Đ&aacute;n vừa qua gi&aacute; hơn 600 ng&agrave;n đồng/kg vẫn kh&ocirc;ng c&oacute; để b&aacute;n. </font></p><p align="justify"><font size="2">Quan trọng hơn cả l&agrave; nu&ocirc;i nh&iacute;m kh&ocirc;ng cần diện t&iacute;ch lớn. Trung b&igrave;nh mỗi chuồng nh&iacute;m chỉ từ 1,2 x 1,5 m&eacute;t hoặc rộng hơn cũng chỉ từ 1,5 x 2,0 m&eacute;t l&agrave; đủ cho một cặp nh&iacute;m sinh trưởng v&agrave; ph&aacute;t triển tốt. Mỗi năm, một cặp nh&iacute;m bố mẹ sinh sản hai lứa, mỗi lứa hai con. Như vậy, trừ chi ph&iacute; nh&acirc;n c&ocirc;ng, tiền mua thức ăn, một cặp nh&iacute;m sinh sản vẫn đem về cho &ocirc;ng Thuận khoản thu nhập hơn hai chục triệu đồng. Hiện tại &ocirc;ng c&oacute; hơn 100 cặp nh&iacute;m sinh sản, trong 3 năm gần đ&acirc;y, trừ hết c&aacute;c khoản chi ph&iacute; sản xuất, mỗi năm &ocirc;ng Thuận thu lời tr&ecirc;n 300 triệu đồng.</font></p><font size="2"><font size="2">Cần b&aacute;n Nh&iacute;m gồm: 3 con </font><font face="Arial" size="2">đ</font><font size="2">ực v&agrave; một cặp nh&iacute;m 7 th&aacute;ng tuổi </font></font><font size="2"><p>cap nhim 7 thang tuoi ban 13.5t </p><p>Gi&aacute; b&aacute;n 3 con đực b&aacute;n 14 triệu (</p><p>Ai c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ :0165 223 6540 Linh</p><p>Xin ch&acirc;n th&agrave;nh c&aacute;m ơn đ&atilde; đọc tin nhắn</p></font></div>
 
Back
Top