Nhím Giống, Nhím Thương Phẩm – Nuôi Dễ, Hiệu Quả Cao

  • Thread starter soc_daika
  • Ngày gửi
S

soc_daika

Guest
#1
I. MỘT SỐ THÔNG TIN QUAN TRỌNG VỀ NUÔI NHÍM
Nuôi nhím đang là một chương trình kinh tế có hiệu quả cao. Quá trình chăm nuôi sẽ chọn lọc, ghép đôi và phân thành 2 chế độ: nuôi nhím giống và nuôi nhím thương phẩm.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fagriviet.com%2Fhome%2F+%2F%3E%3Co%3Ap%3E%3C%2Fo%3Ap%3E%3C%2FFONT%3E%3C%2FFONT%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CFONT+color%3Dblack%3E%3CFONT+face%3DArial%3ENh%C3%ADm+l%C3%A0+lo%E1%BA%A1i+th%C3%BA+r%E1%BB%ABng%2C+c%C3%B3+gi%C3%A1+tr%E1%BB%8B+kinh+t%E1%BA%BF+v%C3%A0+d%C6%B0%E1%BB%A3c+ph%E1%BA%A9m+cao%2C+s%E1%BA%A3n+ph%E1%BA%A9m+t%E1%BB%AB+nh%C3%ADm+g%E1%BB%93m%3A+da%2C+l%C3%B4ng%2C+th%E1%BB%8Bt%2C+bao+t%E1%BB%AD%2C+m%E1%BA%ADt+nh%C3%ADm%2C+%E2%80%A6+%C4%91%E1%BB%81u+l%C3%A0+lo%E1%BA%A1i+cao+c%E1%BA%A5p%2C+c%C3%B3+t%C3%A1c+d%E1%BB%A5ng+ch%E1%BB%AFa+b%E1%BB%87nh%3A+%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng+ru%E1%BB%99t.+%C4%91au+m%E1%BA%AFt%2C+phong+nhi%E1%BB%87t%2C+%C4%91au+l%C6%B0ng%2C+d%E1%BA%A1+d%C3%A0y%2C+ung+nh%E1%BB%8Dt%2C+xoa+b%C3%B3p+v%E1%BA%BFt+th%C6%B0%C6%A1ng+mau+l%C3%A0nh+%E2%80%A6+Nh%C3%ADm+l%C3%A0+lo%E1%BA%A1i+%C4%91%E1%BB%99ng+v%E1%BA%ADt+%C4%83n+s%E1%BA%A1ch%2C+th%E1%BB%8Bt+nh%C3%ADm+nhi%E1%BB%81u+n%E1%BA%A1c%2C+m%E1%BB%81m%2C+th%C6%A1m+ngon%2C+c%C3%A1c+m%C3%B3n+%C4%83n+%C4%91%E1%BA%B7c+s%E1%BA%A3n+t%E1%BB%AB+nh%C3%ADm+nh%C6%B0%3A+ti%E1%BA%BFt+canh+nh%C3%ADm%2C+h%E1%BA%A5p%2C+n%C6%B0%E1%BB%9Bng%2C+x%C3%A0o+s%E1%BA%A3+%E1%BB%9Bt.+gi%E1%BA%A3+c%E1%BA%A7y%2C+canh+nh%C3%ADm+s%C3%A1o+m%C4%83ng%2C+%E2%80%A6+Gia+v%E1%BB%8B+g%E1%BB%93m%3A+l%C3%A1+m%C3%B3c+m%E1%BA%ADt%2C+v%E1%BB%8F+qu%E1%BA%BF%2C+h%E1%BA%A1t+d%E1%BB%95i%2C+s%E1%BA%A3%2C+%E1%BB%9Bt%2C+%E2%80%A6.+%3B+nh%C6%B0ng+kh%C3%B4ng+ng%E1%BA%A1i+gi%C3%A1+cao%2C+cung+kh%C3%B4ng+%C4%91%E1%BB%A7+c%E1%BA%A7u%2C+d%E1%BB%85+thu+h%E1%BB%93i+v%E1%BB%91n%2C+hi%E1%BB%87u+qu%E1%BA%A3+cao%2C+d%E1%BB%85+gi%E1%BA%A7u+l%C3%AAn+t%E1%BB%AB+nu%C3%B4i+nh%C3%ADm.%3Co%3Ap%3E%3C%2Fo%3Ap%3E%3C%2FFONT%3E%3C%2FFONT%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CFONT+color%3Dblack%3E%3CFONT+face%3DArial%3EG%E1%BB%91c+l%C3%A0+th%C3%BA+r%E1%BB%ABng+n%C3%AAnn+khi+nu%C3%B4i+c%E1%BA%A7n+l%C3%A0m+th%E1%BB%A7+t%E1%BB%A5c+%C4%91%C4%83ng+k%C3%AD+v%E1%BB%9Bi+Ch%C3%ADnh+quy%E1%BB%81n+v%C3%A0+Ki%E1%BB%83m+l%C3%A2m+%C4%91%E1%BB%8Ba+ph%C6%B0%C6%A1ng%2C+th%E1%BB%A7+t%E1%BB%A5c+%C4%91%C4%83ng+k%C3%AD+%C4%91%C6%A1n+gi%E1%BA%A3n%3B+nu%C3%B4i+nh%C3%ADm+%C4%91ang+%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c+c%C3%A1c+ng%C3%A0nh+ch%E1%BB%A9c+n%C4%83ng+khuy%E1%BA%BFn+kh%C3%ADch%2C+ph%C3%B9+h%E1%BB%A3p+v%E1%BB%9Bi+ch%E1%BB%A7+tr%C6%B0%C6%A1ng+xo%C3%A1+%C4%91%C3%B3i+gi%E1%BA%A3m+ngh%C3%A8o+c%E1%BB%A7a+%C4%90%E1%BA%A3ng+v%C3%A0+Ch%C3%ADnh+ph%E1%BB%A7%3A%3Co%3Ap%3E%3C%2Fo%3Ap%3E%3C%2FFONT%3E%3C%2FFONT%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CFONT+color%3Dblack%3E%3CFONT+face%3DArial%3EChu%E1%BB%91ng+nh%C3%ADm+%C4%91%C6%A1n+gi%E1%BA%A3n%3B+di%E1%BB%87n+t%C3%ADch+h%E1%BA%B9p%2C+chu%E1%BB%93ng+x%C3%A2y+th%C3%A0nh+d%C3%A3y+t%C6%B0%E1%BB%9Dng+10cm+li%E1%BB%81n+k%E1%BB%81+nhau%2C+gi%E1%BB%AFa+d%C3%A3y+%C4%91%E1%BB%83+r%C3%A3nh+ng%E1%BA%A7m+tho%C3%A1t+n%C6%B0%E1%BB%9Bc+%28m%E1%BB%97i+chu%E1%BB%93ng%3A+d%C3%A0i+1%2C5m+r%E1%BB%99ng+1%2C2m+cao+0.9m+tr%C3%AAn+%C4%91%E1%BA%ADy+n%E1%BA%AFp+l%C6%B0%C6%A1ic+B40%29%3B+c%E1%BA%A7n+t%E1%BA%A1o+kh%C3%B4+r%C3%A1o%2C+tho%C3%A1ng+m%C3%A1t+v%C3%A0o+m%C3%B9a+h%C3%A8%2C+%E1%BA%A5m+v%E1%BB%81+m%C3%B9a+%C4%91%C3%B4ng%2C+m%E1%BA%B7t+n%E1%BB%81n+nh%E1%BA%B5n%2C+nghi%C3%AAng+2-3+%C4%91%E1%BB%99%2C+d%E1%BB%85+c%E1%BB%8D+r%E1%BB%ADa%2C+tho%C3%A1t+n%C6%B0%E1%BB%9Bc%3B+nh%C3%ADm+v%E1%BB%91n+kh%C3%B4ng+%C6%B0a+n%C6%B0%E1%BB%9Bc%2C+m%C3%B9a+%C4%91%C3%B4ng+r%E1%BB%ADa+chu%E1%BB%93ng+kh%C3%B4ng+n%C3%AAn+x%E1%BA%A3+tr%E1%BB%B1c+ti%E1%BA%BFp+v%C3%A0o+nh%C3%ADm%2C+l%C6%B0%E1%BB%A3ng+n%C6%B0%E1%BB%9Bc+u%E1%BB%91ng+c%E1%BB%A7a+nh%C3%ADm+kh%C3%B4ng+nhi%E1%BB%81u%2C+chi+c%E1%BA%A7n+rau+qu%E1%BA%A3+l%C3%A0+%C4%91%E1%BB%A7%3B%3Co%3Ap%3E%3C%2Fo%3Ap%3E%3C%2FFONT%3E%3C%2FFONT%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CFONT+color%3Dblack%3E%3CFONT+face%3DArial%3ETh%E1%BB%A9c+%C4%83n+c%E1%BB%A7a+nh%C3%ADm+%C4%91a+d%E1%BA%A1ng%2C+l%C3%A0+c%C3%A1c+lo%E1%BA%A1i+rau%2C+r%E1%BB%85%2C+c%E1%BB%A7%2C+qu%E1%BA%A3+n%C3%AAn+r%E1%BA%A5t+r%E1%BA%BB%2C+d%E1%BB%85+ki%E1%BA%BFm+%28nh%E1%BA%A5t+l%C3%A0+%E1%BB%9F+n%C3%B4ng+th%C3%B4n+v%C3%A0+mi%E1%BB%81n+n%C3%BAi%29%2C+v%E1%BB%9Bi+nh%C3%ADm+%C4%91ang+k%C3%AC+sinh+s%E1%BA%A3n+kh%C3%B4ng+n%C3%AAn+cho+%C4%83n+nhi%E1%BB%81u+ch%E1%BA%A5t+b%E1%BB%99t+%2810%25%29+v%C3%AC+nh%C3%ADm+b%C3%A9o+th%C3%AC+kh%E1%BA%A3+n%C4%83ng+sinh+s%E1%BA%A3n+h%E1%BA%A1n+ch%E1%BA%BF%3B+ch%C3%BA+%C3%BD%3A+ph%E1%BA%A3i+r%E1%BB%ADa+rau+s%E1%BA%A1ch+s%E1%BA%BD%2C+%C4%91%E1%BB%81+ph%C3%B2ng+d%C6%B0+l%C6%B0%E1%BB%A3ng+thu%E1%BB%91c+tr%E1%BB%AB+s%C3%A2u%2C+%E1%BA%A3nh+h%C6%B0%E1%BB%9Fng+%C4%91%E1%BA%BFn+kh%E1%BA%A3+n%C4%83ng+sinh+s%E1%BA%A3n+v%C3%A0+nu%C3%B4i+con+c%E1%BB%A7a+nh%C3%ADm.+M%E1%BB%97i+b%E1%BB%AFa+%C4%83n+n%C3%AAn+cho+th%E1%BB%A9c+%C4%83n+th%C3%B4%2C+th%E1%BB%A9c+%C4%83n+ngon+%28kho%E1%BA%A3ng+1kg+rau%2C+c%E1%BB%A7%2C+qu%E1%BA%A3%2Fcon%2Fng%C3%A0y%29%3B+nh%C3%ADm+th%C6%B0%E1%BB%9Dng+%C4%83n+%C4%91%C3%AAm%2C+ng%E1%BB%A7+ng%C3%A0y.%3Co%3Ap%3E%3C%2Fo%3Ap%3E%3C%2FFONT%3E%3C%2FFONT%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CFONT+color%3Dblack%3E%3CFONT+face%3DArial%3ENh%C3%ADm+%C3%ADt+b%E1%BB%87nh%2C+m%E1%BB%97i+th%C3%A1ng+cho+m%E1%BB%97i+c%E1%BA%B7p+1+n%E1%BA%AFm+l%C3%A1+xoan%2C+l%C3%A1+%E1%BB%95i%2C+m%E1%BB%99t+%C3%ADt+x%C6%B0%C6%A1ng+b%C3%B2%2C+l%E1%BB%A3n+th%E1%BA%A3i+%C4%91%E1%BB%83+m%C3%A0i+r%C4%83ng+cho+nh%C3%ADm.%3Co%3Ap%3E%3C%2Fo%3Ap%3E%3C%2FFONT%3E%3C%2FFONT%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CFONT+color%3Dblack%3E%3CFONT+face%3DArial%3EKh%E1%BA%A3+n%C4%83ng+sinh+s%E1%BA%A3n%3A+12+th%C3%A1ng+tu%E1%BB%95i+nh%C3%ADm+c%C3%B3+kh%E1%BA%A3+n%C4%83ng+sinh+s%E1%BA%A3n%2C+th%E1%BB%9Digian+mang+thai+kho%E1%BA%A3ng+90+ng%C3%A0y%2C+sau+3+ng%C3%A0y+sinh+con+nh%C3%ADm+c%C3%A1i+c%C3%B3+th%E1%BB%83+ch%E1%BB%8Bu+%C4%91%E1%BB%B1c.+m%E1%BB%97i+n%C4%83m+%C4%91%E1%BA%BB+2-3+l%E1%BB%A9a%2C+m%E1%BB%97i+l%E1%BB%A9a+1-3+con.+Sau+3+th%C3%A1ng+th%C3%AC+cai+s%E1%BB%AFa%2C+t%C3%A1ch+kh%E1%BB%8Fi+b%E1%BB%91+m%E1%BA%B9%2C+gh%C3%A9p+%C4%91%C3%B4i%3B+th%C6%B0%E1%BB%9Dng+gh%C3%A9p+1+%C4%91%E1%BB%B1c%2F1+c%C3%A1i+l%C3%A0+t%E1%BB%91t+nh%E1%BA%A5t%3B+%C4%91%E1%BA%B7c+bi%E1%BB%87t%2C+%C4%91%E1%BB%91i+v%E1%BB%9Bi+nh%C3%ADm+sinh+s%E1%BA%A3n+kh%C3%B4ng+n%C3%AAn+gh%C3%A9p+%C4%91%C3%B4i+nh%C3%ADm+c%C3%B9ng+huy%E1%BA%BFt+th%E1%BB%91ng+%C4%91%E1%BB%83+tr%C3%A1nh+g%C3%A2y+tho%C3%A1i+ho%C3%A1+%C4%91%C3%A0n+nh%C3%ADm.%3Co%3Ap%3E%3C%2Fo%3Ap%3E%3C%2FFONT%3E%3C%2FFONT%3E%3C%2FP%3E%3CBLOCKQUOTE%3E%3CP%3E%3CFONT+color%3Dblack%3E%3CFONT+face%3DArial%3E%3CB%3EII.+%C4%90%E1%BB%8AA+CH%E1%BB%88+NU%C3%94I+NH%C3%8DM+HI%E1%BB%86U+QU%E1%BA%A2+S%E1%BA%B4N+S%C3%80NG+CUNG+C%E1%BA%A4P+NH%C3%8DM+GI%E1%BB%90NG+%E2%80%93+NH%C3%8DM+TH%C6%AF%C6%A0NG+PH%E1%BA%A8M+V%C3%80+TR%E1%BB%A2+GI%C3%9AP%3Co%3Ap%3E%3C%2Fo%3Ap%3E%3C%2FB%3E%3C%2FFONT%3E%3C%2FFONT%3E%3C%2FP%3E%3C%2FBLOCKQUOTE%3E%3CP%3E%3CFONT+color%3Dblack%3E%3CFONT+face%3DArial%3E%C4%90%E1%BB%8Ba+ch%E1%BB%89%3A+Tr%E1%BA%A1i+Nh%C3%ADm+Tam+Thanh+-+Ch%E1%BB%A7+tr%E1%BA%A1i%3A+Nguy%E1%BB%85n+V%C4%83n+H%E1%BA%A3o+x%C3%A3+Ph%C3%BA+Long%2C+huy%E1%BB%87n+Ch%C3%A2u+Th%C3%A0nh%2C+t%E1%BB%89nh+%C4%90%E1%BB%93ng+Th%C3%A1p.%3Co%3Ap%3E%3C%2Fo%3Ap%3E%3C%2FFONT%3E%3C%2FFONT%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CFONT+color%3Dblack%3E%3CFONT+face%3DArial%3E%C4%90i%E1%BB%87n+thoai%3A+0939.17.11.14+%28H%E1%BA%A3o%29+hay+0128.4477.018+%28H%E1%BB%99i+t%E1%BA%A1i+Ti%E1%BB%81n+Giang%29%3C%2FFONT%3E%3C%2FFONT%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CFONT+color%3Dblack%3E%3CFONT+face%3DArial%3EYahoo%2FMail%3A+%3CA+href%3D&hash=e9b566fbb007b355b67a2fe1bb23c41f
hoi_oh@yahoo.com<o:p></o:p>

Mail: khanhhoi164@gmail.com<o:p></o:p>
Đầu tư nuôi 5 cặp nhím giống từ cuối năm 2008, xây 7 ngăn chuồng và dụng cụ. Nuôi sau 1 năm thì nhím đẻ; đến nay, sau 2 năm chăm sóc nhím đã đẻ lứa thứ 3.<o:p></o:p>
Giá mà trại chúng tôi cung cấp: 3 tháng tuổi (11triệu/cặp (cái+dực)); 8tháng tuổi (17triệu/cặp) ; Thương phẫm (20triệu/cặp); Sinh sản (25triệu/cặp); Dẩn con (Bố mẹ + 2 con) (35Triệu/cặp)<o:p></o:p>
Qua chăm sóc, tìm hiểu, học hỏi, đã rút được nhiều kinh nghiệm, sẵn sàng trao đổi, hướng dẫn kỹ thuật, bảo đảm nhím giống, nhím thịt cho bà con có nhu cầu. Xin hãy liên hệ theo địa chỉ trên.<o:p></o:p>
 

Last edited by a moderator:

Bài viết có nội dung tương tự

Đối tácTop