NHƯỢNG LẠI 1 EM BECGIE ĐỰC 7 THÁNG TUỔI (HN)

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
G

Guest

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ: Hà Nội
- Tel, Fax: 091.230.1080 ::: FaX
- email: bao_net@yahoo.com
================================

T&ocirc;i cần nhượng lại em Becgie dưới đ&acirc;y:<br />&nbsp;Em n&agrave;y giới t&iacute;nh xmen, hiện được 7 th&aacute;ng tuổi, nặng hơn 30kg, khung gọng em n&agrave;y sau n&agrave;y sẽ tất to con v&igrave; con bố cao 72cm,con mẹ cao 65cm (hơi qu&aacute; khổ&nbsp; ;D) Hiện tại em n&oacute; đang ph&aacute;t triển khung gọng n&ecirc;n người chưa được đ&ocirc; lắm.<br />&nbsp;Thần kinh em n&oacute; rất tốt, ( đ&atilde; kiểm tra, cho ra chỗ lạ nhờ người cầm c&acirc;y dọa nhưng em n&oacute; kh&ocirc;ng những kh&ocirc;ng sợ m&agrave; sủa, cắn lại người dọa lu&ocirc;n. Ngay cả khi kh&ocirc;ng c&oacute; mặt chủ ở đ&oacute;. Rất hiếu động, ham vật, th&iacute;ch nhảy l&ecirc;n đớp những vật ở tr&ecirc;n cao, v&agrave; đặc biệt giữ đồ chơi của n&oacute;, sẽ cắn ngay khi c&oacute; con kh&aacute;c đến gần đồ của n&oacute;).<br />&nbsp;Em n&oacute; rất ph&ugrave; hợp với chủ nh&acirc;n n&agrave;o t&iacute;nh c&aacute;ch mạnh mẽ nhưng kh&ocirc;ng cục cằn, đam m&ecirc; Becgie, v&agrave; muốn huấn luyện em n&oacute;.<br />Nếu chủ nh&acirc;n mới c&oacute; nhu cầu huấn luyện em n&oacute; th&agrave;nh ch&oacute; bảo vệ T&ocirc;i sẽ hướng dẫn chi tiết khi bạn đ&atilde; l&agrave;m chủ được n&oacute;.<br />V&igrave; T&ocirc;i rất bận v&agrave; kh&ocirc;ng thể trả lời mọi người tr&ecirc;n diễn đ&agrave;n ngay được n&ecirc;n mọi th&ocirc;ng tin về em n&oacute; xin li&ecirc;n lạc trực tiếp qua số: 091.230.1080 ( Bảo)<br />Xin cảm ơn!<br />
<br /><br />
<br /><br />
<br />
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top