Nuôi cá sấu - nhà hàng - bán đồ lưu niệm

  • Thread starter duong_lam
  • Ngày gửi
D

duong_lam

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: HTX phát triển chăn nuôi và dich vu thương mại tổng hợp Đường Lâm
- Địa chỉ: Mông Phụ - Làng Việt Cổ Đường Lâm - Sơn Tây
- Tel, Fax: 0433.837.145 ::: FaX 0433.837.145
- email: hoptacxanongnghiepduonglam@yahoo.com
================================

<p>Nu&ocirc;i c&aacute; sấu l&agrave; một nghề rất ph&aacute;t triển tại khu vực ph&iacute;a Nam, v&agrave; cũng chỉ ở đ&acirc;y mới nu&ocirc;i được c&aacute; sấu sinh sản. Tại khu vực ph&iacute;a Bắc do kh&iacute; hậu bị ảnh hưởng của 4 th&aacute;ng m&ugrave;a đ&ocirc;ng n&ecirc;n c&aacute; sấu ph&aacute;t triển chậm hơn, tuy nhi&ecirc;n hiện nay đang ng&agrave;y c&agrave;ng c&oacute; nhiều m&ocirc; h&igrave;nh chăn nu&ocirc;i kết hợp với du lịch sinh th&aacute;i v&agrave; nh&agrave; h&agrave;ng. Theo trao đổi của c&aacute;c chủ cơ sở n&agrave;y th&igrave; lợi nhuận thu được l&agrave; rất cao</p><p>&nbsp;<strong><u>thứ nhất</u></strong>: thịt c&aacute; sấu đang ng&agrave;y c&agrave;ng được ưa chuộng v&agrave; l&agrave; một m&oacute;n ăn lạ miệng kh&aacute; h&uacute;t kh&aacute;ch nhiều tiền</p><p>&nbsp;<strong><u>thứ hai</u></strong>: Trong qu&aacute; tr&igrave;nh l&agrave;m thịt c&aacute; sấu cho kh&aacute;ch đa phần l&agrave; nh&agrave; h&agrave;ng giữ lại được bộ da kh&aacute; nguy&ecirc;n vẹn, từ đ&acirc;y họ đầu tư th&ecirc;m c&ocirc;ng nghệ thuộc da (hoặc đi gia c&ocirc;ng) để sản xuất v&iacute; da, d&acirc;y lưng, giầy, t&uacute;i x&aacute;ch b&aacute;n được gi&aacute; rất cao.</p><p>&nbsp;Như vậy c&oacute; thể thấy họ khai th&aacute;c tối đa hiệu quả của c&aacute; sấu.</p><p>&nbsp;Diện t&iacute;ch chuồng nu&ocirc;i kh&ocirc;ng cần qu&aacute; nhiều trung b&igrave;nh khoảng 1m2/con, thức ăn th&igrave; c&oacute; thể d&ugrave;ng c&aacute; đ&ocirc;ng lạnh hoặc g&agrave; gi&aacute; cũng thấp trung b&igrave;nh khoảng 5.000 - 6.000đ/kg.</p><p>&nbsp;hiện tại HTX ph&aacute;t triển chăn nu&ocirc;i Đường L&acirc;m c&oacute; 02 khu trang trại chăn nu&ocirc;i với khoảng 3.000 c&aacute; sấu thương phẩm v&agrave; 01 khu chăn nu&ocirc;i gia c&ocirc;ng chuy&ecirc;n nu&ocirc;i sinh sản. Mong rằng ng&agrave;y sẽ c&oacute; c&agrave;ng nhiều m&ocirc; h&igrave;nh kết hợp như tr&ecirc;n để thịt c&aacute; sấu tới được với đ&ocirc;ng đảo mọi người.</p>
 


hình như bác duong lam lần trước có gọi cho em hỏi về nuôi cà cuống đúng không bác
 


Back
Top