nuôi chim công siêu lợi nhuận

  • Thread starter Chim Cong , TrÄ© đỏ
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

Chim Cong , Trĩ đỏ

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Chim Cong , Trĩ đỏ
- Địa chỉ: hanoi
- Tel, Fax: 0977774677 ::: FaX
- email: boyhanoi74@yahoo.com
================================

<div class="posttext"><font size="3"><strong style="color: black; background-color: #ffff66">Chim</strong> <strong style="color: black; background-color: #a0ffff">c&ocirc;ng</strong> ( Pavomuticus ) , c&ograve;n gọi l&agrave; cu&ocirc;ng , noộc dung , thuộc họ trĩ . <strong style="color: black; background-color: #a0ffff">C&ocirc;ng</strong> l&agrave; lo&agrave;i <strong style="color: black; background-color: #ffff66">chim</strong> tương đối lớn , rất đẹp &amp; thịt ngon . Tầm v&oacute;c lớn hơn g&agrave; , đầu nhỏ , tr&ecirc;n đỉnh đầu c&oacute; một m&agrave;u l&ocirc;ng nhỏ d&agrave;i . Bộ l&ocirc;ng c&oacute; m&agrave;u sắc tươi thắm , &oacute;ng &aacute;nh . M&agrave;u l&ocirc;ng chủ yếu l&agrave; m&agrave;u lục , ngo&agrave;i ra c&ograve;n c&oacute; c&aacute;c m&agrave;u da đồng hung đỏ &amp; n&acirc;u sẫm . <br /><strong style="color: black; background-color: #a0ffff">C&ocirc;ng</strong> trống c&oacute; đu&ocirc;i rất d&agrave;i , tới 150cm , gồm nhiều chiếc l&ocirc;ng m&agrave;u lục , &oacute;ng &aacute;nh đồng điểm những &quot;sao&quot; &amp; &quot;mặt trăng&quot; m&agrave;u xanh thẩm c&oacute; nhiều v&ograve;ng tr&ograve;n rất nổi . <strong style="color: black; background-color: #a0ffff">C&ocirc;ng</strong> m&aacute;i đu&ocirc;i ngắn bằng 1/3 đu&ocirc;i <strong style="color: black; background-color: #a0ffff">c&ocirc;ng</strong> trống , lưng &amp; m&ocirc;ng c&oacute; vằn &amp; chấm m&agrave;u hung nhạt &amp; n&acirc;u đen , đu&ocirc;i c&oacute; vằn hung thẩm &amp; n&acirc;u . <br /><strong style="color: black; background-color: #a0ffff">C&ocirc;ng</strong> thường ở rừng thưa hoặc ven rừng gi&agrave; hay nơi ẩm ướt đất bằng , ven suối , khe &amp; bụi rậm . <strong style="color: black; background-color: #a0ffff">C&ocirc;ng</strong> cũng ra nơi th&ocirc;n x&oacute;m c&oacute; trồng hoa m&agrave;u để kiếm ăn v&agrave;o buổi chiều . <strong style="color: black; background-color: #a0ffff">C&ocirc;ng</strong> ăn quả c&acirc;y rừng , giun , dế , s&acirc;u <br />bọ , chuột con &amp; s&oacute;c con mới đẻ...Đ&ecirc;m <strong style="color: black; background-color: #a0ffff">c&ocirc;ng</strong> ngủ tr&ecirc;n c&acirc;y cao . Sau m&ugrave;a mưa , l&ocirc;ng đu&ocirc;i <strong style="color: black; background-color: #a0ffff">c&ocirc;ng</strong> trống rụng . Đầu m&ugrave;a xu&acirc;n , đến thời kỳ t&igrave;m m&aacute;i l&ocirc;ng đu&ocirc;i <strong style="color: black; background-color: #a0ffff">c&ocirc;ng</strong> mới mọc lại đầy đủ . Thời kỳ n&agrave;y con trống hay x&ograve;e đu&ocirc;i ra như c&aacute;i quạt giấy lớn , c&oacute; m&agrave;u sắc lộng lẫy để chinh phục con m&aacute;i . Một con trống thường đi với 4 ,5 con m&aacute;i . Thời kỳ n&agrave;y , c&aacute;c con trống cũng hay chọi nhau dữ dội . Sau thời kỳ gần nhau , con m&aacute;i bỏ con trống đi sống ri&ecirc;ng lẻ &amp; đẻ trứng . Trứng c&oacute; m&agrave;u cafe sữa hay trắng kem . <strong style="color: black; background-color: #a0ffff">C&ocirc;ng</strong> đẻ v&agrave;o th&aacute;ng 3 hoặc th&aacute;ng 4 . Trứng ấp 32 ng&agrave;y th&igrave; nở con .<br /><strong style="color: black; background-color: #a0ffff">C&ocirc;ng</strong> nh&uacute;t nh&aacute;t , thường quen với người nhanh , khi đ&atilde; được người nu&ocirc;i . V&agrave;o trước thế kỷ 19 , <strong style="color: black; background-color: #a0ffff">c&ocirc;ng</strong> c&oacute; mặt hầu hết ở nước ta , trừ những v&ugrave;ng đồng bằng . <br />Hiện nay , <strong style="color: black; background-color: #a0ffff">c&ocirc;ng</strong> c&ograve;n c&oacute; ở H&agrave; Sơn B&igrave;nh ( cũ ) , bi&ecirc;n giới Việt - L&agrave;o , rừng T&acirc;y nguy&ecirc;n , Long Kh&aacute;nh , B&igrave;nh thuận x&atilde; H&ograve;a Thắng Bắc B&igrave;nh c&oacute; nhiều đ&agrave;n <strong style="color: black; background-color: #a0ffff">c&ocirc;ng</strong> . Nhiều cụ gi&agrave; c&oacute; kinh nghiệm đ&atilde; đặt bẫy tr&ecirc;n lối đi quanh b&atilde;i <strong style="color: black; background-color: #a0ffff">c&ocirc;ng</strong> tập trung , bắt sống được nhiều <strong style="color: black; background-color: #a0ffff">c&ocirc;ng</strong> , l&ocirc;ng <strong style="color: black; background-color: #a0ffff">c&ocirc;ng</strong> được trang tr&iacute; trong nh&agrave; rất đẹp . <strong style="color: black; background-color: #a0ffff">C&ocirc;ng</strong> l&agrave; một trong những lo&agrave;i <strong style="color: black; background-color: #ffff66">chim</strong> đẹp nhất ở nước ta , được nh&acirc;n d&acirc;n ưa nu&ocirc;i l&agrave;m cảnh . <br />Thảo cầm vi&ecirc;n , <strong style="color: black; background-color: #a0ffff">C&ocirc;ng</strong> vi&ecirc;n đầm sen đều c&oacute; nu&ocirc;i <strong style="color: black; background-color: #a0ffff">c&ocirc;ng</strong> để nh&acirc;n d&acirc;n tới xem . Ở Ấn Độ <strong style="color: black; background-color: #ffff66">chim</strong> <strong style="color: black; background-color: #a0ffff">c&ocirc;ng</strong> l&agrave; ti&ecirc;u biểu , <strong style="color: black; background-color: #a0ffff">c&ocirc;ng</strong> thường được thể hiện c&ugrave;ng với thần Krishna . Khi thấy <strong style="color: black; background-color: #a0ffff">c&ocirc;ng</strong> nhảy m&uacute;a l&uacute;c chiều t&agrave; , g&aacute;y ch&oacute;i tai l&agrave; người ta biết m&ugrave;a mưa sắp đến . <br /><strong style="color: black; background-color: #ffff66">Chim</strong> <strong style="color: black; background-color: #a0ffff">c&ocirc;ng</strong> đối với m&ugrave;a m&agrave;ng c&oacute; &iacute;ch nhiều hơn c&oacute; hại . nu&ocirc;i chim c&ocirc;ng rễ như nu&ocirc;i g&agrave; nhưng hiệu quả kinh tế cao gấp&nbsp;100 lần</font></div><p><font size="3" /></p><p><font size="3">Gi&aacute; c&ocirc;ng giống 2 th&aacute;ng tuổi b&igrave;nh qu&acirc;n 2,5 tri&ecirc;u vnđ/ căp</font></p><p><font size="3">c&ocirc;ng trưởng th&agrave;nh ( c&oacute; thể sinh sản ngay ) b&igrave;nh qu&acirc;n 10 -12 tri&ecirc;u vnđ/ căp<div class="posttext"><br />&nbsp;Để đuợc tư vấn kỹ thuật nu&ocirc;i v&agrave; cung cấp con giong vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ anh Tran Gi&aacute;p chủ trại</div></font></p><p><font size="3">điện thoại : 0977774677<div class="posttext"><br /></div></font></p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top