Nuôi nhông

  • Thread starter Thomasdinhodim
  • Ngày gửi
T

Thomasdinhodim

Lữ khách
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: dangvandinh1
- Địa chỉ: saigon
- Tel, Fax: 0902666802 ::: FaX
- email: dangvandinh1@yahoo.com.vn
================================

<p>ch&agrave;o c&aacute;c bạn.</p><p>hiện tại m&igrave;nh cũng đang quan t&acirc;m đến con nh&ocirc;ng, muốn nu&ocirc;i, ban đầu x&aacute;c định l&agrave; nu&ocirc;i để ăn thịt th&ocirc;i ,sau đ&oacute; số lượng nhiều th&igrave; cũng c&oacute; thể b&aacute;n.</p><p>m&igrave;nh ở s&agrave;i g&ograve;n nhưng đất ở cam Ranh- kh&aacute;nh h&ograve;a.</p><p>ở cam ranh cũng nu&ocirc;i nhiều nhưng m&igrave;nh nghe n&oacute;i con nh&ocirc;ng B&igrave;nh thu&acirc;n hay Ninh thuận th&igrave; giống to con hơn phải kh&ocirc;ng, m&igrave;nh dự định nu&ocirc;i khoảng 100m2 th&ocirc;i.</p><p>ban đầu thả nu&ocirc;i khoảng 1000 con giống, c&aacute;c bạn c&oacute; kinh nghiệm về con nh&ocirc;ng(d&ocirc;ng) xin chỉ gi&aacute;o cho m&igrave;nh với. </p><p>Tr&acirc;n trọng cảm ơn.</p><p>Định</p><p>&nbsp;</p>
 

Đối tácTop