ốc sên

  • Thread starter dongchiquyet
  • Ngày gửi
D

dongchiquyet

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ: ninh bình
- Tel, Fax: 0977696262 ::: FaX
- email:
================================

<p class="pTitle">Người Ph&aacute;p ăn 30 ng&agrave;n tấn ốc s&ecirc;n mỗi năm </p><p class="pHead">TP - H&oacute;a thạch ốc s&ecirc;n được c&aacute;c nh&agrave; khảo cổ t&igrave;m thấy tại khu vực Địa Trung Hải c&oacute; nguồn gốc khoảng 12 ng&agrave;n năm.&nbsp;Ng&agrave;y nay ốc s&ecirc;n đ&atilde; trở th&agrave;nh m&oacute;n ăn kho&aacute;i khẩu của người Ph&aacute;p, mỗi năm họ ti&ecirc;u thụ khoảng 30 ng&agrave;n tấn. </p><p class="pSubTitle"><table style="border-collapse: separate" cellspacing="3" cellpadding="0" width="40" align="right" border="0"><tbody><tr><td><img height="150" src="http://agriviet.com/ImageView.aspx?ThumbnailID=211316" width="200" border="1" /></td></tr></tbody></table>Tr&ecirc;n b&agrave;n ăn v&agrave; tr&ecirc;n&hellip; mặt</p><p class="pBody">Hiện d&acirc;n Ph&aacute;p thường chế biến hai loại ốc s&ecirc;n l&agrave;m m&oacute;n ăn. Loại hoang d&atilde;, mầu x&aacute;m nhỏ hơn c&oacute; t&ecirc;n khoa học l&agrave; Helix aspersa aspersa v&agrave; loại to hơn mầu v&agrave;ng n&acirc;u được nu&ocirc;i nh&acirc;n tạo. </p><p class="pBody">Loại thứ nhất c&ograve;n l&agrave; mặt h&agrave;ng săn l&ugrave;ng gắt gao của c&aacute;c nh&agrave; mỹ phẩm. Dớt d&atilde;i ốc s&ecirc;n được ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp mỹ phẩm sử dụng trong sản xuất những loại kem sang trọng c&oacute; t&aacute;c dụng phục hồi, triệt ti&ecirc;u nếp nhăn, loại bỏ c&aacute;c tế b&agrave;o chết v&agrave; bổ sung cho da c&aacute;c vitamin A, C v&agrave; E.</p><p class="pBody">Loại thứ hai c&oacute; thịt kh&ocirc; hơn v&agrave; m&ugrave;i vị dễ chịu hơn ốc s&ecirc;n hoang d&atilde;. Ốc s&ecirc;n nu&ocirc;i nh&acirc;n tạo c&oacute; nhiều thịt hơn-mỗi con c&oacute; thể cung cấp từ 1,5 đến 7,5 gam thịt-rất dễ chế biến. </p><p class="pBody">So với ốc s&ecirc;n m&agrave;u v&agrave;ng-n&acirc;u ch&acirc;u &Aacute;, ốc s&ecirc;n mầu x&aacute;m bắc Phi dễ nu&ocirc;i hơn v&agrave; thịt gi&agrave;u gi&aacute; trị dinh dưỡng hơn. N&oacute;i chung thịt ốc s&ecirc;n chứa chất đạm (protein) cơ thể con người dễ hấp thụ, &iacute;t chất b&eacute;o (phần lớn kh&ocirc;ng no) ngo&agrave;i ra c&ograve;n c&oacute; một ch&uacute;t magi&ecirc;, canxin, kali v&agrave; kẽm.</p><p class="pSubTitle">Trứng ốc s&ecirc;n-m&oacute;n ăn cao cấp</p><p class="pBody">Ngo&agrave;i thịt ốc s&ecirc;n, gần đ&acirc;y tr&ecirc;n thị trường c&ograve;n xuất hiện mặt h&agrave;ng trứng ốc s&ecirc;n (loại ốc s&ecirc;n m&agrave;u m&agrave;u v&agrave;ng-n&acirc;u). M&oacute;n trứng ốc s&ecirc;n muối c&oacute; t&ecirc;n thương mại &ldquo;De Jaeger&rdquo; hiện diện tr&ecirc;n b&agrave;n tiệc của những người s&agrave;nh ăn nhờ s&aacute;ng kiến của cặp vợ chồng, chủ trang trại nu&ocirc;i ốc s&ecirc;n người Pari-&Ocirc;ng b&agrave; Dominique v&agrave; Sylvie Pierru. </p><p class="pBody">Để c&oacute; m&oacute;n nhậu cao cấp h&ocirc;m nay, họ đ&atilde; mất ba năm để nghi&ecirc;n cứu v&agrave; ho&agrave;n thiện c&ocirc;ng nghệ chế biến. Thoạt đầu họ phải loại bỏ lớp vỏ canxi ra khỏi trứng, sau đ&oacute; đ&oacute;ng hộp bằng muối v&agrave; hỗn hợp dung m&ocirc;i. </p><p class="pBody">Hiện mỗi suất 50 gam trứng ốc s&ecirc;n muối được b&aacute;n với gi&aacute; 100 USD. Mức gi&aacute; g&acirc;y ch&oacute;ng mặt&nbsp;với kh&ocirc;ng &iacute;t thực kh&aacute;ch, song việc sản xuất mặt h&agrave;ng n&agrave;y cũng kh&ocirc;ng dễ ch&uacute;t n&agrave;o- Dẫu sự thực trang trại của nh&agrave; Pierru c&oacute; tới 50 ng&agrave;n con ốc s&ecirc;n, song theo chủ nh&acirc;n-mỗi con tối đa cũng chỉ c&oacute; thể cho 100 trứng/năm. </p><p class="pBody">Ngo&agrave;i ra hiện họ l&agrave; nh&agrave; độc quyền ph&acirc;n phối m&oacute;n đặc sản n&agrave;y cho một số nh&agrave; h&agrave;ng ở Ph&aacute;p&nbsp;v&agrave; xuất khẩu sang thị trường Bỉ, Nhật Bản v&agrave; Australia. </p><p class="pBody">&ldquo;Hiện vẫn thiếu th&ocirc;ng tin li&ecirc;n quan đến gi&aacute; trị dinh dưỡng của m&oacute;n trứng ốc s&ecirc;n muối. C&oacute; thể tin rằng, ch&uacute;ng cũng chứa những th&agrave;nh phần tương tự như thịt ốc s&ecirc;n. Ngo&agrave;i ra chắc chắn trong trứng ốc s&ecirc;n c&ograve;n c&oacute; cholesteron-hợp chất cần thiết đối với sự ph&aacute;t triển của c&aacute; thể. Bởi chứa nhiều muối do y&ecirc;u cầu cải thiện m&ugrave;i vị v&agrave; bảo quản, người bị &aacute;p huyết cao kh&ocirc;ng n&ecirc;n thưởng thức m&oacute;n đặc sản đặc biệt kho&aacute;i khẩu n&agrave;y&rdquo;-TS Agnieszka Jorosz, gi&aacute;m đốc Viện Dinh dưỡng Quốc gia Ba Lan khuyến c&aacute;o. </p><p class="pBody">Những số phận tiếp theo của m&oacute;n trứng ốc s&ecirc;n muối c&oacute; thể đ&oacute;ng vai tr&ograve; quyết định tương lai của lo&agrave;i ốc s&ecirc;n m&agrave;u x&aacute;m. Nếu trứng của ch&uacute;ng trở th&agrave;nh thương phẩm mới tr&ecirc;n thị trường, n&oacute; chắc chắn sẽ mang về lợi nhuận lớn hơn d&agrave;nh cho c&aacute;c chủ trang trại so với dạng b&aacute;n thịt. C&oacute; điều, cho đến nay vẫn chưa chủ trang trại n&agrave;o l&agrave;m được điều n&agrave;y. Chắc chắn đ&oacute; chỉ l&agrave; vấn đề thời gian&hellip;</p>
 


Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top