PHÂN BÓN HỮU CƠ CỰC TỐT, GIÁ CỰC SỐC.

  • Thread starter ctymiendong
  • Ngày gửi
C

ctymiendong

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: cong ty nong nghiep mien dong
- Địa chỉ: thị xã Đồng Xoài, Bình Phước
- Tel, Fax: 06513888772 FaX : 06513888773
- email: thanhsonex@yahoo.com.vn
================================

<p><strong>C&Ocirc;NG TY CH&Uacute;NG T&Ocirc;I CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP VẬT TƯ N&Ocirc;NG NGHIỆP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG V&Agrave; GI&Aacute; CẢ PHẢI CHĂNG. CH&Uacute;NG T&Ocirc;I SẼ VẬN CHUYỂN H&Agrave;NG H&Oacute;A ĐẾN TẬN NƠI THEO Y&Ecirc;U CẦU CH&Iacute;NH Đ&Aacute;NG CỦA KH&Aacute;CH H&Agrave;NG... MẶC H&Agrave;NG CHỦ LỰC CỦA C&Ocirc;NG TY L&Agrave; PH&Acirc;N B&Oacute;N HỮU CƠ ĐƯỢC SẢN XUẤT TỪ&nbsp; PH&Acirc;N TR&Ugrave;N QUẾ C&Oacute; T&Aacute;C DỤNG SI&Ecirc;U CẢI TẠO ĐẤT, PHỤC HỒI C&Acirc;Y SUY YẾU V&Agrave; GI&Uacute;P C&Acirc;Y MẠNH KHỎE CHO NĂNG SUẤT CAO,&nbsp; TH&Iacute;CH HỢP TRONG VIỆC SẢN XUẤT N&Ocirc;NG NGHIỆP SẠCH THEO HƯỚNG BỀN VỮNG... RẤT MONG SỰ QUAN T&Acirc;M CỦA QU&Yacute; KH&Aacute;CH H&Agrave;NG! CH&Uacute;NG T&Ocirc;I HỨA SẼ L&Agrave;M CHO QU&Yacute; KH&Aacute;CH H&Agrave;I L&Ograve;NG KHI GIAO DỊCH MUA B&Aacute;N VỚI CH&Uacute;NG T&Ocirc;I! </strong></p><p><strong>CH&Acirc;N TH&Agrave;NH CẢM ƠN!</strong></p><p>XIN LI&Ecirc;N HỆ VỚI CH&Uacute;NG T&Ocirc;I:</p><p>Địa chỉ: 108 Nguyễn Thị Minh Khai, Đồng Xo&agrave;i, B&igrave;nh Phước</p><p>Điện thoại: 06513888772, 0975749142 (Hỏi Cty N&ocirc;ng NGhiệp Miền Đ&ocirc;ng hoặc V&otilde; Thanh Sơn hay Nguyễn Mạnh H&ugrave;ng).</p>
 


nay thanh son chuyen den Hon Quang roi .vay cty nay con hoat dong ko?lien he voi ai day?
 


Back
Top